О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                 гр.Варна, 09.11.2016 г.

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №641 по описа на съда  за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на „3 планини“ ООД, ЕИК 131436395, със седалище гр.София срещу определение N 2544/25.07.2016 г. по т.д.№1534/2014 г. на Окръжен съд - Варна, Търговско отделение, с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от държавна такса по въззивна жалба вх.№17161/15.06.2016 г. в размер на 35788.26 лв. .

Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно, тъй като изводът на съда противоречи на чл.6 от ЕКЗПЧОС, регламентиращ правото на справедлив процес както по отношение на физическите, така и по отношение на юридическите лица.

Насрещната страна „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, не е подала писмен отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

С молба вх.№20878/22.07.2016 г., „3 планини“ ООД, ЕИК 131436395, със седалище гр.София е сезирало съда с искане за освобождаване от държавна такса в размер на 35 788.26 лева, дължима по подадената от него въззивна жалба.

С обжалваното определение Варненският окръжен съд е приел, че съгласно разпоредбата на чл.83, ал.2 ГПК, такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят, но не е налице предвидената от закона хипотеза за освобождаване от държавна такса на юридичски лица, поради това е оставил молбата без уважение.

Настоящият състав намира, че редакцията на чл.83, ал.2 от ГПК изключва приложимостта на разпоредбата в полза на юридически лица, в частност и търговци, изрично визирайки, като легитимирани на това основание молители, единствено физическите лица. Разширително тълкуване на процесуална норма, при това въвеждаща изключение, е недопустимо. Извън буквалното й съдържание, липсва и логично съображение за прилагането й спрямо търговци. Търговецът по занятие осъществява дейност с цел извличане на печалба и няма социално оправдание държавата да поеме разходи по делата, които му осигуряват реализация на тази търговска печалба.

Невъзможността на търговеца да поема разходите по осъществяване на търговската си дейност, в това число на задължения за държавни такси и разноски, предполага изпадането му в състояние на неплатежоспособност, което може да се установи само в производството по несъстоятелност, в която хипотеза е предвидено освобождаването на длъжника от предварително внасяне на държавна такса - чл.620, ал.1 от ТЗ.

Съдът намира, че посочената в жалбата норма на чл.6 от ЕКЗПЧОС е неотносима към конкретното искане, тъй като приложимата в гражданския процес норма, уреждаща възможността за освобождаване от държавна такса, се съдържа изрично в разпоредбата на чл. 83 от ГПК. Нормата е със социално предназначение и цели гарантиране правото на защита в типични случаи, в които физически лица не разполагат с имуществото, или са налице други причини от здравен и социален характер.

Настоящият случай съдът намира, че не попада в кръга на тези, които са уредени в закона, доколкото жалбоподателят е юридическо лице, поради което правилно първоинстанционния съд е оставил молбата за освобождаване от държавна такса без уважение.

Предвид изложеното, частната жалба на „3 планини“ ООД, ЕИК 131436395, със седалище гр.София е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „3 планини“ ООД, ЕИК 131436395, със седалище гр.София срещу определение N 2544/25.07.2016 г. по т.д.№1534/2014 г. на Окръжен съд - Варна, Търговско отделение, с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от държавна такса по въззивна жалба вх.№17161/15.06.2016 г. в размер на 35788.26 лв. .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

               

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: