Р Е Ш Е Н И Е

 

362/18.12. 2013 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на двадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като изслуша докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА въззивно т.д.№ 633 по описа за 2013 год. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Въззивникът И.Г.В. *** обжалва решение № 161/15.07.2013 г. по т.д.№ 229/2012 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е отхвърлен предявеният от него иск срещу „Д Х” АД гр.Добрич за отмяна на решенията на общото събрание на дружеството, проведено на 31.07.2012 г., на основание чл.74 ТЗ. Жалбата е депозирана в законоустановения срок, от надлежна страна и е редовна, поради което подлежи на разглеждане по същество.

В нея се излага, че постановеното първоинстанционно решение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, за което са посочени подробни съображения. Моли се за неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което предявеният иск с правно основание чл.74 ТЗ да бъде уважен.

Против жалбата е постъпил писмен отговор от въззиваемата страна „Д Х” АД гр.Добрич, съдържащ кратко становище относно нейната неоснователност.

За да се произнесе по предмета на спора във въззивното производство, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

В предявената на 13.08.2012 г. искова молба се твърди, че ищецът е акционер в ответното дружество, като притежава 25 броя поименни безналични акции от капитала му. Моли за отмяна на решенията, обективирани в протокол от 31.07.2012 г., представен в ТР към заявление А5 с вх.№ 20120731194233 и заявление Г2 с вх.№ 20120731190656 от ОСА на „Д Х” АД, проведено на същата дата, поради тяхното противоречие с императивни разпоредби на закона, за което сочи следните обстоятелства: 1. Събранието е проведено в нарушение на изискванията на чл.227 ал.3 ГПК. Липсва регистрация и не е правен списък на присъстващите акционери по чл.225 ТЗ за събранието на първоначално обявената в поканата дата – 17.07.2012 г., поради което не е установена по надлежния ред липсата на кворум, като условие за провеждане на ОСА на резервната дата. Твърди се, че на 17.07.2012 г. председателят на комисията за регистрацията е закъснял, т.к. смятал, че събранието е обявено не за 9.00 ч., а за 10.00 ч., и акционерите се били разотишли. 2. Протоколът, представен в ТР към заявления А5 с вх.№ 20120731194233 и Г2 с вх.№ 20120731190656, касае проведено ОСА на място извън обявеното в поканата за свикването му. Обяснява се, че на 31.07.2012 г. е била проведена регистрация на акционерите и събранието е започнало, но минути след началото му, поради спор относно представителството на конкретно посочени акционери, представлявани от изпълнителния директор на ответното дружество във връзка с нормата на чл.220 ал.1 ТЗ, последният с няколко други лица напуснали събранието, като взели със себе си акционерната книга, регистрационните карти, оригинални пълномощни и печат. Впоследствие провели на друго място отделно ОСА, за което е съставен протоколът, решенията по който се атакуват, като са използвали изготвения преди това списък по чл.225 вр. чл.232 ал.3 т.1 ТЗ, в който фигурира ищецът, без да е присъствал на подобно ОСА. За част от сочените обстоятелства, възникнали на 31.07.2012 г., ищецът се позовава на констативен протокол на нотариус, съставен при условията на чл.232 ал.4 ТЗ. Счита, че същите обуславят извод за осуетяване правото на акционерите да упражнят членствените си права по закон, поради което атакуваните по реда на чл.74 ТЗ решения са незаконосъобразни и отменяеми.

Ответникът оспорва исковата молба и всички фактически данни относно провеждането на събранието, изложени в нея. Твърди, че оспореният от ищеца протокол от ОСА на 31.07.2012 год. е с вярно съдържание, включително относно мястото на провеждането му.

Въпреки неправилно разпределената доказателствена тежест в първоинстанционното производство и събирането на недопустими гласни доказателства, които по тази причина правилно не са обсъдени в решението, ответната страна не е направила оплаквания пред въззивния съд, нито е ангажирала нови доказателства в настоящото производство.

С оглед изложените в исковата молба основания за порочност на взетите на 31.07.2012 г. решения на ОСА на „Д Х” АД, които лимитативно обвързват съда, и след като прецени събраните по делото доказателства, въззивният съд приема следното:

Искът е допустим – предявен е в преклузивния срок по чл.74 ал.2 ТЗ и ищецът притежава качеството на акционер, доколкото е вписан в списъка на акционерите по чл.225 ТЗ – неразделна част от протокола с атакуваните решения, под № 2 с 25 броя акции, което обстоятелство е безспорно.

Видно от приложената по делото покана за редовно общо събрание на акционерите на ответното дружество, същото е свикано на 17.07.12 г. от 9.00 часа в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 16, в конферентната зала на НТС. В поканата е посочено, че при липса на кворум, същото ще се проведе на датата 31.07.2012 г. от 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Обявено е, че регистрацията на акционерите започва в 8.00 часа.

С оглед показанията на св.П, като съобрази степента на нейната заинтересованост в качеството й на акционер и наличието на отношения с ответното дружество, както и преките й възприятия относно фактите, съдът приема, че действително на 17.07.2012 год. не е започнала регистрация на явилите се за провеждането на събранието акционери в обявения в поканата час. Свидетелката чакала пред залата заедно с други акционери до 9.10 ч., но поради липса на организация голяма част от акционерите се разотишли още към 8.50 ч. За тези обстоятелства бил съставен констативен протокол от останалите на мястото лица, върху който и тя се подписала. Впоследствие се оказало, че членовете на регистрационната комисия на 17.07.2012 г. са закъснели, като дали обяснения, че събранието според тях трябвало да започне в по-късен час. Показанията на свидетеля Каров, че никой от акционерите не се явил за регистрация до 9.00 ч. не опровергават установеното по-горе, т.к. самият той твърди, че е пристигнал на мястото на събранието много по-късно от обявеното време за регистрация.

Списъкът на присъстващите акционери на редовното годишно общо събрание на „Д Х” АД от 17.07.2012 г., съставен от Р Р-Ж в качеството й на председател на комисията по регистрацията, представен в ТР, според който за събранието са се явили само двама акционери, представлявани от нея, е неверен. Реално списък на присъстващите акционери за времето на регистрацията - от 08.00 часа до 09.00 часа - не е бил съставян.

От показанията на св.Пейчев и св.Петкова се установява, че на 31.07.12 г. регистрацията на акционерите била извършена своевременно и ОСА започнало. В началото на събранието възникнал разгорещен спор относно представителството на акционера „Институт по развитието” АД, притежаващ най-големия брой акции от капитала на „Д Х” АД, а именно кой да гласува с тях - изпълнителният му директор Р Р -Ж или друго лице, нарочно упълномощено от СД. Юристи на двете спорещи страни ходили до ТР и правили справки, но съгласие по спора не било постигнато. Направен бил опит за отпочване на събранието чрез конституиране на органите му и пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред, но т.к. присъстващите акционери не били съгласни г-жа Ж да гласува от името на акционера „Институт по развитието” АД и атмосферата в залата станала бурна, тя заедно с Г Г и адвокатът им напуснали помещението, като взели регистрационните документи, пълномощните и акционерната книга. По-късно останалите в залата акционери и представители си направили повторна регистрация и провели свиканото общо събрание на същото място, за което е представен друг протокол по чл.232 ТЗ

Свидетелските показания се ценят, т.к. съвпадат и с удостовереното от нотариуса, присъствал на събранието при условията на чл.232 ал.4 ТЗ, отразено в Констативен протокол – акт № 40, т.І, рег.№ 454 от 31.07.2012 г., от който е видно, че към 10.10 ч. част от присъстващите са напуснали залата /без да се съдържат констатации за проведено преди този момент гласуване, а само за спор между акционерите/. След напускането им било установено, че липсват документи, вкл. документите за регистрация на присъстващите. Удостовереното от нотариуса в рамките на неговата компетентност и по предвидените за това форма и ред се ползва с доказателствена сила по чл.179 ал.1 ГПК.

Св.Каров твърди, че се е явил на ОСА в качеството му на адвокат, който работи с ръководството на холдинга и е следвало да депозира заявления след събранието в ТР, но присъствието му не е отразено в нито един от съставените протоколи, съобразно изискването на чл.232 ал.1 т.3 ТЗ. От показанията му е видно, че в залата са възникнали множество конфликтни ситуации по време на събранието и е имало прекъсване, докато спорещите страни са правили проверка в ТР, но Радостина Рафаилова - Ж и Г Г са го напуснали, след като са били гласувани всички точки от дневния ред.

При съпоставка на двете групи свидетелски показания въззивният съд намира, че следва да даде вяра на първите, според които гласуване по дневния ред на събранието до напускането на групата лица, заявили участие като представители на акционери с мажоритарен брой акции, не е било проведено. Показанията на св. Каров не се подкрепят от останалите доказателства по делото, включително присъствието му на ОСА липсва в протокола за проведеното събрание, законосъобразността на решенията по който е предмет на иска.

Като взе предвид гласните доказателства, констативния протокол на нотариуса по чл.232 т.4 ТЗ, както и съставените два броя протоколи по чл.232 ТЗ от ОСА на 31.07.2012 г., съдът приема следното:

Свиканото общо събрание на „Д Х” АД за 17.07.2012 г. с резервна дата 31.07.2012 г. е било изключително лошо организирано и по всякакъв начин саботирано от сформираните две фракции между акционерите. С оглед данните по делото се установява, че на 31.07.2012 г. не е проведено гласуване по точките в дневния ред, респ. не са взети решения по тях, до напускане на залата от част от акционерите, които са отнесли със себе си съпровождащата провеждането на ОС документация. Т.к. другите регистрирани участници в събранието са останали в залата, се налага изводът, че протоколът от ОСА на 31.07.2012 г. с гласовете на напусналите лица, съдържащо взети от тях решения по всички точки от дневния ред, обективира провеждането на друго общо събрание извън конферентната зала на НТС, която е била посочена в поканата по чл.223 ТЗ. Следователно, невярно в същия протокол са отразени мястото и часът на провеждане на събранието. Налице е несъответствие между посочения в поканата за свикване на ОСА реквизит по чл.223 ал.4 т.2 ТЗ и данните за реалното му провеждане.

Спазването на предварително обявените в поканата ред, място и час за провеждане на събранието, посочени в чл.223 ал.4 ТЗ, е абсолютно задължително, т.к. гарантира неговата законосъобразност. Всяко отклонение от него съставлява нарушаване на правото на акционера да присъства и да участва в работата на ОСА, респективно да гласува по предложенията за решения, съобразно притежаваните от него брой акции. Формално съответствието се преценява при съпоставка между текста на поканата по чл.223 и съдържанието на протокола по чл.232 ТЗ. Протоколът представлява частен удостоверителен документ – фактите, констатирани в него, могат да се установяват или да се оборват с всички доказателствени средства, вкл. със свидетелски показания. В настоящия случай съдът приема за оборен факта, че решенията, обективирани в протокола от ОСА на 31.07.2012 г., подписан от Г Г като председател на събранието, Павлина Грънчарова – секретар-протоколчик и Р Р -Ж – преброител на гласовете, са взети на ОСА, проведено в конферентната зала на НТС в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 16. По тези съображения съдът достига до извод за накърняване на императивно гарантираните неимуществени права на акционерите, в частност правото на глас на ищеца /чл.181 ал.1 вр. чл.220 ал.1 ТЗ/, при провеждане на ОСА на 31.07.2012 г. на място, извън посоченото в поканата за свикването му. Към този извод допълнително сочат и фактите за липсата на надлежно съставен и верен списък по чл.225 ТЗ, подписан от членовете на регистрационната комисия, за свиканото общо събрание на 17.07.2012 г. На това основание решенията, приети при игнориране на посочените по-горе права на акционерите, са незаконосъобразни и подлежат на отмяна.

С оглед горното предявеният иск с правно основание чл.74 ТЗ се преценява като основателен и следва да бъде уважен. Крайните изводи на двете инстанции по предмета на спора не съвпадат, което налага обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго по същество, с което да се отменят атакуваните решения, взети на общото събрание на ответното дружество от 31.07.2012 г., обективирани в протокол, приложен към заявления в ТР А5 с вх.№ 20120731194233 и Г2 с вх.№ 20120731190656.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение № 161/15.07.2013 г. по т.д.№ 229/2012 г. по описа на Добричкия окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решенията на ОСА на „Д Х” АД, взети на 31.07.2012 г., обективирани в протокол, приложен към заявления в ТР А5 с вх.№ 20120731194233 и Г2 с вх.№ 20120731190656, подписан от Г Г - председател на събранието, Павлина Грънчарова - протоколчик и Р Р -Ж - преброител на гласовете, на основание чл.74 ТЗ, по иска, предявен на 13.08.2012 г. от акционера И.Г.В. против „Д Х” АД.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.