О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

752…/Варна, 30.11.2016……………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.т.д.№ 633/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 729, ал.3 ТЗ и е образувано по частна жалба от „Юробанк България” АД – София против Определение № 359/08.09.2016 год., постановено по т.д.№ 259/2012 год. по описа на ОС – Добрич, с което е одобрена частична сметка за разпределение, съставена на 25.07.2016 год. и обявена в ТР под № 20160729085130.

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Администрирана е по реда, предвиден в чл. 729, ал.2 ТЗ.

         За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

         С частичната сметка  синдикът е разпределил сумата от 179 001 лева, от които 160 516, 78 лева в полза на  кредитора „Юробанк България” АД  с ред на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ и 18 484, 22 лева, съставляващи разноски в производството по несъстоятелност с ред на удовлетворяване по чл. 722, ал.1, т.3 ТЗ.  Сметката е одобрена при изричното отбелязване, че сумата от 17 284, 22 лева, разпределена за разноски е вече „изплатена”.

    С обжалвания съдебен акт ДОС е одобрил сметката за разпределение като е оставил без уважение възражението на обезпечения кредитор „Юробанк България” АД касателно разпределението на суми за вземания с ред, последващ вземанията на обезпечения кредитор.

    Предметът на въззивно обжалване е сведен до одобрението на частичната сметка чрез разпределение за сумата от  18 484, 22 лева за разноски в производството по несъстоятелност с  поредност по чл. 722, ал.1, т.3 ТЗ.

     

    

I. Разноските в производството по несъстоятелност са дефинирани в разпоредбата на чл. 723 ТЗ. По правило, същите се разплащат текущо след одобрение на съда по реда на чл. 658, ал.1, т.9 ТЗ. Не се спори, че текущи плащания в производството по несъстоятелност на „Гама комерс” ООД не са осъществявани, поради липса на парични наличности. Независимо от това, съдът по несъстоятелност не е приложил служебно разпоредбата на чл. 632, ал.5 ТЗ и не е приканил кредиторите да авансират нужните средства за разплащане на минималните разноски, обезпечаващи движението на производството. Не се спори и че в резултат на горните бездействия са кумулирани разходи в значителен размер, формирани от възнаграждения на синдика и разноски за управление и оценяване на масата / чл. 723, т.2 и т.4 ТЗ/.

При липса на обезпечено текущо разплащане, вкл. и чрез авансиране на средства по чл. 629б ТЗ, натрупаните задължения подлежат на удовлетворяване единствено след одобрена сметка за разпределение. Разпределението се извършва при съобразяване, че вземанията на разноски са такива с ред за удовлетворяване по чл. 722, ал.1, т.3 ТЗ.

Съобразно разпоредбата на чл. 721, ал.1, вр. ал.2 ТЗ, синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал.1, съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.  На основание чл. 729, ал.4 ГПК одобрената сметка се изпълнява от синдика. Актовете на съда, постановени в производството по разпределение на събраните при осребряване суми не подлежат на незабавно изпълнение, а по арг. от чл. 462, ал.2 ГПК синдикът  предава сумите по разпределение единствено при липса на постъпила жалба.

Следователно – предмет на разпределение могат да бъдат единствено налични суми. Сметката за разпределение не може да обективира вече разплатени, текущо направени разноски. Спорът относно законосъообразността на вече осъществените плащания следва да се разреши на плоскостта на предвидените в ТЗ механизми за контрол и съдебен надзор от съда по несъстоятелност върху действията на синдика.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че одобрената сметка за разпределение е незаконосъобразна в частта, в която обективира разпределение на сумата от 17 284, 22 лева, съставляваща сторени и вече заплатени разноски в ПН.

II. Не се спори, че процесната, подлежаща на разпределение сума е получена от осребряване на масата на несъстоятелността като продадения актив е предмет на договорно учредена ипотека в полза на „Юробанк” АД.  Сумата, получена при осребряване не надхвърля размера на приетото вземане на обезпечения кредитор, поради което и на основание чл. 724, ал.3 ТЗ дължимата сума от реализацията на обезпечението следва да се предаде веднага на кредитора. Предаването се осъществява чрез съставянето на сметка за разпределение по реда на чл. 729 ТЗ, отчитаща специалната привилегия на кредитора.

В настоящия случай, разпределението на наличните суми в полза на обезпечения кредитор е осъществено в грубо нарушение на установената в чл. 722, ал.1 ТЗ поредност на удовлетворяване на вземанията. В сметката за разпределение е предвидено удовлетворяване на вземане за разноски в размер на 1200 лева с поредност по чл. 722, ал.1, т.3 ТЗ при условие, че вземанията на кредитор от предходен ред не са удовлетворени.  На посоченото основание,  обжалваният съдебен акт следва да бъде изменен в разглежданата част като сметката за разпределение бъде променена чрез увеличаване на сумата, разпределена на обезпечения кредитор с наличните 1200 лева.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 359/08.09.2016 год., постановено по т.д.№ 259/2012 год. по описа на ОС – Добрич, в частта, в която е одобрена частична сметка за разпределение, съставена на 25.07.2016 год. и обявена в ТР под № 20160729085130  по т.2 „Разноски по несъстоятелността” и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ  частична сметка за разпределение, съставена на 25.07.2016 год. и обявена в ТР под № 20160729085130 в частта, в която е предвидено разпределение на вече изплатени суми за разноски в производството по несъстоятелност в размер на 17 284, 22 лева.

   ОТМЕНЯ частична сметка за разпределение, съставена на 25.07.2016 год. и обявена в ТР под № 20160729085130  в частта, с която сумата от 1200 лева е разпределена за вземания с поредност на изплащане по чл.722, ал.1, т.3 ТЗ, като вместо това ОДОБРЯВА сметката с разпределяне на сумата от 1200 лева в полза на кредитора „Юробанк България” с поредност по чл. 722, ал.1, т.1 ТЗ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Настоящия съдебен акт да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: