ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№  724                    29.10.2014 г. град Варна

Апелативен съд                            търговско отделение трети състав

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  З* З*         ЧЛЕНОВЕ:        Р* С*

                                                                                   П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч. възз.т. дело номер 633  по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

С определение №1252 от 1.10.2014 г. по т.д. №259/2014 г. по описа на ОС гр. Стара Загора е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на ОС – гр. Варна. С определение № 3937/10.10.2014 г. постановено по т.д. № 1741/2014 г. на ОС – гр. Варна е повдигната препирня за местна подсъдност между Окръжен съд гр. Варна и Окръжен съд – гр. Стара Загора.

Съгл. чл. 122 изр. 2 ГПК при спорове за подсъдност между съдилища от различни съдебни райони, компетентен да се произнесе е по - горния по степен съд на съда, който последен е отказал да разгледа делото. В случая компетентен да разгледа и разреши повдигнатия спор за подсъдност е Варненския апелативен съд.

За да повдигне препирня за подсъдност съставът на Варненския окръжен съд се е мотивирал с изрично формулираното изявление на ищеца в исковата молба относно компетентността на ОС гр. Стара Загора, съгл. чл. 15 от договора между страните и липсата на отвод, като основание за проверката на местна подсъдност от страна на съда.  

Настоящата инстанция споделя мотивите на ОС гр. Варна. Ищецът е упражнил надлежно правото си на договорна подсъдност по чл. 117 ал. 2 ГПК. Изричната уговорка в чл. 15 от договора за строителни услуги сключен на 23.12.2009 г. на която се е позовал, предвижда възникналите между контрахентите правни спорове да се решават при подсъдност по адрес на управление на изпълнителя - „У*” АД. Старозагорският окръжен съд, без да се съобрази с  направеното от ищеца изричното изявление за договорна подсъдност, служебно в нарушение на чл. 119 ал. 3 ГПК е прекратил делото пред себе си и го е препратил по подсъдност

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ Окръжен съд – гр. Стара Загора за местно компетентен да се произнесе по иска на „У*” АД със седалище – гр. Стара Загора, срещу „С* к* – 2005”АД със седалище гр. Девня предмет на прекратеното т.д.№ 259/2014 г. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

Делото да се изпрати за разглеждане на ОС гр. Стара Загора.

Препис от определението да се изпрати за сведение на ОС гр. Варна .

Определението е окончателно. /т. 9 от Т.Р № 1/9.12.2013 г. на ВКС по т.д. № 1/2013 г. на ОСГТК/

 

Председател:                                            Членове: .