ОПРЕДЕЛЕНИЕ№791

 

Гр.Варна, …12.11.  2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми ноември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА     

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 639 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на „Крис Комерс – 77“ ЕООД със седалище гр.Силистра срещу определение № 317 от 26.09.2019г. по в.ч.гр.д.№ 246/17г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което производството по делото образувано по частна жалба на „Крис Комерс – 77“ ЕООД е прекратено.

Твърди се в частната жалба, че обжалваното определение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Оспорва извода на съда, че частната жалба е просрочена, тъй като следва да се приложи седмодневният срок по чл.275 ал.1 от ГПК, който е изтекъл на 03.09.2019г.

Излага че на основание чл.254 ал.2 т.6 от ГПК съдът при постановяване на определение е длъжен да посочи подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок. Твърди че в обжалваното пред окръжен съд разпореждане от 13.08.2019г. има указания за длъжника, в които са записани указания за обжалването, в които е посочено че срокът е двуседмичен. Сочи че никъде не е записано, че сроковете се отнасят единствено и само за длъжника, като твърди че да се приеме противното би означавало, че обжалваното разпореждане е издадено в нарушение на чл.254 ал.2 т.6 от ГПК.

Оспорва извода за липса на пълномощно като твърди, че такова е приложено в заповедното производство.

Излага и съображения по същество на частната жалба, по която е образувано производството пред окръжния съд.

Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата по същество.

Размяна на книжа не е извършвана предвид едностранното развитие на производството пред окръжния съд съобразно чл.413 ал.2 от ГПК.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното

Производството по ч.в.т.дело № 246/19г. по описа на СОС е образувано по частна жалба на „Крис Комерс – 77“ ЕООД срещу разпореждане на заповеден съд в производство по чл.417 от ГПК, с което е отхвърлена отчасти молбата му за издаване на изпълнителен лист за вземането му за лихва и в частта му за разноските, с която не му е присъдено адвокатско възнаграждение. С обжалваното определение № 317 от 26.09.2019г. производството по делото е прекратено поради подаване на частната жалба след изтичане на седмодневния срок.

Апелативният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено по следните съображения:

На основание чл.419 ал.4 от ГПК разпореждането с което се отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист може да се обжалва от молителя в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба. Обжалването на заповедта за изпълнение в частната за разноските на основание чл.413 от ГПК е с частна жалба, за която е приложим едноседмичния срок по чл.275 ал.1 от ГПК.

В заповедното производство по ч.гр.дело № 488/19г. по описа на РС – Дулово, по подаденото от „Крис Комерс – 77“ ЕООД заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от заповедният съд е издадена само Заповед № 274 от 13.08.2019г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по утвърдения образец. Отделен акт на заповедния съд – разпореждане, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение и се отхвърля част от искането няма постановен от заповедния съд, съответно няма дадени и указания относно обжалваемостта на разпореждането. Отказът на съда за част от искането е обективиран в издадената заповед № 274 от 13.08.2019г.

Указанията за реда за обжалване на постановения съдебен акт не съставляват част от формираната от съда воля по спорното право, нито имат задължителен за страните характер. Погрешните указания на съда по  чл.236 ал.1 т.8 от ГПК или по чл.254 ал.2 т.6 от ГПК не рефлектират върху обжалваемостта на акта, която се определя от закона. Проверката дали съдебният акт подлежи на обжалване се извършва при подадена от страната жалба срещу акта, която при липса или неправилни указания следва да се счита подадена в срок.

В настоящия случай липсват дадени от заповедния съд указания за обжалваемостта на разпореждането, с което е отказано издаване на изпълнителен лист и не са присъдени изцяло претендираните в заявлението разноски, поради което и въззивният съд намира, че частната жалба следва да счита за подадена в срок.

Що се касае за констатирана липса на пълномощно към частната жалба, същото представлява нередовност на частната жалба, при която следва да се процедира по реда на чл.262 ал.1 от ГПК и едва при неизпълнение на указания частната жалба да се върне.

Предвид на това и обжалваното прекратително определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът   

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 317 от 26.09.2019г. по в.ч.гр.дело № 246/19г. по описа на Силистренски ОС.

ВРЪЩА делото на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: