Р Е Ш Е Н И Е

№      336/ 22.12.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 17.11.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   АНЕТА БРАТАНОВА

           ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

при секретаря Е. Тодороваа,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 635 по описа за  2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл. 258 ГПК.

Производстото е  образувано по въззивна жалба от „Енерджи Инвест”ЕАД гр.-София, чрез процесуален пълномощник–ищец по т.д. № 2203/2013год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, с което е отхвърлен предявеният иск на въззивното дружество срещу „Енерго-Про Мрежи”АД за сумите както следва:

за сумата 190 111.48лв., претендирана като обезщетение за претърпени загуби, представляваща общата стойност на сторените разноски във връзка със сключването на предварителен договор, респ. окончателен договор за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа на Е.ОН., както следва: разходи за придобиване на поземлени имоти, заплащане на държавна такса към АВ – ИР, АГКК, платен данък по ЗМДТ, държавна такса за допускане за ПУП; за адвокатски услуги във връзка с придобиването на съответните поземлени имоти, нотариални такси, изработване на делба и обединяване на имоти и др. и за сумата 9 888.52лв., предявен като частичен от целия в размер на 827 670.12лв., претендирана като обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи в размер на неполучената продажна цена поради несключване на договор за продажба на дружествени дялове между ищеца и трето лице „Вентуриъл Холдинг” а.с., и двете суми претендирани като обезщетение по чл.79 от ЗЗД за пълно неизпълнение на задължение на ответника по предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия към електроразпределителната му мрежа и иска за сумата 2 282.33лв., претендирана като обезщетение за вреди от забава в плащането на претендираните обезщетения от датата на забавата до завеждане на исковата молба в съда и с което е осъдил  ищеца да заплати на „Енерго-Про Мрежи“ АД със седалище гр.Варна, ЕИК 104518621, сумата 10 000лв. /десет хиляди/, представляваща направените по делото разноски.

Счита решението за изцяло неправилно- поради поради нарушение на материалния закон, съществуно нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, по изложени подробни съображения. С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени.  В евентуалност, е направено искане присъденото адвокатско възнаграждение да бъде намалено до минималния размер от 6 605,72лв.

Насрещната страна „Енерго-Про Мрежи”АД, чрез писмено становище на процесуарлен представител, счита жалбата за неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуални представители, както и чрез представено писмено становище на процесуалния преддтавител на въззивника.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваното решение: 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявени искове от Енерджи Инвест” ЕАД със седалище гр.София срещу

„Енерго-Про Мрежи” АД със седалище гр.Варна както следва: за сумата 190 111.48лв., претендирана като обезщетение за претърпени загуби, представляваща общата стойност на сторените разноски във връзка със сключването на предварителен договор, респ. окончателен договор за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа на Е.ОН., както следва: разходи за придобиване на поземлени имоти, заплащане на държавна такса към АВ – ИР, АГКК, платен данък по ЗМДТ, държавна такса за допускане за ПУП; за адвокатски услуги във връзка с придобиването на съответните поземлени имоти, нотариални такси, изработване на делба и обединяване на имоти и др. и за сумата 9 888.52лв., предявен като частичен от целия в размер на 827 670.12лв., претендирана като обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи в размер на неполучената продажна цена поради несключване на договор за продажба на дружествени дялове между ищеца и трето лице „Вентуриъл Холдинг” а.с. Сумите се претендират като обезщетение за пълно неизпълнение на задължение на ответника по договор за присъединяване към електроразпределителната му мрежа. Претендира обезщетение за вреди от забава в плащането в размер на 2 282.33лв. до завеждане на исковата молба в съда, законна лихва върху сумите, считано от  датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на задължението и направените по делото нотариални и други разноски в размер съответно 107лв и 134,55лв. Излага се в исковата молба, че на 18.08.2008г. между страните е сключен предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г. Съгласно чл.1 ал.1 от Предварителния договор „Енерго-Про Мрежи” АД е поело задължение да присъедини към собствената си електроразпределителна мрежа електрическа централа, собственост на ищеца – вятърна електроцентрала, състояща се от два ветрогенератора с обща инсталирана мощност от 4 МВт, която следва да се изгради в поземлени имоти в землището на с.Дъбрава, община Балчик. Предвидено е мястото на присъединяване на вятърната централа към електроразпределителната мрежа да е съществуващата въздушна линия 20 КВ „Плачи дол” от подстанция „Балчик”, собственост на НЕК. Иищецът е получил одобрение на своите инвестиционни проекти и има издадено разрешение за строеж № 101 от 12.06.2009г. за изграждане на вятърната централа, заедно с необходимо окабеляване и главно разпределително устройство. Твърди, че на основание чл.57 ал.3 от Наредба № 6 задължение на разпределителното дружество е да подготви окончателния договор и да изпрати писмена покана до възложителя за сключването му в срок от 60 дена от подаване на искането. Сочи, че през м.юли 2009г. на основание чл.57 ал.1 от Наредба № 6 дружеството ищец е подало искане с вх.№ 265048 от 06.07.2009г. за сключване на окончателен договор. Нито в 60 дневния срок до 04.09.2009г. нито след неговото изтичане и до момента на предявяване на иска от страна на ответното дружество не е предложено сключване на окончателен договор.

Твърди се още, че на 21.12.2009г. между него в качеството му на продавач и трето, неучастващо в производството лице – „Вентуриъл Холдинг” а.с. в качеството му на купувач, е сключено предварително споразумение за предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове на бъдещо дружество, който предварителен договор е следвало да се подпише между същите страни в рамките на един месец от подписването на предварителното споразумение. Сочи че условие за реализирането на бъдещата покупко-продажба на дружествени дялове е била дружеството - ищец да представи на купувача сключен окончателен договор за присъединяване на вятърната централа към електроразпределителната мрежа на ответника. Поради забавеното изпълнение на задълженията на ответника по предварителния договор за присъединяване на обекта на ищеца, това условие не е осъществено, което нанесло на дружеството  претърпени вреди и пропуснати ползи, които претендират  частично с исковата молба.  С изтичането на 60 – дневния срок ответното дружество е изпаднало в забава относно изпълнението на своите задължения по предварителния договор, с всички произтичащи негативни последици от забавата, свързани с претърпени загуби и пропуснати ползи. 

Въпреки забавата на ответното дружество с повече от 7 месеца,

със свое писмо от 19.04.2010г. е отправил предложение за разрешаване на проблема във връзка със сключването на окончателен договор за присъединяване, а именно сроковете и етапите да бъдат съобразени със сроковете на „НЕК” ЕАД по изграждането на нови електропроводи 110КВ и подстанции на територията на обл.Добрич, както и да бъдат съгласувани с „НЕК” ЕАД. Твърди че с писмо изх.№ 26-198-98 от 21.05.2010г. ответното дружество го е уведомило, че съгласно писмо на НЕК поради претовареност на преносната способност на мрежа 110 КВ се преустановява присъединяването на производители на електрическа енергия в подстанции „Златни Пясъци”, „Албена”, „Балчик”, „Каварна”, „Шабла” и „Генерал Тошево” на нива напрежение 110 КВ и 20 КВ до реализиране на инвестиционната програма на НЕК, както и че се преустановява издаването на становище от НЕК по присъединяване до 2013г. до изясняване на реалните срокове за реконструкция на електропреносната мрежа и изграждане на необходимите нови съоръжения за увеличаване на електропреносната възможност на мрежата в района. Излага, че ответникъта му е отправил предложение да подпишат анекс към предварителния договор, с който срокът на действие на предварителния договор да се удължи до отстраняване на „непреодолимата сила” – обоснована с писмото на НЕК, но не по-късно от 31.12.2013г. Твърди, че според него не е настъпвала непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ. Излага че длъжникът е бил в забава относно изпълнението на задължението си по предварителния договор да предложи сключване на окончателен договор за присъединява на обект на независим производител, поради което и не може да се позовава на непреодолима сила на основание чл.306 ал.1 изр.второ от ТЗ. „Енерго-Про Мрежи” АД не е спазило задължението си по чл.52 ал.2 от Наредба № 6 да съгласува с НЕК условията за присъединяване на вятърната централа към разпределителната мрежа средно напрежение преди сключването на Предварителния договор. Сочи, че в изпратеното му писмо от ответника е подадено искане до НЕК за съгласуване на условията за присъединяване на вятърната му електроцентрала на 08.10.2009г., което е с повече от година след сключването на предварителния договор. Излага  че проучването, съгласуването и представянето на становище за условията за присъединяване на електрическата централа е първият етап от реда за присъединяване на електрически централи към електрическата мрежа, предвиден в Наредба № 6 и едва след него се преминава към подписване на предварителен договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия. Поради което твърди, че ответникът е следвало да съгласува с НЕК условията за присъединяване на вятърната централа още преди 18.08.2008г., когато е сключен предварителния договор между страните, поради което и не може да се позовава на непреодолима сила. Твърди, че поради неизпълнение на задължението на ответното дружество, ищецът попада и под разпоредбите на новия ЗЕВИ, който чрез § 6 ал.2 от ПЗР въвежда допълнителни изисквания за производители с подписани предварителни договори, които дружеството е изпълнило и в края на 2011г. е отправило ново искане с вх.