РЕШЕНИЕ

 

№     356/ 11.12.2014 г.             град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                   търговско отделение  трети състав

На осемнадесети ноември                                                                           2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов

                                                               Петя Хорозова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 635 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Биомел продукт” ЕООД със седалище гр. Силистра против решение № 79 /23.07.2014 г. постановено по т.д. 301/2013 г. по описа на СОС с което е осъден въззивника да плати на „Бостън ленд фънд” ЕООД със седалище гр. София, сумата 73 651,48 лв. арендно плащане за стопанската 2012 – 2013 г. и 4 870лв. съдебни разноски.

Въззивникът „Биомел продукт” ЕООД навежда оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт и постановяване на друго решение с което искът се отхвърли като неоснователен.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

В писмен отговор въззииваемата страна „Бостън ленд фънд” ЕООД оспорва основателността на въззивната жалба

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл. 269 от ГПК констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема:

Ищецът „Бостън ленд фонд” ЕООД със седалище гр. София претендира заплащане на сумата 73 651,48 лв. представляваща наемна цена за стопанската 2012 – 2013 г. по сключен договор за наем на земеделска земя от 28.03.2013 г., за плащането на наемните вноски по който има издадена проформа фактура №22/28.08.2013 г. и фактура № 1000000263/01.10.2013 г за плащане на цената.

Ответникът „Биомел продукт” ЕООД оспорва иска по основание, като твърди че договорът не е породил права, тъй като е нищожен, при евентуалност прави възражение за късно предаване на земите и ползването им за много по- кратък срок.

Видно от  приетите по делото доказателства сключеният между страните на 28.03.2013 г. договор е за временно възмездно ползване на 1 052 ,164 дка земеделска земя в землището на гр. Алфатар обл. Силистра, за срок от 3 стопански години от 1.10.2012 г. до 1.10.2015 г. за производство на зърнени и технически култури. С договора, който е сключен на 28.03.2013 г. се регламентират създалите се фактически отношения след закупуване от ищеца на вече засетите площи, видно от приложените към присъединеното ч.в.т.д.9/2014 г. по описа на ВАп.С, три нотариални акта за покупко - продажба на земеделски земи от 13,14 и 15 март 2013 г. Затова в чл. 14 от наемния договор изрично е посочено, че наемната цена се дължи за цялата стопанска 2012/2013 година, определена е в размер на 73 651,48 лв. /по 70 лв./дка/ като падежът на задължението е 31.08.2013 г. По делото са представени доказателства за връчена на 8.11.2013 г. нот. покана с приложената фактура, на законния представител на дружеството „Биомел продукт” ЕООД към този момент - З.И.К..

При установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи: Режимът за собствеността и ползването на земеделските земи е уреден в едноименния закон /ЗСПЗЗ / Съгл. чл. 4 от същия, собственикът ползва земеделските земи според тяхното предназначение, което е дефинирано в чл. 2 от ЗОЗЗ като производство на растителна продукция и паша. Според продължителността на ползването договорът може да бъде за аренда или наем. Сключеният между страните договор е за срок от 3 години и следва да се квалифицира като договор за наем, тъй като съгл. чл. 4 от Закона за арендата в земеделието, минималния срок за аренда е 4 стопански години.

За процесния договор се прилагат нормите на чл. 228 и сл. ЗЗД вр.с чл. 5 и чл. 37б от ЗСПЗЗ. Ответникът е направил възражение за нищожност поради липса на форма, като се позовал на практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК – решение № 145/19.11.2010 г. на ВКС по т.д. 889/2009 г. II т.о. Цитираното решение касае договор за аренда на земеделска земя, поради което по конкретния казус относно наемен договор, не представлява задължителна практика по чл. 290 ГПК. Съгл. чл. 5 ал. 3 от ЗСПЗЗ договорите за наем на земеделска земя за срок повече от 1 година, се сключват също в писмена форма с нот. заверка на подписите. По аргумент за противното, за договорите за ползване на земеделски земи за 1 стопанска година не се изисква дори писмена форма. Въведената при договорите с по- дълъг срок специална форма има защитна цел Приемането и е наложено от множеството проблеми между собствениците и ползувателите на земи. Тази форма улеснява доказване на  постигнато съгласие за сключване, а чрез възможността да бъде вписана /чл. 3 ал. 1  от ПВ/, сделката е противопоставима на трети лица. Съдът приема, че неспазената форма – нот. заверка на подписите не влече нищожност на сделката, тъй като общият принцип на гражданското право не намира приложение при търговските сделки по чл. 1 ТЗ, сключвани между търговци, които ги извършват по занятие. Съгл. чл. 293 ал. 3 ТЗ на нищожност на договора, поради порок във формата може да се позове само страна, която е оспорила действителността на изявлението. Затова след като наемателят на земеделските земи, ги е ползвал без да оспори договора, дължи насрещната престация – плащане на наемната цена. Искът е основателен и следва да се уважи изцяло за сумата 73 651,48 лв, представляваща наем за стопанската 2012 – 2013 г.

Поради еднаквия краен резултат първоинстанционото решение следва да се потвърди.

Предвид направеното искане и представен списък по чл. 80 ГПК за направените съдебни разноски, на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК на „Бостън ленд фънд” ЕООД се дължи възстановяване на сумата 3 040 лв. адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция. Направените от адвоката разноски за пътуване в размер на 43 лв. не са предвидени в ГПК като подлежащи на присъждане разходи и не следва да се възстановяват.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 79/23.07.2014 г. постановено по т.д. 301/2013 г. по описа на СОС с което е осъден „Биомел продукт” ЕООД да плати на „Бостън ленд фънд” ЕООД със седалище гр. София, по договор от 28.03.2013 г. за наем на земеделска земя, сумата 73 651,48 лв наем за стопанската 2012 – 2013 г., ведно със законнната лихва считано от 11.12.2013 г. до окончателното плащане  и 4 870лв. съдебни разноски.

ОСЪЖДА„Биомел продукт” ЕООД ЕИК 118508815 със седалище и адрес на управление гр. Силистра ул”Добруджа” № 1 ет. 5 да плати на Бостън Ленд Фънд „ ЕООД ЕИК 200822179 със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Академик Ив. Гешов „ № 2 Е сграда 1 офис 204 сумата 3 040 лв. адвокатско възнаграждение за въззивна инстанция.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :