ОПРЕДЕЛЕНИЕ

715

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 16.10.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 635 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от  Й.Н.П. със съгласието на баща си Н.Г.П., и двамата от гр. Варна, срещу определение №2908/08.08.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №345/2019 г., с което делото е спряно до приключване на разследването по ДП №776/2018 г. на ОД на МВР-Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Производството по иска на ищеца срещу „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД – гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени от същия неимуществени вреди в резултат на ПТП от 04.11.2018 г. е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 - ГПК до приключване на наказателното разследване с изясняване вината на виновния водач на МПС – деликвент.

От една страна на това основание гражданското производство се спира при наличието на друго висящо дело в същия или в друг съд, което ще има значение за правилното решаване на спора, докато в случая е налице само образувано досъдебно производство от ОД на МВР-Варна. От друга страна от данните за образуваното такова не става ясно дали има повдигнато обвинение срещу конкретно лице и кое е то. От трета страна евентуалното наказателно производство срещу деликвента не се явява обуславящо за гражданското дело, доколкото по него е ангажирана отговорността на застрахователя, която е функционална от деликтната отговорност на застрахования при него деликвент, като наказателната отговорност на последния е правно ирелевантна и фактът на деликта е подлежащ на установяване в самото производство по иска за обезщетение за неимуществени вреди.

Определението е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на ОС Варна-ТО за предприемане на по-нататъшни процесуално-правни действия по разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение  №2908/08.08.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №345/2019 г., с което делото е спряно до приключване на разследването по ДП №776/2018 г. на ОД на МВР-Варна.

ВРЪЩА делото на  същия съд за предприемане на по-нататъшни процесуално-правни действия по разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.