О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                       684

 

                 гр.Варна,19.10.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на деветнаседесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

ЧЛЕНОВЕ:АНЕТА БРАТАНОВА

                         КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

       

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 634 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „Агора Агро”ЕООД по чл.407 ГПК против разпореждане № 6948/13.07.2015 г. по т.д. № 1256/14г. на ВОС в частта , с която е издаден изпълнителен лист в полза на „Биокомпост БГ”ООД против „Агора Агро”ЕООД за заплащане от последното на сумата от 2036,38лв., представляващи законната лихва върху главницата за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г., както и законната лихва върху главницата от 31 672,42лв. , считано от датата на предявяване на иска 23.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалвания акт в атакуваната му част. Частният жалбоподател счита, че горепосочените суми за обезщетение за забава за период, предхождащ завеждане на иска и за законната лихва върху дължимата безспорно главница в посочения размер с начало 23.04.2014г. не са обхванати от съдебната спогодба, с която е приключило производството по т.д. № 1256/14г. на ВОС. Дължима би била само законна лихва върху главницата от 31 672,42лв. от датата  01.06.2015г.

    В писмения си отговор „Биокомпост БГ”ООД оспорва основателността на частната жалба.

    ВнАС намира следното:

    Производството по т.д. № 1256/14г. на ВОС е приключило с постигане между страните на съдебна спогодба по чл.234 ГПК , одобрена от съда. Тъй като на осн. чл.404, т.1 ГПК съдебната спогодба е изпълнително основание, въз основа на което се издава изпълнителния лист предвид значението й на влязло в сила решение по чл.234,ал.3 ГПК, значение за проверката по чл.407 ГПК има обективираната по споразумението воля.

    В конкретния случай не се изхожда от предявеното по исковата молба, а по изразената в съдебна спогодба от с.з. на 08.12.2014г. по т.д. № 1256/14г-. на ВОС воля на страните. Изрично в т.ІІ от същата и двете дружества постигат съгласие, че общият дълг възлиза на 58 844,93лв. / формиран само от главници по три фактури и съдебно-деловодни разноски/ и приемат погасителен план – на седем равни вноски , платими на определен падеж всеки месец за периода 01.03.2015г.-01.09.2015г. Следователно в това преоформяне на дълга не е включена сумата по исковата молба за обезщетение за забава в размер на 2 069,13лв. за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г. Не е допустимо в последствие чрез уточняване на молба за издаване на изпълнителен лист да се включват нови суми , необхванати от съдебната спогодба.В т.ІІІ от последната е уговорена предсрочна изискуемост на цялото непогасено и уточнено по спогодбата вземане, а не по исковата молба. Законната лихва в случая е уговорена като дължима в смисъл на такава с начало падежа на първата неизплатена вноска. Затова не е и посочен нейният размер. Ако страните са искали да включат и предявеното с исковата молба обезщетение за забава в  размер на 2 069,13лв. за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г. следвало е да го направят изрично.

    Следователно ВОС е следвало да издаде изпълнителен лист само за останалата неизплатена сума по съдебната спогодба - главница в размер на 31 672,42лв. , ведно със законната лихва от датата на забавата по първата просрочена по спогодбата вноска-  01.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата. В останалата част разпореждането за издаване на изпълнителен лист е неправилно и следва да се отмени, а издаденият изпълнителен лист в тази част относно сумата от 2036,38лв., представляващи законната лихва върху главницата за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г., както и законната лихва върху главницата от 31 672,42лв., считано от датата на предявяване на иска 23.04.2014г. до 01.06.2015г. – да се обезсили.

    Водим от горното, съдът

 

                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

    ОТМЕНЯ разпореждане № 6948/13.07.2015 г. по т.д. № 1256/14г. на ВОС в частта, с която е издаден изпълнителен лист в полза на „Биокомпост БГ”ООД против „Агора Агро”ЕООД за заплащане от последното на сумата от 2036,38лв., представляващи законната лихва върху главницата за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г., както и законната лихва върху главницата от 31 672,42лв. , считано от датата на предявяване на иска 23.04.2014г. до 01.06.2015г. и вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

    ОТХВЪРЛЯ молбата по чл.404 ГПК на „Биокомпост БГ”ООД за издаване на изпълнителен лист срещу „Агора Агро”ЕООД за заплащане от последното на сумата от 2036,38лв., представляващи законната лихва върху главницата за периода от 05.09.2013г. до датата на завеждане на исковата молба пред съда 23.04.2014г., както и законната лихва върху главницата от 31 672,42лв. , считано от датата на предявяване на иска 23.04.2014г. до 01.06.2015г.

ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителен лист в тази част.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: