О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   732                                               2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     трети ноември                                                     година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 638 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Агрихол Актив” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, бул.”Б*” № *, вх*, ет*, представлявано от управителя Р* Я* Н* против определение № 242/07.07.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 121/2015г., с което е изпратена по подсъдност на ОС Пазарджик исковата молба на дружеството, по която е образувано т.д. № 121/2015г. на СсОС и е прекратено производството по делото. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на Силистренския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява основателна, по следните съображения :

          Т.д. № 170/2014г. на СсОС е образувано по подадена искова молба от „Трансметал” ЕООД срещу „Агрихол Актив” ЕООД. В срока за отговор, наред с подадения такъв, „Агрихол Актив” ЕООД е предявил насрещен иск. С определение № 235/02.07.2015г. на осн.чл.211 ал.2 изр.второ от ГПК съдът е отделил производството по насрещния иск в отделно дело, като по това определение е образувано т.д. № 121/2015г. на СсОс. В срока за отговор на насрещната искова молба ответникът е възразил срещу приемането за съвместно разглеждане на насрещния иск, но не е направил възражение за местна неподсъдност на делото с оглед собственото си седалище  - гр.Велинград, в който случай, при направено надлежно възражение, местно компетентен по насрещния иск би бил Пазарджишкият окръжен съд.

          Съгласно изричната разпоредба на чл.119 ал.3 ГПК възражение за неподсъдност на делото може да се прави само от ответника по предявения иск и то най-късно в срока за отговор на исковата молба. А такова възражение в законоустановения преклузивен срок по делото липсва.

          В допълнителната си искова молба „Трансметал” ЕООД е направило искане „с оглед правилата на местната подсъдност делото да бъде изпратено на Софийски градски съд с оглед седалището и адрес на управление на ответника”. Така направено искането се явява недопустимо, тъй като изхожда не от ответника, а от ищеца по делото, каквато възможност в ГПК не е предвидена.

          При горната фактическа установеност съдът прави извода за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. При липсата на надлежно и в срок направено възражение от ответника за местна неподсъдност на делото, съдът не е овластен по своя инициатива да изпраща предявения иск за разглеждане от местно компетентен съд, различен от сезирания. Ето защо обжалваното определение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е     Л     И    :

 

          ОТМЕНЯ определение № 242/07.07.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 121/2015г., с което е изпратена по подсъдност на ОС Пазарджик исковата молба на „Агрихол Актив” ЕООД, по която е образувано т.д. № 121/2015г. на СсОС и е прекратено производството по делото.

          ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за  продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ  в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба при по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :