ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№  723                  29.10.2014        град Варна

Апелативен съд                       търговско отделение   трети състав

в закрито заседание на двадесет и девети октомври            2014 г.

в състав

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ* С*

                                                                             П* Х*

                                                                                                                            

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 637 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК. Образувано е по частна жалба на „Т* и*” ЕООД със седалище гр. Сливен срещу определението № 3429/27.08.2014 г. постановено по т.д.721/2014 г. на ВОС в частта с която е оставено без уважение искането на ищеца за привличане на трето лице помагач И* Х* Л* от гр. Обзор.

Частния жалбоподател навежда оплаквания за незаконосъобразност и иска отмяната на обжалваното определение като порочно и произнасяне по същество като се уважи молбата за конституиране на трето лице помагач.

Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отхвърли молбата на ищеца за конституиране на трето лице помагач първоинстанционният съд е приел, че липсва правен интерес като предпоставка за привличането на помагача.

Настоящият състав споделя мотивите на окръжния съд, че обективно не съществуват предпоставките за конституиране на И*Л* за участие в процеса. Привличането на подпомагаща страна има за цел да обвърже третото лице в отношенията му със страната, която го е привлякла с установителната сила на мотивите на решението /чл. 223 ГПК/.

Задължителната сила на мотивите на решението е във връзка с договор за продажба между страните по спора. С оглед възражението на ответника, че И* Х* Л*, като служител на ищеца се явява овластен по недвусмислен начин и е получавал плащания за доставени материали, съдът следва да прецени представителната власт без да е необходимо да извършва проверка бил ли е И* Л* материално отговорно лице в „Т* и*” ЕООД. Затова е законосъобразен изводът че липсва правен интерес от привличането му като трето лице помагач. Евентуално отговорността му по Кодекса на труда ищецът следва да установява с отделен процес въз основа на други правопораждащи факти.

С оглед изложеното обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определението № 3429/27.08.2014 г. постановено по т.д.721/2014 г. на ВОС в частта с която е оставено без уважение искането на ищеца „Т*и*” ЕООД за привличане на трето лице помагач И* Х* Л* от гр. Обзор. в производството по предявения иск срещу „Т* А* М*” ЕАД.

Определението е окончателно.

 

Председател:                       Членове: