О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

100…… / гр.Варна, 05.02.. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на пети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                  

ДАРИНА МАРКОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 64 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на Н.В.Р. против определение No-1/04.01.2016 година, постановено по т.д.№ 2 по описа за 2015 година на Разградски окръжен съд, с коeто е наложена глоба в размер на 1000 лева поради непредставяне на търговските книжа и цялата счетоводна документация на „НИВАРА ТРАНС” ЕООД.

Твърди се в жалбата, че не е отказвал да предостави търговските книжа, но не са му дадени указания от съда къде и как да стори това, а и не му е било указано какво следва да представи. Поради големия обем информация задължение на съда е било да укаже как да се изпълни разпореждането, поради което не е налице неизпълнение на разпореждането на съда и не са налице предпоставките за налагане на глоба.

Синдикът на дружеството е депозирал писмен отговор, в който излага, че жалбата е недопустима и неоснователна, тъй като на първо място редът и предпоставките за обжалване са уредени в специалните разпоредби на чл.613а ТЗ като алинея първа предвижда възможност за обжалване на изчерпателно изброени решения и определения по общия ред на ГПК. Актът на съда по несъстоятелността по чл.640, ал.3 ТЗ не попада в обхвата на нито една от двете хипотези, поради което и жалбата се явява недопустима. По същество е и неоснователна, тъй като с връчено на 18.12.2015 година определение 353/11.12.2015 година ОС Разград е указал на „Нивара транс” ЕООД – в несъстоятелност да представи в ОС-Разград търговските книги и счетоводна документация, което не е сторено. Синдикът също е изпратил покана, връчена на 02.10.2015 година, в която поискал незабавно да му бъдат връчени посочените в поканата документи, което не е сторено.

За да се произнесе по жалбата, съдът констатира следното:

С отчет за периода 08.10.2015 -08.11.2015 година синдикът на „Нивара транс” ЕООД –в несъстоятелност е посочил, че е получил от управителя на дружеството разплащателни ведомости и документи за собственост, но не са му предоставени търговските книги и всички останали документи на дружеството.

С определение 353/11.12.2015 година съдът е указал на управителя Н.В.Р., че следва да представи в едноседмичен срок от съобщението всички търговски книги и цялата счетоводна документация на дружеството, като му е указал, че при неизпълнение на указанията на съда в срок ще бъдат предприети мерки по чл.640, ал.3 ТЗ.

В указаният от съда срок управителят не е предприел действия по изпълнение на указанията, поради което съдът му е наложил глоба, на осн. чл.640, ал.3 ТЗ.

Съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.3 ТЗ постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, извън тези по ал.1 подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, като обжалването се осъществява по съответния ред от ГПК, поради което допустимостта на въззивното обжалване по отношение на постановените от съда по несъстоятелността определения е обусловена от изпълнението на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК т.е. на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд подлежат само тези първоинстанционни определения, които са преграждащи по нататъшното развитие на делото или по отношение, на които законът изрично е предвидил възможността да бъдат обжалвани.

Предмет на обжалване е налагане на глоба от съда по реда на чл.640, ал.3 ТЗ, като глобата съставлява процесуална санкция. Определенията на съда, с които се налага глоба обаче не съставляват правораздавателна дейност, поради което съдът приема, че не попадат в приложното поле на чл.613а ТЗ.

Доколкото в тази част няма особени разпоредби съобразно чл.621 ТЗ се прилагат общите правила на ГПК. Определенията на съда, постановявани с оглед правилното и срочно упражняване на процесуалните права, като насочени към развитие на процеса се регулират от ГПК, поради което при налагане на глоби редът е този, предвиден в чл.92 чрез молба за отмяна до съда, който я е наложил / в този смисъл опр.451/20.07.2015 година на ВКС по ч.т.д.1795/2015 година I т.о., ТК/.

Чл.92 ГПК предвижда изрична обжалваемост на определенията на съда, с които се налага глоба и тъй като съгласно тази норма преди осъществяване на инстанционне контрол страната следва да подаде молба до съда, наложил глобата, каквито указания не са дадени от първоинстанционният съд подадената пред въззивния съд жалба има характер на такава молба, поради което следва да бъде изпратено на първостепенният съд, като неговия акт ще подлежи на инстанционен контрол.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.64 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд и ИЗПРАЩА на ОС Разград за разглеждане на молбата за отмяна на наложената глоба по чл.92 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: