ОПРЕДЕЛЕНИЕ

714

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 16.10.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№641 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от П.Г.С. *** срещу определение №3247/05.09.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по ч.т.д. №908/2019 г., с което е отказано по молба на миноритарен акционер свикването на общо събрание на акционерите на „МИПС-Инвестмънт“ АД – гр.Варна на посочената дата – 19.04.2019 г.

Частната жалба е допустима, доколкото производството е охранително, като частната жалба е подадена в срок.

Разгледана по същество, същата е неоснователна. Освен че в молбата на акционера за свикване на извънредно ОСА е посочена дата, която е била отдавна изтекла – 19.04.2019 г., няма и приложена към молбата покана за свикване, подлежаща на обявяване в търговския регистър с посочени място, дата и час на събранието съгласно чл.223, ал.3 и ал.4, т.2 – ТЗ. Приложена е покана на л.7 до управителния орган на самото акционерно дружество, в която тези задължителни реквизити отсъстват. Това не позволява свикване от окръжния съд на исканото общо събрание съобразно първата опция на чл.223, ал.2 – ТЗ. Макар че молителят е заявил в молбата си като евентуална и втората опция на същия текст – съдът да овласти поискалия свикването акционер да свика събранието, тя пак е обвързана граматически и смислово с погрешно посочената вече изтекла дата – 19.04.2019 г. Ето защо, жалбата следва да се остави без уважение, като обжалваното определение се потвърди. Акционерът може да отправи отново искане до окръжния съд за свикване на общо събрание на акционерите с посочване на подходяща дата, съобразена и с 30-дневния срок от обявяване в търговския регистър до откриване на общото събрание съгласно чл.223, ал.5-ТЗ и с прилагане на покана за свикване, която да бъде обявена в търговския регистър, с включване в нея на задължителните реквизити по чл.223, ал.4, т.2 ТЗ – място, дата и час на събранието, а не само посочени такива в молбата за свикване до съда.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение 3247/05.09.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по ч.т.д. №908/2019 г., с което е отказано по молба на миноритарния акционер П.Г.С. *** свикването на общо събрание на акционерите на „МИПС-Инвестмънт“ АД – гр.Варна на посочената дата – 19.04.2019 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.