О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

729./гр.Варна, 18.12.2017  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Ж.Димитрова ч.т.д.№ 640/17 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

 Образувано е по предявена частна жалба  от С.Г.С. и С.И.С. против Определение № 2426/02.08.2017 год., постановено  по т.д.№  243/2011 год., с което ВОС е оставил без уважение молба вх.№ 20110/10.07.2017, подадена от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за поправка на ОФГ в решението, както и е оставена без уважение молба вх.№ 20132/10.07.2017, подадена от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за поправка на определение 2551/17.06.2011 година; оставил без разглеждане молба вх.№ 20112/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на решението; оставил без разглеждане молба вх.№ 20116/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на протоколно определение от 06.10.2014 година; оставил без разглеждане молба вх.№ 20130/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на разпореждане 230/08.01.2015 година; оставил без разглеждане молба вх.№ 20131/10.07.2017 година от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на разпореждане 7789/17.07.2013 година на ВОС.

В предявената частна жалба се претендира отвод на съдиите Радослав Славов и Магдалена Недева предвид, че Недева се е произнасяла по множество дела. По същество, страната претендира отмяна на обжалваното Определение..

Насрещната страна – Банка ДСК не е депозирала писмен отговор.

Съдът, след представените по делото доказателства, доводите и възраженията на частните жалбоподатели, намира следното:

По искането за отвод на съдебния състав:  Депозираната молба не обективира факти и обстоятелства, съставляващи законоустановено основание за отвод на съдебния състав по смисъла на чл. 22 ГПК. Обстоятелството, че съставът, вкл. отделни негови членове са участвали в производства по въззивна ревизия на други актове, постановени по т.д.№ 243/2011 год. на ВОС, не съставлява основание за отвод. Трайна и последователна е практиката на ВКС, че произнасянето по спор между същите страни по друго дело не съставлява основание за отвод /Определение № 240/02.07.2014 год. на ВКС по гр.д.№ 1204/2014 год., IV г.о./. Неизгодната преценка  на релевантен факт, преценяван  от същия съдия в друго производство, не съставлява основание за отвод /Определение № 724/24.10.2013 год. на ВКС по т.д.№ 3574/2013 год., I т.о./. Участието в състава по свързани помежду си дела не е основание за отвод и съобразно   Определение № 544/07.07.2014 год. на ВКС по ч.т.д.№ 1059/2014 год., I т.о.; Определение № 193/22.12.2015 год. по т.д.№ 912/2015 год., Второ т.о.

По допустимостта на предявената частна жалба:

Производството по т.д.№ 243/2011 год. по описа на ВОС е приключило с постановяването на решение № 1077/25.10.2011 година, с което по предявени искове с правно основание чл.422 ГПК от Банка ДСК ЕАД е признато за установено, в отношенията между страните, че по договор за жилищен и ипотечен кредит съществува вземане , за което банката се е снабдила със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д.12896/2010 година по описа на ВРС като С.С. и С.С. са осъдени да заплатят разноски.

Постъпила е молба вх.№ 20110/10.07.2017, подадена от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за поправка на ОФГ в решението.  Твърдят се следните очевидни фактически грешки – посочените в решението физически лица не съответствуват на предявените в исковата молба; неправилно е посочен номера на банковата сметка; в диспозитива да се изпише прекратява производството по предявения иск поради нередовност на исковата молба, тъй като няма внесена държавна такса.

Постъпила е молба вх.№ 20112/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на решението с искане за допълване на решението с диспозитив прекратява производството по предявения иск поради нередовност на исковата молба.

Постъпила е молба вх.№ 20116/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на протоколно определение от 06.10.2014 година. В молбата се твърди, че определението е влязло в сила, но същото е непълно, тъй като е разгледано само възстановяването на срока относно частна жалба 18770, а не е разгледана частна жалба 26833/09.09.2013г.

Постъпила е молба вх.№ 20130/10.07.2017 год. от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на разпореждане 230/08.01.2015 година. С разпореждането е върната частна жалба против определение от 06.10.2014 година  Липсва администриране на подадена частна жалба, поради което разпореждането следва да се допълни.

Постъпила е молба вх.№ 20131/10.07.2017 година от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за допълване на разпореждане 7789/17.07.2013 година на ВОС.  С това разпореждане липсва диспозитив относно жалбата срещу протоколно определение от 14.03.2012 година, тъй като подадената жалба е насочена срещу два акта.

Постъпила е молба вх.№ 20132/10.07.2017, подадена от С.Г.С.-лично и като пълномощник на С.С. за поправка на определение 2551/17.06.2011 година.

По искането за поправка на очевидна фактическа грешка, съдът намира следното: очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между изразеното в диспозитивната част на решението и волята на съда, изложена в мотивите му. Видно от мотивната част на решението, е, че липсват мотиви за недопустимост на предявените искове или нередовност на исковата молба, поради което и искането за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка е несъстоятелно и следва да бъде оставено без уважение. По искането за поправка на номера на банковата сметка искането също следва да бъде оставено без уважение, тъй като касае поправка на мотивите. Искането за заличаване на страни в диспозитивната част на решението също следва да бъде оставено без уважение, тъй като исковете са приети за разглеждане срещу тези лица, същите са депозирали отговори и възражения в производството, активно са участвували в процеса и са страна по материалното правоотношение.

По подобни съображения следва да се остави без уважение и искането за допускане на очевидна фактическа грешка в определението от 17.06.2011 година. Същото е определение по доклада на делото, било е предмет на инстанционен контрол, като исканите поправки не касаят разминавания между мотивите и диспозитивната част на решението.

По молбата за допълване на протоколно определение от 06.10.2014 година – Видно е, че същото е постановено по постъпила молба 34292/18.11.2013 година, като е поискано възстановяване на пропуснат срок за внасяне на такса и представяне на препис от частна жалба.

С разпореждане 10942/17.10.2013 година е върната частна жалба вх.No-26833/09.09.2013 година срещу разпореждане 7789/17.07.2013 година. Частната жалба 26833/09.09.2013 година касае именно разпореждането, с което е върната частна жалба 18770/14.06.2013 година. Предвид горното несъстоятелно е твърдението, че съдът е пропуснал да се произнесе по искането. Очевидно е, че с молбата страната е поискала възстановяване на пропуснатия срок за частна жалба 26833/09.09.2013г., по което съдът се е произнесъл и не е налице основание за допълване на определението. Молбата обаче се явява недопустима, тъй като е подадена след едномесечния срок по чл.250 ГПК. Началният момент на срока за допълване съвпада с този на срока за обжалване, поради което е изтекъл на 30.11.2014 година /съобщението е връчено на 31.10.2014 година. Следва да се отбележи, че С.С. не е страна в това производство, поради което не може да иска допълване. 

По молбата за допълване на разпореждане 230/08.01.2015 година- С това разпореждане, съдът е върнал частна жалба вх.31661/10.11.2014 година против протоколно определение от 06.11.2014 година. Съобщението е връчено на 21.01.2015 година, поради което срокът за допълване е изтекъл на 21.02.2015 година, а С.С. не е страна, поради което молбата се явява процесуално недопустима.

По молбата за допълване на разпореждане 7789/17.07.2013 година – С това разпореждане, съдът е върнал частна жалба вх.18770/14.06.2013 година. Срещу това разпореждане е постъпила частна жалба 26833/09.09.2013 година. Разпореждането е връчено на 02.09.2013 година, поради което срокът за допълване е изтекъл на 02.10.2013 година, поради което молбата се явява процесуално недопустима. С.С. не е страна в производството, поради което на още едно основание молбата за него е недопустима.

По искането за допълване на решението с диспозитив „прекратява производството по иска поради нередовност на исковата молба“, съдът намира следното-Правото на страната да иска допълване на решението следва да бъде упражнено в едномесечен срок, който започва да тече от датата на връчване на съобщението /в този смисъл Българско гражданско процесуално право, стр.517/. Началният момент съвпада със началния момент на срока за обжалване, когато решението подлежи на обжалване. Съобщенията за решението са връчени на страните, както следва: на С.С. на 03.11.2011 година, на С.С. на 14.11.2011 година, съобразно разпореждането на съда, поради което молбата за допълване на решението се явява процесуално недопустима.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на съдия Магдалена Недева.

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2426/02.08.2017 год., постановено  по т.д.№  243/2011 год. по описа на Варненски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: