Р Е Ш Е Н И Е

60/11.03.2019 г.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – Търговско отделение в закрито заседание на 11.03.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 631 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба от 25.01.2019 г. на въззиваемите страни – ищци в първоинстанционното производство за допълване на решението по делото от 14.12.2018 г. относно законната лихва върху главницата, считано от завеждането на исковата молба - 03.05.2017 г. до окончателното изплащане на задължението.

Производството е по чл.250, ал.1 – ГПК.

Съдебният състав намира, че искането за допълване на въззивното решение в посочената част е основателно. Съдът е пропуснал да се произнесе с решението си относно претендираната с исковата молба и обжалвана с въззивната жалба  като присъдена върху уважената главница /738639.44 лв/ законна лихва, считано от завеждането на исковата молба -03.05.2017 г. до окончателното изплащане на задължението. Доколкото тази претенция е акцесорна и следва съдбата на главния иск, а решението на Окръжен съд Търговище за уважаването му изцяло е потвърдено с въззивното решение от 14.12.2018 г., тя се явява основателна с оглед разпоредбата на чл.86, ал.1 - ЗЗД, като първоинстанционното решение следва да се потвърди и в тази му част, ето защо съдебният състав

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА решение №51/14.12.2018 г. на Апелативен съд Варна по в.т.д. № 631/2018 г. както следва:

ПОТВЪРЖДАВА решение №51/23.07.2018 г. на Окръжен съд Търговище по т.д. №38/2017 г. в частта му, с която е присъдена законната лихва върху сумата 738639.44 лв – главница, считано от завеждането на исковата молба - 03.05.2017 г. до окончателното изплащане на задължението.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.