№ 827486 от 11.10.20011г. за сключване на окончателен договор. Излага че в началото на 2012г. по инициатива на ищеца между него, ответника и НЕК е съгласувано присъединяване към първоначално договорената точка ВЕ 20 Кв „Плачи дол” от подстанция „Балчик” при намалена мощност на вятърната централа на 3 МВт. Твърди, че въпреки това съгласие окончателен договор не им е предложен. Твърди се, че считано от 10.04.2012г. е в сила ЗИД на ЗЕВИ,  в § 18 от ПЗР се урежда присъединяването на производители, страни по сключени предварителни договори, съобразно който обектите на тези производители следва да се присъединят по графици, изготвени съгласно 10 – годишен план за развитие на преносната мрежа и плановете за развитие на електроразпределителните мрежи. Твърди, че след помирителната процедура и даденото на 02.03.2012г. съгласуване на НЕК за присъединяване, ответното дружество вместо да предложи окончателен договор след двумесечна пауза в комуникациите го е уведомило, че ищецът попада в приложното поле на § 18 от ЗИД на ЗЕВИ, а по-късно е уведомен и за новия срок за присъединяване – 31.12.2018г. Излага в исковата молба, че включването му в приложното поле на § 18 от ЗИД на ЗЕВИ противоречи на постигнатите между страните договорености за незабавно присъединяване към първоначалната точка при намалена мощност. Твърди също така, че предложеният им срок – 31.12.2018г. противоречи на чл.29 ал.6 от ЗЕВИ. И понеже ответинкът е бил в забава и неизпълнение към датата на влизане на промените в ЗЕВИ в сила,  ищецът не е имал интерес от приемането на срока за присъединяване-31.12.2018год. Излага, че поради неизпълнение от ответника на поетите с предварителния договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия задължения и да сключи окончателен договор с ищеца, на ищеца са нанесени имуществени вреди в общ размер на 1 017 031.60лв., от които 190 111.48лв. претърпени загуби и 827 670.1212лв. – пропуснати ползи, за която сума ответното дружество е поканено с нотариална покана да я заплати. Твърди, че претърпяната загуба представлява общата стойност на сторените разноски във връзка със сключването на предварителния договор, респ. окончателния договор за присъединяване, конкретизирани в приложен списък по  вид и размер – извършени разходи във връзка със сключването на предварителния договор и на окончателния договор. Посочени са разходи за: придобиване на поземлени имоти, за адвокатски услуги във връзка с придобиването на съответните поземлени имоти, заплащане на държавни такси към АВ – ИР, АГКК, платен данък по ЗМДТ, държавна такса за допускане на ПУП, нотариални такси, изработване на делба и обединяване на имоти. Поради несключването на окончателен договор, съгласно установените ред, условия и срокове ищецът е пропуснал ползи, изразяващ се в несключване на договор за продажба на дружествени дялове между него и „Вентура Холдинг” а.с. В уточняваща молба изрично сочи,че договорът за присъединяване на обект на независим производител към електроразпределителната мрежа на ответника е прекратен. Сочи че вина за това има ответното дружество, което не е изпълнило изцяло задълженията си по договора за съгласуване с НЕК на условията за присъединяване преди сключване на предварителния договор. Твърди, че в резултат на това е налице забавяне на процедурата по присъединяването му към електроразпределителната мрежа на ответното дружество. Според ищеца, не е налице твърдяната от ответника непреодолима сила, тъй като същият е бил в забава и не може да се позовава на същата-съобразно чл.306 ал.1 изр.2-ро ТЗ. Сочи че претендираните от него вреди са настъпили преди прекратяване на сключения между страните договор, а именно от момента  в който ответникът е изпаднал в забава.

Ответникът в писмени отговори и в съдебно заседание, изразява становище за неоснователност на исковите претенции. Оспорва твърденията на ищеца, че е неизправна страна по предварителния договор за присъединяване на обект на независим производител на ел.енергия от 18.08.2008г. и за недобросъвестно поведение и неизпълнение на договорни задължения от страна на „Енерго – Про Мрежи” АД. Твърди че в изпълнение на договорните си задължения по чл.11 т.1 от предварителния договор е оказал необходимото съдействие и в изпълнение на задълженията си по закон е входирал искане за проучване на условията за присъединяване на обекти на разпределителните предприятие към преносната електрическа мрежа, необходимо условие без което процедурата не може да бъде завършена. Твърди че е предупреден с писмо № 26-00-474 от 22.10.2009г. от преносното предприятие, че е преустановено разглеждането и съгласуването на искания за присъединяване на ВИЕ, разположени на територията на област Добрич, постъпили в НЕК след 01.08.2009г.  Твърди че проекта на „Еко Енерджи Инвест” ЕАД не е финализиран не поради недобросъвестното му поведение, а поради напълно изчерпания капацитет на 110 кв мрежа да поеме евентуалния трафик от присъединяването на производствените мощности към този участък. Твърди че още преди изтичането дори и на формално определения срок 60 дни от подаването на искането за сключване на договор за присъединяване по реда на чл.57 ал.3 от Наредба № 6/04г., за НЕК ЕАД е била налице обективна невъзможност да разгледа и съгласува искането за проучване на условията за присъединяване на обект на ищеца. Сочи че формално 60 дневния срок за сключване на окончателен договор изтича на 06.09.2009г., но от представеното писмо се установява, че от 01.08.2009г. от НЕК ЕАД няма да се разглеждат и предоставят положителни становища, предвид необходимост от извършването на допълнителни мероприятия от „НЕК” ЕАД. Твърди че забавата в присъединяването се дължи на изричната забрана за присъединяване от страна на преносното предприятие, от положителното становище на което зависи сключването на окончателен договор за присъединяване на обект на независим производител на ел.енергия към мрежата. Сочи, че е налице и официално становище на НЕК № 26-198-98 от 21.05.2010г., с изрично посочени искания за проучване на условия за присъединяване на обекти на разпределителното предприятие, сред които е и искането на ищеца, с което се заявява че поради изключително натоварване на преносната способност мрежа 110 квт се преустановява присъединяването на производители на електрическа енергия до края на 2013г. до реализиране на инвестиционната програма на НЕК ЕАД, в която се предвижда реконструирането на станции и електропроводи, и изграждането на нови. Излага, че доколкото възпрепятстването е по причина обективно съществуваща и независеща от поведението на нито една от страните по договора, твърди че е налице хипотезата, уговорена в чл.23 от договора, освобождаваща от отговорност за изпълнение на задълженията по договора в случаите на непреодолима сила по смисъла на чл.306 ал.2 от ТЗ – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Оспорва твърдението за неизпълнение на задължението на ответника за предварително съгласуване с НЕК ЕАД на проучването за условията и начина на присъединяване, извършено от преносното или разпределителното предприятие, към чиято мрежа може да се осъществи присъединяването. Оспорва твърдението на ищеца, че е претърпял имуществени вреди в общ размер на 1 017 031.60лв. без ДДС, от които 190 111.48лв. претърпени загуби и 827 670.12лв. пропуснати ползи поради твърдяното неизпълнение на задължение на ответника да предложи сключването на окончателен договор. Твърди, че ако има претърпяна вреда, тя е в резултат единствено и само от поведението на самия ищец, което не се намира в причинна връзка с поведението на ответника. Твърди също така, че на ищеца не е отказано сключването на окончателен договор, а в изпълнение на разпоредбите на § 18 ал.2 от ПЗР на ЗИД ЗЕВИ, съобразно съгласуваните графици, срокът за присъединяване на централата е 31.08.2018г.  Поради което и в правомощията на ищеца е дали да продължи да развива проекта си или да преустанови развитието на процедурите по проекта съобразно § 18 ал.6 от ПЗР на ЗИД ЗЕВИ.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори между страните, че молба вх.№ 165374 за предварително проучване възможностите за присъединяване на производител към електроразпределителната мрежа на ответното дружество от ищеца е подадена на 08.05.2008г.  На 18.08.2008г. между страните е сключен предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г. Съгласно чл.1 ал.1 от Предварителния договор „Енерго-Про Мрежи” АД е поело задължение да присъедини към собствената си електроразпределителна мрежа електрическа централа, собственост на ищеца – вятърна електроцентрала, състояща се от два ветрогенератора с обща инсталирана мощност от 4 МВт, която следва да се изгради в поземлени имоти в землището на с.Дъбрава, община Балчик. Предвидено е мястото на присъединяване на вятърната централа към електроразпределителната мрежа да е съществуващата въздушна линия 20 КВ „Плачи дол” от подстанция „Балчик”, собственост на НЕК.  Според чл.26 Производителят може да прекрати договора, когато отпадне необходимостта от присъединяванена  обекта, както и в случай на осуетяване  или забавяне точното изпълнение на договора:  Съгласно чл.28 при прекратяване на договора по искане на производителя, същият е длъжен да заплати всички извършени работи от Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД. С искане с вх.№ 265048 от 06.07.2009г. до ответното дружество ищецът е направил искане за сключване на окончателен договор за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. С писмо № 26-00-474 от 22.10.2009г. на преносното предприятие, ответното дружество е уведомено, че е  преустановено разглеждането и съгласуването на искания за присъединяване на ВИЕ, разположени на територията на област Добрич, постъпили в НЕК след 01.08.2009г. С искане с вх.№ 827486 от 11.10.20011г., ищецът е отправил второ искане за сключване на окончателен договор, на който ответника е отговорил отрицателно, като се е мотивирал, че положителен отговор на НЕК за присъединяване към предвидената по договора подстанция не е даден до момента. По повод на заявленията за присъединяване и предварителния договор за присъединяване, сключен с ищеца, с писмо изх.№ 30 90/29.05.2012год., ищеца е уведомен за влезлият в сила на 10.04.2012год. ЗИД ЗЕВИ и конкретно за разпоредбите на пар.18 ЗИД ЗЕВИ.  С писмо изх.№ ЕВ 66-4547/26.07.2012год. /стр.248/, ищецът е уведомен,  че в съответствие със съгласуваните  от преносното предприятие графици за присъединяване, срокът за присъединяване на централата на ищеца е 31.12.2018год.  Ищецът е уведомен за разпоредбата на пар.18 ал.3, според която в срок до 1 месец е необходимо да заяви писмено съгласие или несъгласие с така предложения срок, като при съгласие  ще му бъде предложен анекс към предварителтния договор. Ищецът изрично е предупреден, че при несъгласие с определения срок, или ако не получат отговор, на основание пар.18 ал.6, предварителния договор ще се счита за прекратен. Не е спорно, че ищецът не е заявил до ответното дружество съгласие или несъгласие относно срока за присъединяване. Действието на предварителния договор от 18.08.2008г. е прекратено на основание § 18 ал.6 от ПЗР ЗИД ЗЕВИ поради изтичане на срока по § 18 ал.3.

Предвид изложеното, следва да се направят следните изводи: Претенцията на ищеца, е за обезщетение за претърпени вреди от пълно неизпълнение на задължение на ответното дружество по предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г., изразяващи се в неизпълнено задължение за съгласуване с НЕК на условията за присъединяване преди сключване на предварителния договор, неуведомяването в хода на преговорите за становищата на НЕК, довели до забавяне на процедурата по присъединяване към електроразпределителната мрежа и неспазването на установените за това срокове. Твърдяните от ищеца вреди са очертани като претърпени загуби, представляващи общата стойност на сторените разноски във връзка със сключването на предварителен договор, респ. окончателен договор за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа на Е.ОН., както следва: разходи за придобиване на поземлени имоти, заплащане на държавна такса към АВ – ИР, АГКК, платен данък по ЗМДТ, държавна такса за допускане за ПУП; за адвокатски услуги във връзка с придобиването на съответните поземлени имоти, нотариални такси, изработване на делба и обединяване на имоти и др. и обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи в размер на неполучената продажна цена поради несключване на договор за продажба на дружествени дялове между ищеца и трето лице „Вентуриъл Холдинг” а.с.  Основанието за претенцията се основава на твърдяна  от ищеца забава на ответното дружество да изпълни задълженията си по предварителния договор.   Предвид забавата на ответника, не е налице и освобождаването на длъжника от отговорност, поради непреодолима сила. Преди произнасяне по  твърденията на ищеца за забава на ответното дружество, довело и до несключване на окончателен договор поради негово виновно поведение, респективно, възражението, на ответното дружество, за виновно поведение на дружеството ищец, евентуално за наличие на непреодолима сила, довела до забавяне на сключването на окончателен договор, съдът съобрази следното:

Претенцията е с правно основание чл.79 ал.1 ТЗ вр.чл.82ЗЗД. Основанието е неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника, произтичащи от сключен на 18.08.2008г. между страните предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г. Съгласно чл.1 ал.1 от Предварителния договор „Енерго-Про Мрежи” АД е поело задължение да присъедини към собствената си електроразпределителна мрежа електрическа централа, собственост на ищеца – вятърна електроцентрала, състояща се от два ветрогенератора с обща инсталирана мощност от 4 МВт, която следва да се изгради в поземлени имоти в землището на с.Дъбрава, община Балчик. Претендират се заплащане на обезщетение за настъпили вреди –претърпяна загуба и пропусната полза, поради пълно неизпълнение на задълженията по договора.

Претенцията е неоснователна, поради следното:

Не се спори, че договорът е прекратен, обстоятелство, което се сочи от ищеца в исковата молба, в ДИМ и изрично в уточняващата молба .

Безспорно, причина за настъпилото прекратяване на облигационната връзка на основание пар.18 ал.6 ПЗР ЗИД ЗЕВИ е поведението на ищеца.  Това е така, понеже както се посочи, ищецът не е заявил съгласие, или несъгласие в посочения срок, каквото е изискването на ал.3 и това обстоятелство е довело до прекратяване на действието на договора. Че поведението на ищеца е единствената причина за това прекратяване следва и от пар.18 ал.4 ПЗР ЗИД ЗЕВИ, съгласно която „В случай на заявено съгласие по ал.3, срокът за присъединяване се определя с анекс към съответния предварителен договор за присъединяване…” Следователно, при заявено съгласие от страна на ищеца, със сключване на анекс договорната връзка ще бъде продължена.

Следователно, преди подаване на иска, договорното правоотношение между страните е прекратено.

Както се изложи, претенцията е с правно основание чл.79 ал.1 ТЗ вр.чл.82 ЗЗД и се основава на неизпълнението на задълженията от ответника по процесния предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г.. Следва да се отбележи, че претенция с посоченото основание, може да се основава само на действащо валидно облигационно правоотношение. Целта на посочената правна норма е да регулира   възникналите правоотношения по повод на неизпълнението на задълженията между страните, по действаща договорна връзка.  Това следва и от граматическото тълкуване на разпоредбата..кредиторът може да иска изпълнението, заедно с обезщетение за забавата…

Безспорно, след прекратяване на облигационната връзка, изпълнение не може да се търси. Това означава, че основанието за разглеждане на претенцията за вреди по същество, е валидно действаща облигационна връзка. В допълнение, относно твърдението, на което се основава претенцията, че ответното дружество е било в забава, следва да се отбележи, че след прекратяване на договорното правоотношение, едно от следствията е че забавата на която и да е страна по договора се прекратява.  Дори и да е било в забава, както се твърди ответното дружество, с прекратяване на облигационното правоотношение,  забавата се прекратява, респективно последиците от забавата също се прекратяват. Предвид изложеното, претенцията на ищеца за  обезщетение от настъпили вреди по сключения договор, основаващи се на  твърдение за забава на ответното дружество по същия, е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Претенцията е неоснователна и поради следното: В глава VІІІ.в която са уредени отношенията между страните при прекратяване на договора, отговорност на ответното дружество не е предвидена. В чл.26 е уредена възможността на производителя да прекрати договора, а в чл.28 е предвидено, че при прекратяване на договора по искане на производителя, в каквато хипотеза е ищеца, същият е длъжен да заплати всички фактически извършени работи от Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД.  Следователно, по сключения между страните предварителен договор за присъединяване,  страните не са договорили ответното дружество да носи отговорност за вреди, при прекратяване на договорното правоотношение.

Предвид изложеното, предявеният от ищеца иск за заплащане на обезщетение за настъпили вреди от неизпълнение на поетите с предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № ДУА-764/13.06.2008-3062-ВГ-22.07.2008г. задължения, обхващащо претърпени загуби и пропуснати ползи в общ размер на 200 000лв. е неоснователен и следва да се остави без уважение. Предвид направеният извод, въззивната жалба следва да се остави без уважение. Обжалваното решение като краен резултат е правилно и следва да бъде потвърдено.

Съобразно изхода на спора, въззивната страна дължи навъззиваемото дружество разноски пред настоящата инстанция, като са представени доказателства и се претендира сумата от 15 828лв.  разноски за адвокатско възнаграждение с включен ДДС. Насрещната страна е направила възражение за прекомерност.  Съдът с оглед на сложността на делото, счита че адвокатския хонорар следва да се редуцира не до минималния размер от 6 930,86лв.  с ДДС, а до сумата от 9 600лв. с ДДС. Така за въззивната инстанция следва да бъдат присъдени разноски в размер от 9 600лв.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд  

                                          Р  Е  Ш  И  :                                     

ПОТВЪРЖДАВА решение № 487/16.06.2015 год., постановено по т.д.№ 2203/2013 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

ОСЪЖДА „Енерджи Инвест“ ЕАД със седалище гр.София и адрес на управление гр.София, бул.”Христо Ботев“ № 57, ЕИК 175059241, да заплати на „Енерго-Про Мрежи“ АД със седалище гр.Варна, ЕИК 104518621, сумата  9 600лв. /девет хиляди и шестотин лева/, представляваща направени и признати по делото разноски за въззивната инстанция.

Решението може да се обжалва пред ВКС с касационна жалба в

едномесечен  срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: