Р Е Ш Е Н И Е

№   375/22.12. 2014 год.                           гр.Варна

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 18.11.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА   

при секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 639 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

М.Н.И. и М.И.И. –ответници по т.д.№ 71/2012год. на РзОС обжалват постановеното по делото  решение  №23/4.08.2014год. в частта с която се обявява за недействителен по отношение на кредиторите в производство по несъстоятелност на Я С” ЕООД/н/, ЕИК147136264, с. Ясеновец, Разградска обл.,  договор,   сключен    с нот. акт №186, том І , нот.д.№166/4.VІ.2009г.  по описа на нотариус  П Д, с рег.№543 и район на действие при РС-Севлиево,  между „С С”ЕООД,гр.Бургас, в качеството му на продавач и   праводател  на ответното „Я С” ЕООД/н/ и   М.Н.И.   за продажба на  НЕДВИЖИМ  ИМОТ  индивидуализиран като УПИ ІІ-88 в кв.24 по плана на с.Ловнидол, общ.Севлиево, Габровска обл., незастроен с обща площ от 1 160кв.м., при граници: улица, имот на Г.Г, имот на М.Д и имот на М.М,на  основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ.

Счита решението за неправилно, поради незаконосъобразност и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска решението да бъде отменено и постановено друго,  с което исковете да бъдат оставени без уважение, по изложени съображения. Основното е, че даденото по сделката не надхвърля значитело полученото. Сочат, че сумата от 2 300лв. е реалната пазарна цена за такъв вид имоти, предвид площта и местонахождението му. 

Чрез писмен отговор Б.И.Ч. в качеството си на  синдик на „Я С” ЕООД/н/ изразява становище за неоснователност на възивната жалба.

В съдебно заседание жалбата се оспорва чрез процесуален представител на синдика.

По жалбата съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана в срок и отговаря на изискванията на чл.260 и чл.261 ГПК, поради което подлежи на разглеждане по същество.

За да се произнесе по спорния предмет, съдът съобрази следното:

Не се спори, относно следното, което се установява и от събраните доказателства:

С влязло в сила Р.№12/17.VІ.2011г. по т.д. № 17/2011год. на РзОС е открито производство по несъстоятелност на “Я С” ЕООД, ЕИК14736226 с начална дата на свръхзадълженост – 6.ХІ.2008г

С нот. акт №186, том І, нот.д.№166/4.VІ.2009г.  по описа на нотариус  П Д, с рег.№543 и район на действие при РС-Севлиево,  между „С С”ЕООД,гр.Бургас, в качеството му на продавач и   праводател  на ответното „Я С” ЕООД/н/ и   М.Н.И. е сключен договор за продажба на  НЕДВИЖИМ  ИМОТ  индивидуализиран като УПИ ІІ-88 в кв.24 по плана на с.Ловнидол, общ.Севлиево, Габровска обл., незастроен с обща площ от 1 160кв.м., при граници: улица, имот на Г.Ганчев, имот на М.Данчев и имот на М.Минков, за сумата от 2 300лв.

Синдикът на дружеството е предявил иск за обявяване нищожността на посочената сделка на основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ, като излага, че сделката е извършена след началната дата на неплатежоспособността, като продажната цена е  2300лв., поради което даденото от длъжника надхвърля по стойност полученото, като цена на имота.

Ответниците-приобретатели на имота, оспорват иска като неоснователен. Оспорват твърдението на ищеца, че даденото по сделката от продавача, значително надхвърля полученото.

За да се произнесе по спорния предмет, съдът съобрази следното:

Съобразно представен  нот. акт №186, том І , нот.д.№166/4.VІ.2009г.  по описа на нотариус  П Д, с рег.№543 и район на действие при РС-Севлиево,  „С С”ЕООД,гр.Бургас, в качеството му на продавач и   праводател  на ответното „Я С” ЕООД/н/ и   М.Н.И. е сключен договор за продажба на  НЕДВИЖИМ  ИМОТ  индивидуализиран като УПИ ІІ-88 в кв.24 по плана на с.Ловнидол, общ.Севлиево, Габровска обл., незастроен с обща площ от 1 160кв.м., за сумата от 2 300лв.

Съобразно заключението на СТЕ, пазарната цена на имота е 5 800лв.. Същата е възприета от съда и въз основа на нея е постановен обжалвания съдеб акт.

По въведеното с жалбата оплакване за необоснованост на решението, с въведено основание- неправилно определена пазарна оценка на имота.

Настоящия състав намира решението в частта с която е определена пазарната цена на имота за необосновано.

Видно от изготвената Съдебно-оценителна експертиза стр.144, вещото лице е посочило в констативно-съобразителната част следното:  При проучване на пазара на недвижими имоти-чрез агенции за недвижими имоти е уведомено, че почти няма сделки с имоти в община Севлиево. Според публикувани обяви в местната преса, цените на незастроени парцели са били в порядъка на 5-10лв.кв.м.  В заключение, вещото лице изрично сочи, че даденото заключение е изготвено въз основа на цените от публикуваните обяви.  Изготвено по този начин, съдът намира определената пазарна оценка  на имота за необоснована.  Пазарната цена на един имот следва да съответства  на цената на реално извършени сделки с имоти, с подобни характеристика с процесния имот. А самото вещто лице, въпреки че посочва, че е ползвало метода на пазарните аналози,  сочи, че при определяне на оценката, е ползвало цените от публикуваните обяви, по които цени, както се отбеляза, няма осъществени сделки.

Предвид изложеното, следва да се направи извод, че цената от 5 800лв. не представлява пазарната цена на имота и с оглед на доказателствената тежест между страните, следва да се направи извод, че ищецът не е доказал, че получената продажна цена за имота, е по-малка от действителната, респективно, не е доказал, че даденото значително надхвърля полученото.  В подкрепа на този извод са и следните съображения:  Праводателят на несъстоятелното дружество е закупил имота през 2007год. за сумата от 1 700лв. /нот.акт № 148/2007год. на н-с с рег.№ НК 298/.  Известно е че цените през 2007 год. и през 2009год. са аналогични, като следва да се има в предвид, че през 2007год. тренда на цените беше възходящ и оптимистичен-до 2008год.  От това следва да се направи извод, с оглед и на  разликата от 600лв. в полза на продажната цена през 2009год.,  че  същата отговаря на реалностите на пазара на недвижими имоти през посочената година.

Следователно, не се доказа, че даденото от ответното дружество на  М.Н.И. и М.И.И. –ответници по делото,  надхвърля  по стойност полученото /сумата 2 300лв./  от ответниците.

С оглед на изложеното, предявеният иск следва да се отхвърли като неоснователни, съответно и подадената от М.Н.И. и М.И.И. –ответници по т.д.№ 71/2012год. въззивна жалба следва да бъде уважена.

Предвид направения извод за неоснователност на иска, обжалваното решение следва да бъде отменено, със съответните последици.

На основание 78 ал.3 ГПК масата на несъстоятелността на “Я С” ЕООД  /в несъстоятелност/  следва да заплати на М.Н.И. и М.И.И. сумата от 29 лв. –разноски  за въззивната жалба, а на основание чл.649 ал.6 ТЗ по сметка на ВАПС-сумата от 58лв.-д.т. по иска.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ Решение № 23 постановено на 4.08.2014год. по т.д. № 71/2012год. по описа на РзОС в частта, с която се обявява за недействителен по отношение на кредиторите в производство по несъстоятелност на Я С” ЕООД/н/, ЕИК147136264, с. Ясеновец, Разградска обл.,  договор,   сключен    с нот. акт №186, том І , нот.д.№166/4.VІ.2009г.  по описа на нотариус  П Д, с рег.№543 и район на действие при РС-Севлиево,  между „С С”ЕООД,гр.Бургас, в качеството му на продавач и   праводател  на ответното „Я С” ЕООД/н/ и   М.Н.И.   за продажба на  НЕДВИЖИМ  ИМОТ  индивидуализиран като УПИ ІІ-88 в кв.24 по плана на с.Ловнидол, общ.Севлиево, Габровска обл., незастроен с обща площ от 1 160кв.м., както и в частите с които Осъжда  „Я С” ЕООД/н/ и  М.Н.И. и М.И.И. да заплатят в полза на РОС държавна такса в размер на 58,00 лв  и в частта са която  осъжда „ Я С” ЕООД/н/ и М.Н.И. и М.И.И.   да заплатят в полза на ищеца Б.Ч. разноски по делото в размер на 1 000,00лв. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Б.И.Ч.,   в качеството му на  синдик на обявеното в свръхзадълженост  Я С” ЕООД   против   “Я С” ЕООД, ЕИК14736226 в н./, със седалище и адрес на управление по търговска регистрация в с.Ясеновец, Разградска обл.  и  срещу М.Н.И. и М.И.И., за обявяване  недействителността по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на сключен с нот. акт №186/4.VІ.2009г. по нот.д. №166  по описа на нотариус с рег.№543 и р-н на действие при РС Севлиево между праводателя на ищеца  “С С” ЕООД и М.Н.И. договор за продажба на  НЕДВИЖИМ  ИМОТ  индивидуализиран като УПИ ІІ-88 в кв.24 по плана на с.Ловнидол, общ.Севлиево, Габровска обл., незастроен с обща площ от 1 160кв.м.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на “Я С” ЕООД, ЕИК14736226 /в несъстоятелност/ да заплати в полза на Варненски апелативен съд сумата от 58лв. –държавна такса дължима на осн.чл.649 ал.6 ТЗ.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на “Я С” ЕООД, ЕИК14736226 /в несъстоятелност/ да заплати в полза на М.Н.И. и М.И.И. сумата от 29лв.-държавна такса по въззивното обжалване, на основание чл.78 ал.3 ГПК:

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.