РЕШЕНИЕ

286                                                 08.12.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  08-и декември                                                                 Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 639 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

  Производството е образувано по жалба на „Авита Милк”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя Н* Т* К*, чрез процесуален представител, срещу Решение 701/05.10.2016 год. по т.д. № 1139/2016год. на Окръжен съд -Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20160721120954/25.07.2016год. по заявление № 20160721120954/21.07.2016год.   на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението-заличаване на търговеца.

 Излага доводи за неправилност на постановения съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и и да се дадат указания исканата промяна да бъде вписана в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „Авита Милк”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя Н* Т* К*, чрез процесуален представител, срещу отказ на АВ, ТР под № 20160721120954/25.07.2016год. по заявление № 20160721120954/21.07.2016год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението-заличаване на търговеца.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Установено е в процеса, че със заявление № 20160721120954/21.07.2016год. управителят на „Авита Милк”ЕООД Н* Т* К* чрез пълномощник, е поискал вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- заличаване на дружеството. С отказ № 20160721120954/25.07.2016год. е отказано на заявителя вписване на исканата промяна. Отказа е мотивиран с това, че съществуването на заявеното за вписване обстоятелство не се установява от представените документи и на този етап искането за заличаване е преждевременно.

 С обжалваното решение, окръжият съд е споделил съображенията на длъжностното лице по регистрацията и е потвърил постановения отказ.

Решението е законосъобразно. Безспорно, с прекратяването на „Фама Сердика”ЕАД, което е било едноличен собственик на капитала, е  прекратено и „Авита Милк”ЕООД по силата на закона –чл.157 ал.2 ТЗ, както и законосъобразно е приел окръжния съд. За да има действие, прекратяването следва да бъде вписано в търговския регистър-арг.-чл.140 ал.3 ТЗ.  А след прекратяването съобразно разпоредбата на чл.266 ал.1 ТЗ, следва да бъде извършена ликвидация. По повод  на изложеното твърдение в жалбата, че след прекратяването на „Фава Сердика”ЕАД не съществува активнолегитимиран орган на „Авита Милк” ЕООД, което да извърши тези действия:  Това становище не може да бъде споделено, понеже относно  заявление № 20160721120954/21.07.2016год. и длъжностното лице и окръжния съд, са приели, че е подадено от активнолегитимирано лице-чрез заявител по чл.15 ал.1 т.4 ЗТР. Това становище –относно легитимацията на заявителя се споделя и от настоящата инстанция. Заявителят следва да заяви за вписване в ТР настъпилото по силата на закона прекратяване на търговското дружество, за да може да бъде проведена процедурата по ликвидация, съобразно разопредбата на чл.266 ал.2 и сл. ТЗ.

Предвид изложеното, към настоящия момент не са налице предпоставките за вписване на заявените промени-заличаване на търговското дружество, поради което и както правилно е отбелязано,  искането е направено преждевременно и следва да се остави без уважение.

С оглед на изложеното, правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалваният отказ.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение 701/05.10.2016 год. по т.д. № 1139/2016 год. на Окръжен съд -Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № № 20160721120954/25.07.2016год. по заявление № 20160721120954/21.07.2016год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на „Авита Милк” ЕООД ЕИК103707238- заличаването на дружеството в ТР.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.