Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №279

 

Гр.Варна, 14.12.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тринадесети декември през двехиляди и седемтнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА М.  

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина М. в.търг.дело № 629 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на „Алианс 2011“ ООД със седалище гр.Варна срещу решение № 665 от 13.10.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 1111/17г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по вписванията рег.№ 20170810100039 от 11.08.2017г., постановен по заявление вх.№ 20170810100039 по партидата на „Алианс 2011” ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Оспорва извода на съда, че след като съставът на съдружниците и размера на дяловете, с които те участват в капитала за обстоятелства, представляващи задължително съдържание на дружествения договор, то е необходими при извършването на промяна в тези обстоятелства да е представен дружествен договор, заверен от представляващия. Твърди че изменението на дружествения договор, представлява отделно обстоятелство, което подлежи на вписване, каквото в конкретния случай няма заявено. Твърди че обстоятелствата във връзка със съдържанието на дружествения договор, както и необходимостта от вземане на решение на общото събрание за вписване на прехвърлянето на дружествени дялове биха били предмет на преценка само при заявено за вписване изменение в дружествения договор. Излага че е заявено за вписване прехвърляне на дружествен дял на съдружник и настъпило вследствие на прехвърлянето изменение в разпределението на капитала и в членския състав. Твърди че са представени всички изисквания за вписване на прехвърляне на дружествен дял. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20170810100039 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – заличаване на съдружници и прехвърляне на дружествени дялове. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, подадено е от оправомощено лице – упълномощен адвокат - по чл.15 ал.1 т.4 от ЗТР.

Към заявлението са представени изискуеми от закона документи, установяващи съществуването на заявените за вписване обстоятелства: договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, изискуемите от ЗТР декларации и доказателства за внесена държавна такса.

Заявителят не е спазил изискването на чл.119 ал.4 от ТЗ за представяне на препис от дружествения договор, съдържащ направените изменения, заверен от органа, представляващ дружеството. Нормата на чл.119 ал.4 ТЗ от има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени. Представен е дружествен договор, подписан само от единия съдружник Е. П. и незаверен от представляващия дружеството упрвител А. П..

Действително в случая е налице прехвърляне на дялове от един съдружник на друг, поради което и решение на общото събрание за това не е необходимо на основание чл.129 ал.1 от ТЗ, доколкото приобретателят увеличава размера на притежаваните от него дялове в капитала. Но състава на съдружниците и размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала са обстоятелства, представляващи задължително съдържание на дружествения договор на основание чл.115 т.3 и т.5 от ТЗ. Поради което и промяната в резултат на прехвърляне на всички дружествени дялове от един съдружник на друг съдружник следва да намери отражение в дружествения договор.

На следващо място в случая са заявени за вписвани промени в обстоятелства по група "Основни обстоятелства", поради което и проверката на длъжностното лице по реда на  чл.21 от ЗТР следва да обхване само съответно изискуемите документи по чл.21 ал.3 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, сред които съобразно чл.21 ал.3 т.2 от Наредбата е и препис от дружествения договор, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че заявителят не е представил изискуеми от закона документи, поради което и обжалваното решението следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 665 от 13.10.2017 г., постановено по търг.дело № 1111/17г. по описа на Окръжен съд – Варна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: