Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

48./гр. Варна, 09.03.2017 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№632/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е образувано на 31.10.2016 г., след отмяна по реда на чл.293 от ГПК на решение №49 от 24.02.2015г., постановено по в.т.дело №434/2014г. на Варненския апелативен съд, т.о., с което е потвърдено решение № 16/11.04.2014 г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 22/2013 г., с което са отхвърлени исковете с правно основание чл.694 от ТЗ, предявени от „Арма” АД / в несъстоятелност/, ЕИК 826036823, със седалище гр.Лозница, за приемане за установено, че държавата, представлявана от Националната агенция по приходите няма вземане за сумата от 1 508 868.88 лв., представляваща лихви, приети като вземания в производството по несъстоятелност на „Арма” АД и връщане на  делото на Варненския апелативен съд за ново разглеждане от друг състав на съда в тази част.

В рамките на правомощията си за преценка на допустимостта на изцяло обжалваното решение, съобразно чл.269 от ГПК и съобразявайки настъпилите в хода на процеса факти, настоящият състав намира, че първоинстанционното решение е недопустимо, поради следните съображения:

След образуване на въззивното производство, със ЗИД на ТЗ (ДВ, бр.105/30.12.2016 г.) е създадена нова ал.4 на чл.694, в която се предвижда задължително участие на синдика в производството по установителните искове по чл.694 от ТЗ, предявени както от длъжника, какъвто е настоящия случай, така и от кредиторите с приети и неприетио вземания.

По смисъла на новата разпоредба, синдикът е длъжен да участва в производствата по чл.694, ал.1 – 3 от ТЗ, като участието му е въпрос на законосъобразно конституиране на страните в процеса. Участието на синдика е на самостоятелно основание, в качеството му на лице овластено да осъществява публични функции в производството по несъстоятелност, а не като представител на длъжника.

В ЗИД ТЗ, не се съдържат преходни и заключителни разпоредби, които да регламентират действието на изменителния закон по отношение на заварените висящи производства по искове с правно основание чл.694 от ТЗ, което налага заварените случаи да бъдат разрешавани според общите правила относно действието на правните норми.

Доколкото нормата на чл.694, ал.4 от ТЗ е процесуална, същата следва да се прилага и по висящите дела, което обосновава извода, че синдикът следва да се конституира и по заварените производства.

 Предвиденото с нормата на чл.694, ал.4 от ТЗ задължително участие на синдика, води до извода, че в производствата по чл.694 от ТЗ, синдикът има качеството на необходим другар. По смисъла на т.6 от ТР № 1/2013 г. от 09.12.2013 г. на ОСГТК на ВКС, ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар, чието участие е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участие на необходимия другар. Нарушаването на изискването за съвместна процесуална легитимация е нередовност на исковата молба, водеща до порок на съдебния акт, който не може да се санира чрез конституирането на неучастващия другар във въззивното производство.

След като делото е образувано по иск на длъжника и съобразявайки изрично предвиденото в чл.694, ал.4 от ТЗ задължително участие на синдика, първоинстанционно решение, постановени по предявения от длъжника иск, без участието на синдика, се явява недопустим (в този смисъл Решение № 161 от 11.12.2014 г. на ВКС по т. д. № 2157/2014 г., II т. о., ТК).

Предвид изложеното и с оглед правомощията на въззивната инстанция по чл.270 от ГПК, първоинстанционното решение следва да се обезсили, а делото да се върне на Окръжен съд - Разград за конституиране на синдика на „Арма” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 826036823, със седалище гр.Лозница като ответник и ново разглеждане на делото от друг състав на същия съд.

 

Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 16/11.04.2014 г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 22/2013 г.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за ново разглеждане от друг състав на съда, при задължителното участие на синдика.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл.280,  ал.1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :