Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   53/ 13.03.2017г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на     четиринадесети февруари                                      Година 2017

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева

 

при секретар : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 631    по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е  по подадена въззивна жалба от „Автобустранс“ ЕООД, гр.Разград против решение № 23/15.07.2016г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 48/2015г., с което е признато за установено по отношение на длъжника, синдика и кредиторите в производството по несъстоятелност на "”ЕТ”Карина-Т. Т.”, гр.Разград, ЕИК 040039324, че не съществува и е недължимо приетото в производството по несъстоятелност по т.дело № 45/2014 г.на РзОС вземане в размер на 45 491.70 лв. на "Автобустранс” ЕООД, гр.Разград, ЕИК 116024769, прието и включено от синдика в списък на приетите предявени вземания, одобрен с определение на съда по несъстоятелността по т.дело № 45/2014 г. по описа на Разградски ОС и дружеството е осъдено да заплати в полза на Разградски окръжен съд държавна такса в размер на 1 819.67 лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да обезсили като недопустимо обжалваното решение, алтернативно – да го отмени като неправилно, с произтичащите от това правни последици.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна, поради което моли съда да я отхвърли и потвърди обжалвания съдебен акт като допустим, правилен и обоснован.

Преди да се произнесе по съществото на въззива, съдът съобрази следното :

Предявеният иск е с правно основание чл.694 ал.1 ТЗ.

Ищецът ЕТ “Карина –Т - Т. Т.“, ЕИК 040039324  със седалище и адрес на управление в гр. Разград, обл. Разград, ж.к. “ Освобождение “, бл. 6, ет. 5, ап. 21, представлявано от собственика Т. В. Т., в качеството му на длъжник в производство по

търговска несъстоятелност по т. дело № 45 / 2014г. на Разградския окръжен съд е предявил отрицателен установителен иск за признаване  за установено  по отношение на длъжника, синдика  и кредиторите в производството по несъстоятелност, че не съществува и е недължимо приетото в производството по несъстоятелност по т.дело № 45/2014 г.на РзОС вземане в размер на 45 491.70 лв. на "Автобустранс” ЕООД, гр.Разград, ЕИК 116024769, прието и включено от синдика в списък на приетите предявени вземания, одобрен с определение на съда по несъстоятелността по т.дело № 45/2014 г. по описа на Разградски ОС.

Със ЗИД ТЗ, публ. ДВ бл.105/30.12.2016г., е изменена разпоредбата на чл.694 ал.4 ТЗ, като законодателно е разпоредено задължително участие на синдика в производствата по чл.694 ал.1 -3 на с.з.Тъй като изменението на закона е влязло в сила след постановяване на обжалвания съдебен акт, но преди постановяване на решението на въззивната инстанция, настоящият състав намира, че новата разпоредба на закона намира приложение и към конституирането на страните по настоящия спор. Съгласно т.5 на ТР № 1/09.12.2013г. на ВКС, ОСГТК по тълк.дело № 1/2013г. когато надлежна страна в процеса не е конституирана в първоинстанционното производство въззивната инстанция  следва да обезсили първоинстанционното решение и да върне делото на първата инстанция с  указания за отстраняване на посочения порок.

По изложените съображения, съдът

 

Р       Е       Ш      И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 23/15.07.2016г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 48/2015г. и

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд, търговско отделение за конституиране на синдика в производството по разглеждане на предявения иск и решаване на делото с негово участие.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ  в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :