О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Варна,    02.11  .09.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. ЙОВЧЕВ ч.т.д. № 630 по описа на съда  за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД гр. Стара Загора, с вх. № 6868/31.10.2016г., срещу определение № 868/20.09.2016г., постановено по т.д.№ 91/2016 год. по описа на ОС – Разград, с което РОС е приел, че на осн. чл. 104, ал. 1, т. 4, вр. чл. 103 ГПК Районен съд Разград е компетентен да разгледа спора, поради което е прекратил производство по делото.

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от надлежната страна и отговаря на законовите изисквания. При извършване на проверката по смисъла на чл. 275, ал. 2 ГПК, съдът установи, че след администриране на жалбата РОС е приел, че не следва да се връчват преписи от същата на насрещната страна, тъй като прекратяването на производството предмет на обжалване с настоящата частна жалба е постановено преди процедурата по размяна на книжа.

Настоящият състав, като съобрази изложеното по-горе, намира, че РОС е допуснал пропуск в администрирането на частната жалба. Разглежданата хипотеза е различна от предвидената в нормата на чл. 129, ал. 3 ГПК. Съгласно последната, когато производството по делото се прекратява поради неотстранени нередовности на исковата молба, преписи от частната жалба не следва да бъдат връчвани. С обжалваното определение, обаче, производството по делото е прекратено поради неподсъдност на спора. Законодателят изрично е предвидил обжалваемостта на определенията във връзка с подсъдността, като разпоредбата на чл. 121 ГПК не предвижда препис от жалбата да не бъде връчван на насрещната страна.

Предвид изложеното по-горе, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, а частната жалба – изпратена на РОС за изпълнение на процедурата по размяна на книжата по същата, като заедно с тях на насрещната страна се връчи и препис от обжалваното определение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т. д. № 630/2016 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за предприемане на необходимите действия по администрирането на частна жалба на ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД гр. Стара Загора съобразно дадените по-горе указания, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – Варна за разглеждане на частната жалба по същество.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: