Р Е Ш Е Н И Е   № 298

 

22.12.2017г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 637

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на на Р.Й.И. ***, представляван по пълномощие от адв. Св. Х. и адв. Д. Г от АК - гр. Пловдив, срещу решение № 53/25.10.2017г., постановено по т. д. № 79/2017 г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е потвърден отказ рег. № 20170927100932/28.09.2017г. на длъжностно лице по регистрацията при ТР, за вписване по партидата на „ НАТУРЕЛА ПЛОД“ АД– гр. Търговище, ЕИК 125039332, на заявено обстоятелство: заличаване на Р.Й.И. като член на Съвета на директорите на дружеството.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна, както и отмяна на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на настъпилите промени. Поддържа се, че причината да не бъде поискано заличаване на жалбоподателя като представляващ „ Натурела плод“ АД е невъзможността да бъде попълнено заличаването му в електронното заявление Образец А 5.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

Със заявление Обр. А 5 вх. № 20170927100932, подадено от адвокат с изрично пълномощно, и поискано вписване на е една промяна в подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на „ НАТУРЕЛА ПЛОД“ АД– гр. Търговище, ЕИК 125039332, а именно: заличаване на Р.Й.И. като член на Съвета на директорите на дружеството„Натурела плод“ АД, на основание чл. 233, ал. 5 ТЗ.

За да постанови потвърденият с обжалваното решение отказ рег. № 20170927100932/28.09.2017г., за заличаване на заявителя Р.Й.И. като член на Съвета на директорите на „Натурела плод“ АД, на основание чл. 233, ал. 5 ТЗ, при извършване на проверка за спазването на изискванията на чл. 21 от ЗТР и Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията при АВп е направило констатации и изводи за неизпълнение изискванията на закона за вписване на заявеното обстоятелство, а именно: 1./ според ДЛР не е доказано връчване на писмено уведомление по реда на чл. 233, ал. 5 ТЗ, тъй като представено със заявлението уведомление не удостоверява кой и какво качество го е получил, и 2./ заявителят е вписан като член на СД и като представляващ дружеството, а в заявление е поискано заличаването му единствено в качеството му на член на СД, което е недопустимо.

Съставът на ВнАпС намира за правилен и обоснован извода на окръжния съд в мотивите на атакуваното решение № 53/25.10.2017г. за спазването на процедурата по чл. 233, ал. 5 ТЗ, направен въз основа на съдържанието на представените уведомление и служебна бележка, издадена от адресата на уведомлението, с нарочна цел за удостоверяване на обстоятелството, че Р.Й.И. „на 15.02.2017г. е уведомил „Натурела плод“ АД по реда на чл. 233, ал. 5 от ТЗ, че не желае да бъде член на съвета на директорите.

Правилни са констатациите, че по начина, по който е попълнено заявление Обр. А 5 вх. № 20170927100932, подадено по електронен път, е заявена за вписване една промяна: заличаването на Р.Й.И. като член на СД, по т. 12 „Съвет на директорите“ в Група Поле Основни обстоятелства“, но не промяна по партидата по т. „10.Представителство“.

Твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че причината да не бъде поискано заличаване на жалбоподателя като представляващ „ Натурела плод“ АД е невъзможността да бъде попълнено заличаването му в електронното заявление Образец А 5, е несъстоятелно предвид лесно установимото от ТР успешното едновременно заявяване по множество партиди и вписване на промени в обстоятелство по т. 10 и т. 12 за дружества с правноорганизационна форма – АД.

Твърдяното неуспешно попълване на електронното заявление от адвокат с изрично пълномощно, не може да се дължи на посочената в жалбата причина. Същевременно вписване само на заявената промяна в персоналния състав на съвета на директорите, без промяна в представителството, освен че ще наруши принципа за истинността на вписаните обстоятелства в ТР и представените за обявяване актове, не е в интерес на дружеството и заличения член на СД, тъй като по електронната партида, която има оповестително действие по отношение на всички трети лица, същият се остане вписан като представляващ. Незаявяването на промяна в представителството, в Група поле Основни обстоятелства по т. 10 „Представители“, което безспорно е основание за отказ за вписване на единствено заявеното обстоятелство по т. 12, не попада в приложното поле на чл. 22, ал. 5 ЗТР. ДЛР няма правомощие и задължение да указва на страна, че не е заявила обстоятелства, които се установяват от документи, приложени към заявление за други обстоятелства, или да се произнася служебно по незаявени обстоятелства.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на ВОС следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 53/25.10.2017г., постановено по т. д. № 79/2017 г. по описа на Търговищки окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.