О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

751  /Варна, 30.10.19...............

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                             ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 631/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивни жалби, подадени от С.С.А. ***,  Варненска и от ЗК „Лев Инс“ АД против Решение № 650/10.07.2019 год., постановено по т.д.№ 1786/2018 год. по описа на ОС – Варна.

С обжалваното решение съдът е ОСЪДИЛ ЗК «ЛЕВ ИНС» АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, бул“Черни връх“ № 51 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.А., ЕГН: ********** ***5 000 лв., представляващи обезщетение за претърпени от нея неимуществени вреди вследствие смъртта на сина й Р. И. А., настъпила вследствие на ПТП от 09.10.2015 год.,  ведно със законната лихва върху тази сума, считано от увреждането 16.10.2015 год. до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл.226 КЗ /отм./ вр. чл.45 ЗЗД и чл.86 ЗЗД, платими по банкова сметка ***, като е ОТХВЪРЛИЛ претенцията за обезщетение за неимуществени вреди за горницата над 105 000 лв до предявения размер от 200 000 лв. и за лихви за периода от    09.10.2015 год. до 15.10.2015 год., като неоснователни.

Решението се обжалва от ЗК „Лев инс“ АД в осъдителната му част за сумата от 70 000 лева до 105 000 лева.  Поддържа се, че размерът на присъденото обезщетение е завишен и не отговаря на действителния обем болки и страдания.

Решението е предмет на обжалване от С.С.А. в отхвърлителната част. Въззивникът оспорва изводите за съпричиняване на вредоносния резултат. Размерът на определеното обезщетение не съответства на действителния обем  претърпени болки и страдания,  конкретната икономическа конюнктура и нива на застрахователни обезщетения.

  Предявената въззивна жалба от ЗК обективира изрични твърдения за наличието на очевидна фактическа грешка в съдебния акт досежно наименованието на ответника. Изложени са доводи и относно наличието на ЯФГ в мотивите на решението.

Сочените пороци по съществото си съставляват твърдения за допусната явна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК. Компетентен да се произнесе по допустимостта, евентуално – основателността на посочените твърдения е първостепенния съд.

На посоченото основание, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на ВОС за произнасяне по съдържащите се твърдения за грешка в постановения съдебен акт. След приключване на горната процедура, делото следва незабавно да бъде изпратено на АС – Варна за последващ въззивен контрол.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 631/2019 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                              ЧЛЕНОВЕ: