Р Е Ш Е Н И Е

№    82/ 01.04.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  17.02.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА 

 ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

            ПЕТЯ ХОРОЗОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 63  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 1028/07.11.2014год. постановено по т.д. № 12/2013год., Варненският окръжен съд е прекратил производството по несъстоятелност на „Симтикомплект ММ” ЕООД, ЕИК 103087538, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”Войнишка” № 1 на основание чл.632 ал.4 от ТЗ: Заличил е „Симтикомплект ММ” ЕООД, ЕИК 103087538, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”Войнишка” № 1 от търговския регистър на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Производството по делото е образувано по подадени въззивни жалби срещу постановеното решение от: Национална агенция за приходите гр.София кредитор, по чиято молба е образувано производството по несъстоятелност и „Сибанк”ЕАД-присъединен кредитор в производството.  Считат постановеното решение за неправилно, поради незаконосъобразност и необоснованост /като противоречащо на разпоредбата на чл.632 ал.2 изр.2 ТЗ/, по изложени съображения. Основното е, че съдът неправилно е отказал да възобнови производството, като е приел, че посочените от НАП активи не могат да обезпечат текущото разплащане на разноските в производството по несъстоятелност. Считат, че са представени достатъчно доказателства за наличие на имущество на длъжника и това имущество би било достатъчно за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност. Искат да бъде отменено постановеното решение и делото да бъде върнато за продължаване на производството по несъстойтелност на длъжника.

В съдебно заседание жалбите се поддържат чрез процесуални представители, както и чрез представени писмени бележки на същите. Въззиваемата страна не е изразила становище по делото.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

С решение № 644/01.07.2013г., постановено по т.д. № 12/2013г. на ВОС, на осн.чл.632 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на „Ситикомплект ММ” ЕООД, гр.Варна, с начална дата 31.12.2010г., открито е производство по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и прекратяване дейността на предприятието, дружеството е обявено в несъстоятелност и поради невнасяне от страна на кредиторите определената от съда сума за предплащане на първоначалните разноски за производството в размер на  1200лв., производството по несъстоятелността е спряно, на основание чл.632 ал.1 ТЗ. Решението е вписано в Търговския регистър.

В едногодишния срок по чл.632 ал.2 ТЗ кредиторът Национална агенция за приходите е сезирал съда с молба за възобновяване на производството по несъстоятелност. В молбата се сочи, че от извършено проучване е установено, че в масата на несъстоятелността е включено имущество,  което може да бъде осребрено и да послужи за покриване на разноските в производството по несъстоятелност.  В молбата са изброени три броя моторни превозни средства. Посочено е също, че длъжника е едноличен собственик на капитала на „Симти имоти”ЕООД, което е с капитал от 636 000лв. разпределени в 6 360 дяла, всеки от по 100лв.  Съда с определение № 2646/04.07.2014год. е определил първоначални разноски, необходими за възобновяване на производството по несъстоятелност в размер на 1500лв.,  определил е двуседмичен срок след уведомлението му  за превеждане на сумата по посочена банкова сметка. Доказателствата за плащането не са представени и съдът с обжалваното решение е оставил без уважение молбата на НАП за възобновяване на производството по несъстоятелност, прекратил е производството по несъстоятелност на „Симтикомплект ММ” ЕООД, ЕИК 103087538, заличил е „Симтикомплект ММ” ЕООД, от търговския регистър на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Постановеното решение е правилно, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.632 ал.2 ТЗ възобновяване на спряното производство по несъстоятелност се допуска, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество, или ако депозира необходимата сума за предплащане на разноските по чл.629б от ТЗ. Двете законови предпоставки са предвидени в условията на алтернативност. Наличието на едната предпоставка е достатъчно за възобновяване на производството, без съдът да има задължението да изследва и другата.

Пред съда по несъстоятелността молителят е обосновал наличието на първата хипотеза – наличие на достатъчно имущество-6 360дяла от капитала на „Симти Имоти”ЕООД по 100 лв. всеки, и три МПС индивидуализирани подробно в молбата.

Видно е от материалите по делото, че съдът е оставил без уважение молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност, поради невнасяне на определената сума от 1 500лв. Относно посоченото в молбата имущество, съдът е посочил, че кредитора следва да посочи имущество, неизвестно на съда по несъстоятелността към момента  на постановяване на решението за спиране. Повторното позоваване на известно имущество, води до опит за пререшаване на въпроса на който е отговорено с решението по чл.632 ал.1 ТЗ, достатъчно ли е известното имущество на длъжника. Посочил е също, че не са налице условията на чл.639б ал.4 ТЗ, за да бъде реализирано посоченото имущество.

         Относно наличието на предпоставките по чл.632 ал.2 ТЗ, настоящата инстанция съобрази следното:

Имуществото на длъжника е достатъчно, когато е налично и може бързо да се реализира, съответно да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на първоначалните разноски в производството по несъстоятелност.

Следва да се отбележи, че посочените от НАП активи –МПС представляват вещи, които подлежат  на предварителна продажба при условията на чл.639б ал.4 от ТЗ-следователно след събрание на кредиторите, което  все още не е конституирано. Относно посочените  дялове от капитала на дружество „Симти Имоти”ЕООД: От една страна, те също попадат при условията за разпореждане на чл.639 б ал.4 ТЗ, освен това, по характера си това е актив, който не може бързо да се реализира и да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на разноските. Предвид изложеното, твърдянете от НАП активи  не могат да обезпечат текущото разплащане на разноските. Следователно, съдът по несъстоятелността правилно е приел, че не е налице достатъчно налично имущество по см. на чл.632 ал.2 ТЗ и е задължил молителя НАП да внесе необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че към момента на постановяване на настоящето решение, не са налице условията, посочени в чл.632 ал.2 ТЗ за възобновяване на производстото по несъстоятелност.

Ето защо молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Като е достигнал до същите правни изводи, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, относно направените фактически и правни изводи, които споделя.

Водим от горното, съдът

 

                                     Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1028/07.11.2014г. на Варненски окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 12/2013г., с което е оставена без уважение молбата на Национална агенция по приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност на ”Ситикомплект ММ” ЕООД, ЕИК 103087538 гр.Варна.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :1.                     2.