О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

654………/Варна, 08.10.2015...............

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 633/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.657, ал.4, т.1 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от А.Н., Х.С., М.К. и «Марина Съпорт БВ» , представлявани от адв. А.Д. против определение  № 1694/13.05.2015 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ.

С определение № 452/07.07.2015 год., постановено по ч.т.д.№ 424/2015 год. АС – Варна е квалифицирал оплакванията в частната жалба  като твърдения за непълнота на съдебния акт по смисъла на чл. 250 ГПК. На посоченото основание, АС –Варна е прекратил производството по делото и е върнал същото за  допълване на постановения съдебен акт.

С определение № 2528/13.07.2015 год. ВОС е допълнил определение № 1694/13.05.2015 год., вкл. е изпратил делото повторно на АС – Варна.

На съда е служебно известно, че срещу определение № 2528/13.07.2015 год. на ОС – Варна е постъпила частна жалба вх.№ 28673/25.09.2015 год., която е в процес на администриране. Частната жалба не е изпратена по компетентност на АС – Варна.

Горното налага прекратяване на настоящото производство и връщане на ОС – Варна за приключване на процедурата по администриране на частна жалба  вх.№ 28673/25.09.2015 год. и едновременното й изпращане с останалите съдебни книжа, касаещи обжалването на определение № 1694/13.05.2015 год.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 633/2015 год. по описа на  АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна съобразно дадените указания, вкл. за незабавно последващи изпращане на делото в АС – Варна за произнасяне по постъпилите частни жалби срещу основното и допълнително определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                     ЧЛЕНОВЕ