Р Е Ш Е Н И Е

 

257/ Варна, 12.10.2015 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

  ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                 КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия Кр.Генковска в.ч.т.д.№ 632/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Постъпила е жалба от „Полимери” АД / в несъстоятелност/ гр. Девня срещу постановление за възлагане №15/01.06.2015Г. по т.д. № 1132/2012 г.  на ВОС.Същата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

От протокола за разгласяване на синдика от 27.04.2015 г. се установява, че изготвеното на 22.04.2015 г. обявление е поставено на местата определени от закона, а именно - в сградата на Община Девня и на портала на адреса на управление на длъжника – гр. Девня, Промишлена зона, като това е станало в срок от 22 дни преди деня на продажбата. Копие от обявлението е изпратено на Министерство на икономиката за публикация на сайта на министерството е своевременно изпратено.

Не  е налице отклонение от приетия способ за осребряване на имуществото на несъстоятелния длъжник от Събранието на кредиторите на осн. §1а ДР на ТЗ при конкретната продажба. Касае се до комплекс от движими вещи, представляващи оборудване на отделна производствена единица - сграда „РМЦ”, а не до отделни вещи от така посочената част. Те в своята цялост обезпечават изпълнението на дейности ,включени в определен производствен процес, характеризиращ се с относителна самостоятелност. Според доклада за оценка от 20.02.2015г. касае се до движими по правната си характеристика вещи, а не до трайно прикрепени към недвижим имот.  Поради което ирелевантно е оплакването , почиващо на твърдение за титуляр на правото на собственост върху сградата, в която те се намират, различен от длъжника.

Ето защо жалбата се явява неоснователна, а обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

 

                Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление за възлагане №15/01.06.2015Г. по т.д. № 1132/2012 г.  на ВОС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: