О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…713./гр.Варна, 16.10.2019  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.т.д.№ 633/19 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и след. ГПК.

Образувано е по предявена частна жалба от И.А.М. в качеството на синдик на „БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД /в несъстоятелност/ срещу Определение № 408/09.09.2019 год., постановено по т.д.№ 63/2019 год. по описа на ДОС, с което е прекратено производството по делото.

Жалбата е оставена без движение за представяне на препис на насрещната страна. С молба от 02.10.2019 год. страната е изпълнила указанията на съда. Постъпилата частна жалба е изпратена на АС – Варна без връчване на препис на ответника, който е уведомен за първоинстанционния спор, вкл. е депозирал отговор и допълнителен отговор на исковата молба. Разпоредбата на чл. 130 ГПК е неприложима в конкретния случай.

 С оглед на изложеното, производството по делото следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато, за администриране на частната жалба чрез връчване на препис на насрещната страна.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 633/2019 год.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за изпълнение на дадените указания по администриране на частната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             ЧЛЕНОВЕ: