О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   714                                               2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и осми октомври                                              година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 631 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Скания Файнанс България” ЕООД, ЕИК *****, със съдебен адрес *** против определение № 2356/0107.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 935/2015г. в частта, с която е разпоредено молба от 20.03.2015г. на „ЗС – Механизация” ЕООД да бъде изпратена по компетентност на Варненски окръжен съд за издаване на обратен изпълнителен лист за законната лихва върху цялата събрана сума по изп.дело № 20107180400566 по описа на ЧСИ С** К* Д*, до окончателното й изплащане, както и за сумите, представляващи сторени в производствата пред всички инстанции разноски. Като релевира доводи за незаконосъобразност на определението в обжалваната му част, моли съда същото да бъде отменено.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който, по доводи изложени в него, се иска от съда  да остави без разглеждане жалбата, алтернативно – да не допуска до касационно обжалване атакувания акт на Варненския окръжен съд.

          С разпореждане № 165/18.09.2015г. на председателя на Трето гр.отделение  на ВКС, след като е констатирано, че жалбата е насочена срещу акт на окръжен съд в качеството му на въззивна инстанция  по смисъла на чл.274 ал.2 ГПК и че същата е подадена след влизане в сила на ЗИД ГПК от 03.07.2015г., преписката е изпратена по компетентност на Варненския апелативен съд.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С влязло в сила определение на ВРС от 04.03.2013г. по ч.гр.д. № 15 994/2010г. е обезсилена заповед за незабавно изпълнение от 15.10.2010г. по същото дело и разпореждане № 42471/15.10.2010г. в частта по отношение на длъжника „ЗС – Механизация”  ЕООД, тъй като образуваното производство за установяване съществуването на вземането с правно основание чл.422 ал.1 ГПК – т.д. № 2329/2011г. на ВОС, е приключило в влязло в сила определение за прекратяване. Съгласно т.13 на ТР 4/2013г. на ОСГТК на ВКС в този случай се заличават с обратна сила последиците, които законът свързва с прекратяване на иска, все едно че искът изобщо не е бил предявен, а за сумите събрани в изпълнителното производство въз основа на допуснатото предварително изпълнение на длъжника се издава обратен изпълнителен лист.

          С молба от 05.02.2014г. по ч.гр.д. № 15 994/2010г. на ВРС, ХХХІ с-в „ЗС – Механизация” ЕООД, ЕИК ****, гр.Варна е поискало издаване на обратен изпълнителен лист срещу „Скания Файнанс България” ЕООД за сумите, събрани недължимо по изп.дело№ 20107180400566, вкл. платените върху тях лихви, ведно със законната лихва върху така формираната сума до окончателното й изплащане, както и за разноските по делото, вкл. тези за адв.възнаграждение. По молбата е издаден изпълнителен лист само за недължимо платените по изпълнителното дело суми, но не и за сумите за направени разноски, вкл. адв.възнаграждение. С нова молба от 05.04.2015г. съдът е сезиран и с молба за издаване на  обратен изпълнителен лист и за лихвите и разноските по делото.

          С Разпореждане № 547/30.04.2015г. тази молба е оставена без разглеждане, като просрочена.

          Срещу така постановеното разпореждане „ЗС – Механизация” ЕООД, гр.Варна е депозирало частна жалба вх.№ 11 677/08.05.2015г. пред ВОС. Окръжният съд, като  е приел, че съгласно т.13 на ТР 4/2013г. на ОСГТК на ВКС компетентен да издаде обратен изпълнителен лист съгласно чл.245, ал.3, изр.2 ГПК при прекратяване на делото по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване, а в настоящия случай прекратителното определение е постановено от ВОС по т.д. № 2329/2011г., е потвърдил обжалваното разпореждане  и е изпратил по компетентност на Варненския окръжен съд молбата на „ЗС – Механизация” ЕООД от 20.03.2015г. за издаване на обратен изпълнителен лист за законната лихва върху цялата събрана сума по изп.дело № 20107180400566 по описа на ЧСИ С* К* – Д*, до окончателното й изплащане, както и за сумите, съставляващи сторени в производствата пред всички инстанции разноски.

          След преценка на доказателствата по делото, съдът установи следното :

Производството  по т.д. № 2329/2011г. на ВОС , ТО е образувано по искова молба от “Скания Файнанс България” ЕООД София срещу ЗС ”Механизация” ООД Варна и ЕТ ”Н*- 87-А* Р*Варна за установяване на обстоятелството, че ответниците дължат на ищцовото дружество сумата 140 625,29 лева, представляваща левовата равностойност на 71 900,57 евро  обезщетение по договор за финансов лизинг № 49-00311 от 25.05.09 г.,ведно със законната лихва, считано от 17.09.10 г. , за която  е издавена заповед за изпълнение от 15.10.10 г. по ч.гр.дело № 15994/10 г. на ВРС, ХХХІ състав. 

В срока за отговор на ИМ ответникът ЗС ”Механизация” ООД Варна е посочил, че договорът за лизинг №49-00311, сключен между страните на 25.05.09 г. съдържа арбитражна клауза, въз основа на която  ищецът по спора “Скания Файнанс България” ЕООД, гр. София вече е образувал пред АС при БТПП ВАД № 488/11 г., като делото е образувано между същите страни, за събиране на същото вземане , предявено на същото правно основание. Това волеизявление съдът е  квалифицирал като позоваване на арбитражна  клауза в договора за лизинг от № 49-00311 от 25.05.09 г., поради което на осн. чл. 8 ал.1 от ЗМТА с определение от 09.12.2011г. е прекратил  производството по делото по отношение на този ответник.

В задължителната си практика / определение № 585/21.07.2011г. на ТК, І т.о.  по ч.т.д. № 457/2011г. и определение № 938/25.11.2011г. на ТК , ІІ т.о. по ч.т.д. № 874/2011г, постановени по реда на чл.274 ал.3 ГПК и  решение № 40/11.09.2015г. на ТК, ІІ т.о. по т.д. № 1301/2014г./ ВКС на РБ приема, че след като  материалноправните и процесуалноправни последици от предявяване на иска по чл.422 ГПК настъпват от подаване на заявлението за издаване на ЗНИ, то искът следва да бъде разгледан единствено от компетентния надлежен държавен съд, но не и от арбитражен съд. Приел е, че субсидиарното прилагане на ГПК по неуредени в ЗМТМА въпроси е изрично изключено – арг. чл.24 ЗМТМА, както и че  приложимия съдопроизводствен ред – ГПК по отношение на започналото заповедно производство не е предвидил възможност  приключването му да се осъществи пред арбитраж. Ето защо отводът за неподведомственост на спора поради наличието на арбитражна клауза по каузалното правоотношение в производство по чл.422 ГПК е неоснователен.

В този смисъл са и мотивите на определението на Варненския окръжен съд, търговско отделение  по ч.т.д. № 1085/2013г.

При това положение настоящият състав прави извод, че фактическата установеност по делото сочи на хипотеза на прекратяване на производството по делото по иска с правно основание чл.422 ал.1 ГПК от Варненския окръжен съд, който се явява и компетентният съд да издаде обратен изпълнителен лист за сумите, събрани в изпълнителното производство по допуснатото незабавно изпълнение – т.13 на ТР 4/2013г. на СОГТК на ВКС.

          Като е постановил обжалваното определение, Варненският окръжен съд се е съобразил както с очертаната фактическа обстановка по делото, така и с установената  от ВКС задължителна за съдилищата практика, предвид на което настоящият състав споделя изцяло изложените от него мотиви.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р   Е    Д   Е    Л   И      :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Скания Файнанс България” ЕООД, ЕИК 175108126, със съдебен адрес *** против определение № 2356/0107.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 935/2015г. в частта, с която е разпоредено молба от 20.03.2015г. на „ЗС – Механизация” ЕООД да бъде изпратена по компетентност на Варненски окръжен съд за издаване на обратен изпълнителен лист за законната лихва върху цялата събрана сума по изп.дело № 20107180400566 по описа на ЧСИ С* К* Д*, до окончателното й изплащане, както и за сумите, представляващи сторени в производствата пред всички инстанции разноски.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :