Р Е Ш Е Н И Е

 6/ 06.01.2014 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

         ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                      КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. дело № 632 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на въззивна жалба от „Водоснабдяване и канализация Шумен”ООД против решение № 99/28.06.2013г. по т.д. № 389/12г. на ШОС, с което са отхвърлени исковете на въззивника срещу „Строителство и строителни машини”ЕООД с правно осн. 49 и чл.86 ЗЗД за заплащане на сумата от 81 101,18лв., представляваща обезщетение за причинените му вреди от работник , на когото ответникът е разпоредил извършването на възложената му работа и сумата от 10 647,40лв.,представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 10.03.2011г. до 15.06.2012г.

Във въззивната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт. При цялостен анализ на събраните доказателства се налага извод , че работникът , управлявал машината е изпълнявал възложена от ответника работа. Не са обсъдени доказателства относно вида и размера на претърпяната вреда. Моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго, с което се уважат предявените искове. Претендира присъждане на разноски по спора.

Въззиваемата страна „Строителство и строителни машини”ЕООД оспорват основателността на въззивната жалба. Претендира присъждане на разноски пред въззивната инстанция.

ВнАС прецени следното:

В исковата си молба „Водоснабдяване и канализация Шумен”ООД излага , че с ответното дружество е сключен неформален договор за извършване на определена услуга – демонтаж на оборудване на дълбок сондаж в с.Габарица /обект на ищеца / с техника и работник на „Строителство и строителни машини”ЕООД . На 20.01.2011г. на мястото последното дружество изпраща кран и свой служител Н.К.. При изпълнение на работата се счупва стрелата на крана, товарът от тръби пропада надолу. В резултат на което се стига до пропадане на вадената сондажна колона, скъсване и огъване на тръбите на сондажа, скъсване на захранващи кабели, повреждане и загуба на потопяема помпа и др. Горното е наложило извършване на аварийно възстановителни работи и замяна на части от оборудването на дъблокия сондаж, което представлява имуществена щета за ищеца . Приничена е от работник на ответника при извършване на възложена му от последния работа. Поради което се претедира заплащане на обезщетение в размер на 81 101,18лв. и обезщетение за забава в размер на 10 647,40 лв. за периода 10.03.2011-15.06.2012г.

Ответникът оспорва предявените искове. Счита , че не е налице договор между сраните за извършване на определена работа с възложител ищеца и изпълнител ответника. Не се установява посочените по исковата молба вреди да са в резултат на виновно поведение на работник на ответника , на който последният да е възложил извършване на определена работа на обект на ищеца. Намира , че имуществените вреди са в резултат от проявена груба небрежност и неспазване на техниката на безопасност и технологичните предписания от страна на служители и работници на ищеца – ръководителя на операцията и общо 16 работника , който той е ръководил при извършване на този вид дейност на 20.01.2011г.

Предявените искове са с правно осн. чл.49 и чл.86, ал.1 ЗЗД.

Съобразно становищата на страните и събраните доказателства съдът намира за устатовено следното от фактическа страна:

От показанията на разпитаните свидетели Д., К., А. и И. и писмените доказателства – договор от 18.01.2011г.,протокол от 19.01.2011г., договор от 20.01.2011г. , протокол от 21.01.2011г. и 02.02.2011г. и анекс от 22.02.2011г., се установява, че : На 17.01.2011г. е настъпила авария на потопяема помпа, намираща се на обект на ищеца – дълбок сондаж с.Габрица , община Венец, обл.Шумен. За отстраняване на аварията / изваждане на помпата от сондажа/ е сключен договор първоначално между ищеца и „Строителна механизация”АД , сед.гр.Шумен, но поради авария по пътя на изпратения от последното дружество кран, се налага по спешност намиране на подходяща техника от друго лице. Безспорно от показанията на свидетелите и допълнителната СТЕ се установява безпротиворечиво , че кран собственост на ответника на 20.01.2011г. по постигната предишния ден устна договореност между представители на страните в процеса , е участвал в операцията по изваждане на аварилатата помпа край с.Габрица.

В тежест на ищеца е да установи конкретните параметри на договореното. От една страна показанията на свидетелите Д.и А. са , че „Строителство и строителни машини”ЕООД , Смядово е поело задължение със собствен кран и кранист да извърши услугата – вадене от сондаж, а от друга св.К. – кранист на процесния кран, дава показания, че е получил възлагане на работа от страна на „Водоснабдяване и канализация Шумен”ООД да отиде да вземе крана от ответника и да участва в операцията по отстраняване на аварията на дълбок сондаж с.Габрене. Свидетелят И., който лично е присъствал на ремонтните работи на 20.01.2011г. на обекта излага , че технологически стъпките по изваждане на помпата включват работа както на водопроводчици- работници на ищеца , така и повдигане на товара / тръба по тръба/ с помоща на кран. В писмения доклад на последния и в показанията си като свидетел пред съда се излага, че при конкретната ситуация са участвали общо 16 работника на „Водоснабдяване и канализация Шумен”ООД , които са били предварително инструктирани. Кранистът е дошъл с крана и в работата си по вдигане и пускане на товара е бил направляван от служител на ищеца – С.М. /районен енергетик на р-н Изгрев/. Съдът намира , че  свидетелите - служители на ищеца са заемали към 20.01.2011г. ръководни длъжности – управител на дружеството , главен енергетик, началник район, т.е лица пряко заинтересовани от изхода на спора. От друга страна кранистът е работникът, който непосредствено е управлявал подемната машина. Независимо от качеството, което е имал св.К. към датата на инцидента : изпълнител по възлагане от ищеца или ответника,  ако се установи негово противоправно поведение , може да бъде ангажирана отговорността му спрямо възложителя на работата. Т. е. той в равна степен е заинтересован да се установи или не качеството му на работник на ответника. Ето защо съдът кредитира показанията му, че конкретната работа на 20.01.2011г. му е възложена от ищеца. Следователно се налага извод за неосъществено пълно и главно доказване на факта, че ответното дружество е поело задължение да извърши със свои сили и средства изваждане на потопяемата помпа от дълбок сондаж Габрене. Доказва се наемането на машината, собственост на „Строителство и строителни машини”ЕООД, от ищеца, за извършване на неотложна ремонтна дейност. Горният извод се подкрепя от останалите установени чрез разпита на свидетелите обстоятелства , а именно : за извънредност на ситуацията / внезапна авария на кран на друг изпълнител и продължителност на неотстраняване на повредата, водещо до липса на водоснабдяване за населени места/, неангажиране на каквито и да е / дори и косвени/ доказателства, че кранистът Коев е бил работник или изпълнител, ангажиран от ответника по граждански договор.

Безспорно от свидетелските показания и изслушаното основно заключение по СТЕ се установява, че технологично изискването е за изваждане на тръба по тръба. В отклонение от това , поради невъзможност работниците на ищеца да развият първата тръба, се е наложило изваждане на две тръби едновременно. Товарът на двете е в рамките на допустимия и възможен за повдигане от кран от типа на процесния. При повдигане на височина 20м. стрелата на автокрана се чупи и тръбите пропадат надолу. На другия ден се установява , че част от тръбата и помпата са пропаднали надолу в сондажа и за изваждането им е необходима специализирана техника. Аварията е отстранена най-късно към 10.03.2011г. от трето за спора лице , на което ищецът е възложил с писмен договор от 02.02.2011г. и анекс от 22.02.2011г. аварийно ремонтните работи.

Според основното заключение на СТЕ в резултат на аварията са настипили следните вреди : пропадане на помпата и ел.двигателя на дъното на сондажа, от където  е невъзможно изваждане; захранващият кабел от 300м. е скъсан на няколко места, при пропадането е протрита силно изолацията му, което налага подмяната му с нов; 180м. стоманени тръби са силно деформирани и негодни за употреба. Направените разходи от ищеца за материали , труд, механизация и външни услуги за отстраняване на така описаните вреди са в общ размер на 79 765,30лв. От същата сума следва да се приспадне прихода от продажба като скрап на медта от кабела и стоманените тръби  /4 869лв./ или остатъкът е в размер на 74 896,30лв.

Предвид така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

В хипотезата на чл.49 ЗЗД, за да бъде ангажирана отговорността на ответника, следва преди всичко да бъде установено възлагане / под формата на трудов или граждански договор/ от негова страна на извършване на конкретна работа на негов работник, респ. изпълнител, при изпълнението на която да е настъпила вредата. Отговорността на ответника е обективна и тя е своеобразна гаранционна отговорност. Възложителят на работата носи отговорност за чужди действия.

След като в настоящия случай не се установява горния релевантен за спора факт , то и е неоснователен искът за заплащане на обезщетение от страна на ответното дружество.

Обжалваното решение следва да се потвърди с присъждане на сторените пред настоящата инстанция разносик от въззиваемата страна в размер на 4000лв.

Водим от което , съдът

 

 

              Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 99/28.06.2013г. по т.д. № 389/12г. на ШОС.

ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация Шумен”ООД,ЕИК 837068284,сед.гр.Шумен, представлявано от управителя С.Д.  да заплати на „Строителство и строителни машини”ЕООД, ЕИК 127564930, сед.  и адрес на управление гр.Смядово, представлявано от управителя Й.Й., сумата от 4000лв. ,представляваща сторените по делото разноски, на осн. чл.78 , ал.3 ГПК.

Решението може да се обжалва пред ВКС с касационна жалба в едномесечен срок.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: