Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

293

гр. Варна, 13.12.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на седми ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. ЙОВЧЕВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря ЕЛИ ТОДОРОВА,

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№642 по описа за 2017г. на ВнАС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано по въззивни жалби, както следва: 1/ вх.№23175/14.08.2017г. от „БЪЛГАРИЯ-КАТАР СЕЛСКОСТОПАНСКА КОМПАНИЯ” ООД, чрез адв.А., срещу решение №516/21.07.2017г. по т.д.№380/2016г. по описа на Окръжен съд – Варна, в частта му, с която са прогласени за нищожни по предявени от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД за: актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените, всички обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД и е осъдено дружеството да заплати сумата 580,00 лева, представляващи сторени в производството по исковете с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК съдебно-деловодни разноски на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Във въззивната жалба се твърди, че решението е неправилно, тъй като прогласените за нищожни решения са действителни по следните съображения: като нищожни се квалифицират само две групи решения на общото събрание на съдружниците – тези по чл.75, ал.2 ТЗ и решенията по чл.137, ал.5 ТЗ. Процесните решения не са от тази категория. В ТР 1/2002 година като нищожни са квалифицирани още две групи решения – липсващите /невзети/ и решенията, приети извън компетентността на Общото събрание. Приетите решения касаят единствено съдружника „КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, който предвид изключването на другия съдружник е компетентен да ги взема. Приемането на тези решения не е обвързано от спазване на нарочна процедура, доколкото „Тексима Трейдинг“ ЕООД е изгубил качеството си на съдружник. Констативния протокол, изготвен от нотариуса, има единствено доказателствено значение за провеждане на събранието, явяването на съдружниците, дскусиите и взетите решения. Целта му е доказване на факта на приемане на решение за изключване на съдружника. Всички останали решения са взети от съдружника, който е останал като такъв и за удостоверяването им е достатъчно съставянето на един протокол. Още повече, че по делото е установен факта на вземане на решенията.

По същество се претендира отмяна на решението в обжалваната му част, отхвърляне на предявените искове и присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемата страна „Тексима трейдинг“ ЕООД, с писмен отговор, чрез адв.С., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че от събраните доказателства се установява, че на 15.03.2016г. е проведено едно единствено ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД. Всички решения по процесния протокол – съставен в различно време, на различно място са невзети, респ. нищожни, съгласно ТР №1/2002г. на ОСГК на ВКС.

Твърди още, че разпоредбата на чл.140, ал.4 ТЗ е в обратния смисъл на твърденията във въззивната жалба, а именно, че изключването на съдружника има действие след вписването в ТР. Законът не прави разлика в действието на решението между съдружниците и спрямо третите лица, т.е. до вписване на едно от двете насрещни решения за изключване на съдружник, съдружниците са двама, а дружеството – ООД.

Протоколът на нотариуса има доказателствено значение по смисъла на чл.593 от ГПК. При разминаване в съдържанието на процесния протокол и този изготвен от нотариуса, правилно ВОС е приел за достоверен втория, който именно обективира взетите решения на ОСС.

Процесният протокол е съставен в отсъствието на ищеца и съдържа необявени в дневния ред и невзети решения, както и е опроверган досежно неговата достоверност от събраните по делото доказателства.

По същество претендира отхвърляне на жалбата, потвърждаване на решението на ВОС и присъждане на направените по делото разноски.

2/въззивна жалба вх.№23874/22.08.2017г. от „Тексима трейдинг" ЕООД срещу решение №516/21.07.2017г. по т.д.№ 380/2016 г. по описа на Окръжен съд – Варна, в частта му, с която са отхвърлени предявените от въззивника срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, за прогласяване на нищожността на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД за: изключване на „Тексима трейдинг" ЕООД като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД; поемане на дружествените дялове на „Тексима трейдинг“ ЕООД от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; предявяване на искове срещу управителя Я. К. П., обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, както и предявените от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, искове с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016 г., с които (1) „Тексима трейдинг" ЕООД ЕИК 830161857 е изключено като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания" ООД; (2) е решено дяловете на „Тексима трейдинг“ ЕООД да се поемат от съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; (3) е решено да се предявят искове срещу Я. К. П., в качеството му на управител на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД, обективирани в констативен протокол рег. № 2110/2016, том 1, № 70 от 15.03.2016 г. на нотариус рег. № 214 на НК и в  „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД и е осъдено „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, да заплати на „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, сумата 1450,00 лева, представляващи сторени в производството по исковете с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ съдебно-деловодни разноски на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

В жалбата се твърди, че решението в оспорените му части е неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие със събраните по делото доказателства.

При отхвърляне на исковете с правно основание чл.124 от ГПК съдът е приел, че на 15.03.2016г. е проведено едно ОСС, решенията от което са вписани в два протокола. Всички решения на ОСС, които са извън съставения от нотариуса протокол, който е пълен и точен, са несъществуващи /невзети/, следователно нищожни по смисъла на ТР №1/2002г. на ВКС. При изграждане на извода си съдът неправилно е кредитирал показанията на свидетелите на ответника, които са негови служители и участници в събранието от негова страна.

По отношение на исковете с правно основание чл.74 от ТЗ излага, че между съдържанието на поканата – предупреждение от 06.01.2016г. и основанието за изключване по решението на ОСС от 15.03.2016г. е налице съществено разминаване, което е недопустимо. Дружеството не е било предупреждавано персонално за нарушение, изразяващо се в това, че се е „обогатило незаконно“ със средства на ответника, както са формулирани нарушенията по протокола за изключването му, нито е предупреждавано за нарушение, изразяващо се в липса отчетност, разграничимост между имуществото на ищеца и това по договора за сътрудничество и съвместна дейност от 07.11.2013г.

Необоснован е изводът на съда, че липсват доказателства за получаването и изразходването на преведените средства в изпълнение на договора за сътрудничество, като горният извод е в противоречие със събраните по делото доказателства. Безусловното възприемане на изводите на експертизите противоречи на събраните по делото писмени доказателства. Незаконосъобразен е изводът на съда относно това, че отказът да бъдат върнати средствата е разрушил доверието между съдружниците, тъй като договорът е със срок до 07.11.2016 година и претенции за връщане на средствата са преждевременни.

Изводът на съда, че независимо от висящия спор, „Катар Мениджмънт ейджънси“ ООД, като оставащ „единствен съдружник“, законосъобразно е взел решение от името на ОС за поемане на дяловете на „Тексима Трейдинг“ ЕООД противоречи на материалния закон – чл.140, ал.4 от ТЗ и на цитираната от ВОС практика.

По същество моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд в обжалваните му части и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което да уважи предявените искове и присъди направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Въззиваемата страна „България-Катар селскостопанска компания" ООД, с писмен отговор, чрез адв.А., оспорва жалбата като неоснователна.

По отношение на предявения иск с правно основание чл.124 от ГПК, излага, че протоколът от проведеното на 15.03.2016г. ОСС, с нотариална заверка на подписите, е съставен в писмена форма, съответстваща на изискванията на ТЗ, поради което всякакви доводи за нищожност поради липса на форма са неоснователни. Решенията по този протокол съответстват на предварително оповестения дневен ред, като в същия са надлежно отразени всички факти, които са осъществени по време на събранието. Протоколът, представен с исковата молба по т.д.№663/2016г., не се отнася за различно ОСС. И двата документа отразяват провеждането на едно и също събрание и взетите на него решения. Наличието на констативен протокол от нотариуса не изключва съставянето на друг писмен протокол за проведеното ОС. Не е установена и неистинността на нотариалното удостоверяване на подписа на М. Ж. А.А. Ал-Т..

По отношение на исковете с правно основание чл.74 от ТЗ, твърди, че в отправената до съдружника нотариална покана изчерпателно са посочени нарушенията и увреждащото поведение на съдружника, довело до злепоставяне  интересите на дружеството пред неговия кредитор и създаваната опасност от изпадането му в несъстоятелност. Поискан е отчет за дейността, както и е направено искане за връщане на получената сума. Така описаните нарушения са безспорно установени от събраните по делото доказателства, а мотивите за изключване на съдружника, посочени в протокола от ОС, изцяло съответстват на поканата и установените нарушения.

По делото, въпреки дадените указания и възможност, не са събрани доказателства относно обстоятелството, че предоставените на ищеца средства са разходвани за целите на договора за съвместна дейност от 07.11.2013г. Не се установява изпълнение на нито едно от поетите с този договор задължения. По делото са представени изходящи от ищеца документи, в които е направено признание, че получената сума е разходвана като заем, а не „в изпълнение на договора за съвместна дейност“. Приложените по делото първични счетоводни документи се отнасят за дейността на съдружника, а не за предвидената съвместна дейност. Всички документи посочват, че основанието за получаване на средствата е заем. Представените отчети за изпълнение на задълженията по договора са оспорени и опровергани от събраните по делото доказателства.

Законосъобразни са и изводите на съда по отношение изключването на съдружника, като решението е в съответствие с разпоредбата на чл.140, ал.4 от ТЗ. Законът прави ясно разграничение в действието на решението на ОСС по отношение на съдружниците вътре в него и по отношение на третите лица.

По същество моли съда да отхвърли жалбата, потвърди решението в обжалваните му части и му присъди направените по делото разноски.

3/ въззивна жалба вх.№28643/16.10.2017г. от „ТЕКСИМА ТРЕЙДИНГ“ АД, чрез адв.С., срещу решение №600/25.09.2017г. по т.д.№380/2016г. на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на въззивника за допълване на постановеното по делото решение №516/21.07.2017г.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. В проведеното на 14.10.2016г. о.с.з. е направено оспорване на истинността на нотариалното удостоверяване на подпис и дата върху документ рег.№2114/2016г., извършено на 15.03.2016г., по което е открито производство по реда на чл.193 от ГПК. Във връзка с оспорването са събирани доказателства, но по същото няма произнасяне нито с нарочно определение, нито с постановеното по делото решение. Оспорването на документа е равнозначно на предявен инцидентен установителен иск, поради което съдът дължи произнасяне по същото.

По същество моли съда да отмени решението и постанови друго, с което да върне делото на ВОС с указания за допълване на решението.

Въззиваемата страна „България-Катар селскостопанска компания" ООД, с писмен отговор, чрез адв.А., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че при оспорване на документ по реда на чл.193 от ГПК съдът не дължи произнасяне с отделен диспозитив, като произнасянето по този въпрос представлява вътрешно процесуално условие за определяне доказателствената стойност на оспорения документ. Още повече, че оспорването е неуспешно, а документът не е част от предмета на предявените искове. Цитираната в жалбата практика е неотносима към настоящия спор.

По същество моли съда да отхвърли жалбата и остави в сила решението на ВОС.

В съдебно заседание и с писмено становище въззивникът „Тексима Трейдинг“ ЕООД, чрез адв.С., поддържа подадените от него жалби и оспорва жалбата на насрещната страна. Прави искане за присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание въззиваемата страна, чрез адв.А., оспорва жалбите на въззивника и поддържа подадената от него жалба. Претендира присъждане на разноските по делото.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Производството пред ВОС, след съединяването му с т.д.№663/2016г. на ВОС, с определение №1744/19.05.2016г., е образувано по предявени искове, както следва: 1/ от „Тексима трейдинг" ЕООД,  ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, за прогласяване нищожност на решенията на общото събрание на съдружниците на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД, обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, (1) за изключване на „Тексима трейдинг" ЕООД като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД; (2) за поемане на дружествените дялове на „Тексима трейдинг“ ЕООД от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; (3) за актуално разпределение капитала, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; (4) за промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; (5) за освобождаване на досегашния управител Я. К. П. като такъв и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; (6) за приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените; (7) за предявяване на искове срещу управителя Я. К. П. и в условие на евентуалност иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД, обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД", от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД.

2/ от „Тексима трейдинг" ЕООД,  ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016 г., с които (1) „Тексима трейдинг" ЕООД ЕИК 830161857 е изключено като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания" ООД; (2) е решено дяловете на „Тексима трейдинг“ ЕООД да се поемат от съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; (3) е решено да се предявяват искове срещу Я. К. П., в качеството му на управител на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД.

В исковите молби се излагат следните твърдения: 1/ по отношение на предявения иск с правно основание чл.124 от ГПК за липса на проведено общо събрание, на което са взети посочените решения, тъй като по същото време – 15.03.2016 г. от 12,00 ч. и на същото място – нотариална кантора на нотариус Жана Т., е проведено едно единствено общо събрание с участието на двамата съдружници, обективирано в констативен протокол рег. № 2110/2016, том 1, № 70/15.03.2016 г. на нотариус Жана Т., рег. № 214 на НК.

По предявения в условие на евентуалност иск за отмяна на решенията на ОСС по реда на чл.74 от ТЗ се твърди, че е налице нарушаване на процедурата по свикване на общото събрание – липса на отправена и връчена покана до съдружника „Тексима трейдинг" ЕООД и предупреждение по чл.126, т. 3 от ТЗ, съдържащо констатираните нарушения на същия съдружник; обективна невъзможност за провеждане на събранието, обективирано в посочения протокол, подписан само от съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД чрез М. Ал-Т.; непосочване на място на провеждане на въпросното паралелно събрание. Относно решенията за освобождаване на управителя Я. П., преструктуриране на капитала, промяна на правната форма и приемане на нов учредителен акт твърди, че същите не са включени в дневния ред на действително проведеното 15.03.2016 г. общо събрание, обективирано в протокол рег.№ 2110, том 1, № 70/15.03.2016 г. на нотариус Жана Т., съответно и в дневния ред на непроведеното паралелно събрание. Оспорва наличието на основания за изключването му като съдружник, поради липса на нарушения, извършени от управителя Я. П.. Излага, че решенията за освобождаване на Я. П. като управител и търсене на отговорност от същия са взети без изискуемото мнозинство – повече от ½ от капитала, при липса на предпоставки за неучастие на изключвания съдружник в кворума и мнозинството при гласуването.

Допълнително навежда доводи, че притежава качеството съдружник, тъй като решението за изключването му не е вписано в търговския регистър. Оспорва твърдението, че сумата 1 200 000 евро е преведена от „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД по договор за заем, тъй като основанието е допълнителна парична вноска. Поддържа действителност на сключения на 07.11.2013 г. договор за сътрудничество и съвместна дейност. Оспорва твърдението за закупени от ищеца ДМА със средства, получени на основание договора за съвместна дейност. Поддържа липса на нарушения на задълженията му като съдружник.

2/ По предявените искове с правно основание чл.74 от ТЗ: незаконосъобразно решение на общо събрание на търговско дружество за изключването му, взето при допускане на нарушение на предвидената в закона процедура при изключване на съдружник – на основания различни от тези посочени в поканата - предупреждение от 06.01.2016г.; липса на материална предпоставка за изключване, поради липса на нарушенията, които са основание за изключването му; незаконосъобразност на решението за поемане на дяловете на „Тексима трейдинг“ ЕООД от съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД, поради липса на такава точка в дневния ред на събранието, както и липса на материалноправни предпоставки с оглед незаконосъобразността на изключването му като съдружник. Твърди незаконосъобразност и на решението на ОС за търсене на отговорност от управителя Я. П., тъй като същият винаги е действал в интерес на дружеството и няма увреждане на същото. Сочи и липса на мнозинство за вземане на решението, съгласно чл.137, ал.3 от ТЗ - повече от ½ от капитала, доколкото не са налице основания за изключване на другия съдружник.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа предявените искове. По същество моли същите да бъдат уважени и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът „България-Катар селскостопанска компания" ООД, с писмени отговори и в съдебно заседание, чрез пълномощника си, оспорва предявените искове. По отношение на исковете с правно основание чл.124 от ГПК твърди, че същите са недопустими, тъй като ищецът разполага с друг иск за защита на правата си, а именно по реда на чл.74 от ТЗ, каквито искове не са предявени в предвидените от закона срокове. Твърди, че протоколът не е съставен на паралелно общо събрание, а на същото събрание, на което е присъствал и ищецът. Твърди липса на разминаване между съдържанието на двата протокола, като приетите решения са в пряка и непосредствена връзка с решението по т. 1. Уточнява, че в протокола, представен с отговора на първата искова молба е допусната техническа грешка относно датата, на която е връчена поканата за събранието, и тя е 06.01.2016г. Твърди, че са налице всички основания за изключване на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД и за предявяване на искове срещу управителя г-н Я. П., като препраща към доводите, изложени в отговорите на първоначалната искова молба.

            По отношение на предявените искове с правно основание чл.74 от ТЗ твърди, че са налице всички основания за изключване на съдружника „Тексима трейдинг" ЕООД, тъй като същият е действал против интересите на „България-Катар селскостопанска компания" ООД, за което е надлежно предупреден и в дадения му срок не е отстранил нарушенията. Спазени са и изискванията на закона за вземане на решение за освобождаване на управителя и предявяване на искове срещу него. Оспорва твърдението, че договорът за съвместна дейност прикрива договор за заем. Твърди, че е налице неизпълнение на договора за съвместна дейност, тъй като липсва регистрация, счетоводно отчитане и отчетност за целите на данъчното облагане. Твърди, че е налице неправомерно облагодетелстване на ищеца със средства на ответника, предоставени от другия съдружник чрез придобиване на недвижим имот и движими вещи. Твърди и неизпълнение на искането за представяне на счетоводна документация, доказваща разходването на средствата, като оспорва действителността на изявленията и фактите, удостоверени с представените от ищеца счетоводни баланс и отчет за приходите и разходите. Твърди неизпълнение на искането за предоставяне на информация за целта и начина на изразходване на сумата 1 200 000 евро.

По същество моли предявените искове да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Между страните по делото не е налице спор относно фактите, установени надлежно при разглеждане на производството пред ВОС, както следва:

На 15.03.2016г. от 12,00 часа е проведено общо събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД, за което е бил съставен протокол №2110/2016г. на нотариус Ж. Т., заверено копие от който е приложено на л.11-15 от делото на ВОС.

Общото събрание е свикано с решение на друго общо събрание на съдружниците, проведено на 20.01.2016г., при дневен ред: 1. Вземане на решение за изключване на „Тексима трейдинг" ЕООД като съдружник в „България - Катар селскостопанска компания" ООД и 2. Вземане на решение за предявяване на искове срещу управителя на дружеството Я. К. П. в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД. Събранието е свикано с единодушно решение на съдружниците, което е видно от представения Констативен протокол от 20.01.2016г., рег. № 424/2016г. на нотариус Т. (л.263-266), неоспорен от страните.  За дата и част на събранието са обявени 15.03.2016 г. от 12:00 ч., а за място – кантората на нотариус Т..

В констативен протокол рег. №2110 от 15.03.2016г. на нотариус Т. е отразено, че събранието е започнало на 15.03.2016 г. „в уречения ден и час“. Присъствали са лично управителите на „Тексима трейдинг“ ЕООД – Я. К. П., представляван от адв.С. и на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД – М. Ж. А.А. Ал-Т., представляван от адв.А..

В протокола са отразени изявленията на участвалите в събранието съдружници по т.1 от дневния ред, след което е проведено гласуване, в което е участвал само управителят на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД Ал-Т., който е обявил, че взема две решения: (1) за изключване на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД и (2) за поемане на дяловете на изключения съдружник от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД. Несъгласен с решението е бил представителя на „Тексима трейдинг“ ЕООД адв. С..

След приключване на гласуването, е пристъпено към разглеждане на т.2 от дневния ред. Г-н Ал-Т. е обявил, че взема решение за предявяване на искове срещу г-н Я. П. в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД. В гласуването е участвал само  представителят на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД – Ал-Т..

Веднага след гласуването представителите на съдружниците са изразили противоположни становища относно правото на изключения съдружник „Тексима трейдинг“ ЕООД да гласува по втора точка от дневния ред, след което представителите на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД са обявили, че напускат събранието. Напускането е изрично удостоверено в протокола на нотариуса (л. 13). Отразено е несъгласието на „Тексима трейдинг“ ЕООД, чрез адв.С. за закриване на събранието и приключване на протокола с твърдения, че същото следва да продължи по останалите точки от дневния ред.

След напускане на съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД, воденето на протокола е прекратено. В същия е удостоверено прочитането и подписването му от участвалите в събранието съдружници – М. Ж. А.А. Ал-Т. лично и като управител на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД и от Я. К. П., лично и като управител на „Тексима трейдинг“ ЕООД, с изрично отбелязване, че не е съгласен с изключването. 

Между страните не е налице спор относно обстоятелството, че няма паралелно проведено ОСС на 15.03.2016г., с оглед изричните им изявления в този смисъл /л.3289 от делото на ВОС/.

Не се спори, че за проведеното на 15.03.2016г. ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ е съставен втори протокол /заверено копие, от който е приложено на л. 13-15 т.д.№663/16г. на ВОС и на л. 3313-3315 от т.д.№380/2016г. на ВОС/.

В същия е посочено, че на 15.03.2016г. в 12,00 часа е проведено ОСС на „България-Катар селскостопанска компания“ ООД, при дневен ред: 1. Вземане на решение за изключване на „Тексима трейдинг" ЕООД като съдружник в „България - Катар селскостопанска компания" ООД и 2. Вземане на решение за предявяване на искове срещу управителя на дружеството Я. К. П. в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД. 

В протокола са отразени следните обстоятелства: личното присъствие на представляващите дружествата – съдружници; проведени разисквания /без посочване изявленията на участниците в събранието/; констатации от фактическа страна на обстоятелствата по т.1 от дневния ред и преминаване към гласуване, с отбелязване, че съдружникът  „Тексима трейдинг" ЕООД не участва в него; взетите решения за:  изключване на „Тексима трейдинг“ ЕООД; поемане дяловете на изключения съдружник от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; актуално разпределение на капитала, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна в „правната форма“ на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, както и решение по т.2 от дневния ред – за предявяване на искове срещу г-н Я. П. в качеството му на управител на „България-Катар селскостопанска компания" ООД.

След изчерпване на дневния ред, събранието е закрито. Протоколът е подписан от М. Ж. А.А. Ал-Т. от името на съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД, като полагането на подписа е удостоверено от нотариус Ж.Т..

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

Съдът намира, че е налице интерес от предявения иск с правно основание чл.124 от ГПК, предвид твърденията на страната, че решенията обективирани в оспорения протокол не съществуват и не са взети надлежно, тъй като такова събрание не е провеждано, поради което постановеното от ВОС решение е допустимо и съдът следва да разгледа жалбите по същество.

Правният интерес от предявения иск произтича и от обстоятелството, че решенията на ОСС, обективирани в оспорения протокол, подлежат на вписване в Търговския регистър и по партидата на „България-Катар селскостопанска компания" ООД е подадено заявление за вписване А4 вх.№20160315171025, към което е приложен и оспорения протокол.

Поставените пред настоящата инстанция въпроси по предявените искове с правно основание чл.124 от ГПК са, както следва: дали всички решения извън съставения от нотариуса Протокол за проведено ОСС от 15.03.2016г. са нищожни; дали решенията за: актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените, всички обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД противоречат на разпоредбата на чл.75, ал.2 от ТЗ и чл.140, ал.4 от ТЗ и като такива са нищожни.

С протоколно определение от 14.10.2016г. е открито производство по оспорване истинността на нотариално удостоверяване на подпис върху документ рег.№2114/2016г., извършено на 15.03.2016г. по отношение факта на извършеното удостоверяване подпис и по отношение на факта на коя дата е извършено това удостоверяване.

Във връзка с направеното оспорване по делото е допусната съдебно-графологична експертиза, от заключението, по която, прието като обективно, компетентно дадено и не оспорено от страните, се установява, че копието на протокола от заседание на ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., на л.278-280, том 1, е копие от оригинала на протокола от заседание на ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., на л.3532-3534, том10. В съдебно заседание на 25.11.2016г. вещото лице посочва, че разминаването в размерите на текстовете и полетата вероятно се дължи на самото сканиране – устройството е сканирало в друг размер, а не в 100%, защото когато документите се поставят на компаратора и се раздвижат полетата, те съвпадат. Липсата на печат в копието е възможно да се дължи на това, че е снето преди това, защото подписите са същите. Вещото лице е посочило, че въпреки липсата на задача, е направило сравнение на подписите в двата документа и те са положени по един и същи начин – пресичат еднакво печатния текст, което говори за копиране на документа. Едно и също лице не може да положи два подписа по един и същи начин. В оригинала на документа отчетливо се вижда, че между листите има печат на нотариуса.

С оглед констатацията на вещото лице, съдът намира, че представеният по делото протокол е истински и представлява копие на оригинала на нотариалното удостоверяване върху документ рег.№2114/2016г., извършено на 15.03.2016г., поради което същият не следва да бъде изключван от доказателствата по делото по реда на чл.194, ал.2 от ГПК.

От друга страна, в т.1 от ТР №1/2002г. на ОСГК на ВКС изрично е посочено, че нищожни са решенията на ОС, които са изрично посочени в ТЗ, а именно: тези, посочени в чл. 75, ал. 2 вр. ал. 1 ТЗ; решенията по чл. 197, ал. 3 предл. 2 ТЗ и чл.216 ТЗ. Посочено е още, че „Нищожно е и липсващото /невзето/ решение на ОС, което обаче е отразено като съществуващо в протокола на ОС или в протоколната книга на дружеството, а така също и ако е вписано в търговския регистър.“ /така и решение по т.д.№799/2009г. на ВКС, ІІ т.о/.

 В настоящото производство предявеният иск е основан именно на твърдения за лисващи /невзети/ решения, обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, поради което същите са обхванати от предвидените специфични основания за нищожност на решенията на ОСС.

При преценка на поставените пред настоящата инстанция въпроси, съдът съобразява разрешенията за вида на доказателствените средства и доказателствата, чрез които се установява несъществуването на обстоятелството подлежащо на вписване в Търговския регистър, дадени в решение по т.д.№8/2011г. на ВКС, І т.о, а именно, че“ :Установяване на несъществуването на обстоятелство, което подлежи на вписване в търговския регистър не съставлява установяване/доказване на отрицателен факт, а се провежда чрез оспорване на материализиращите обстоятелството документи, изявления и пр., по реда на процесуалния закон и чрез доказателствата и доказателствените средства, предвидени в него, съобразно конкретиката на оспорването“.

Именно, с оглед дадените разрешения, спорът следва да се разгледа на основа вида на съставените документи и отразените в същите обстоятелства по провеждане на процесното ОСС.

Съдът намира, че съставеният протокол от проведеното на 15.03.2016г. ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД е частен диспозитивен документ относно всички отразени в същия обстоятелства – датата, часа, мястото на провеждане на ОСС, явилите се съдружници, проведените дискусии и взетите решения. Като такъв, направените в същия изявления нямат удостоверително значение и следва да се преценяват с оглед всички доказателства по делото /решение по т.д.№1539/2005г. на ВКС, ІІ т.о./.

Съдът намира, че съдържанието на този документ, по отношение на взетите на ОСС решения  за: „актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените“, не е опровергано от представения по делото констативен протокол за проведеното събрание на същата дата, място, час и дневен ред, с рег.№ 2114/2016г., съставен на 15.03.2016г., който е и подписан от представляващите съдружниците. Независимо, че този протокол е официален удостоверителен документ, издаден в рамките на правомощията на нотариуса по чл.569 от ГПК, по реда на чл.580 от ГПК и като такъв има удостоверителна сила по отношение на отразените в него обстоятелства за датата, мястото, явилите се лица и направените пред нотариуса изявления /решение по г.д.№1395/2011г. на ВКС/, той по съществото си не противоречи на протокола за същото ОС, предмет на предявения иск и подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, тъй като отразява обстоятелствата по провеждане на събранието до изчерпване на дневния му ред . 

Допълнително отразените в протокола решения са последица от решението за изключване на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД, което във вътрешните отношения между съдружниците има незабавно действие /решение по т.д.№349/2008г. на ВКС, ІІ т.о; решение по т.д.№1846/2015г. на ВКС, ІІ т.о; решение по т.д.№526/2010г. на ВКС, І т.о./ и не е налице пречка останалия в дружеството съдружник да ги вземе, без преминаване през формалната процедура на свикване на ново ОС. Същите са взети на проведеното на 15.03.2016г. ОСС, което след изчерпване на дневния ред е продължило при участието на останалия в дружеството съдружник.

Обстоятелството, че решенията в посочената им част са взети на същия ден, след изчерпване на обявения дневен ред, се установява и от показанията на разпиТ.те по делото свидетели - Диана Красимирова Иванова Виктория Валентинова Байнова и Иван Радков Зарков. И тримата посочват, че след гласуване на предвидените по реда въпроси и изразените от пълномощника на „Тексима трейдинг“ ЕООД несъгласия с начина на водене на събранието и взетите решения, по втората точка – за предявяване на иск, свид.Иванова, г-н Ал-Т., г-н А. и г-н Зарков са напуснали събранието и се преместили в кабинета на нотариус Т., където продължило обсъждането на точките дружественият дял да бъде прехвърлен на другия съдружник – „Катар мениджмънт ейджънси”, дружеството от ООД да стане ЕООД, че тези 2500 лв. трябва да бъдат поети от другия съдружник, като на това обсъждане присъствали само свидетелката, г-н А., нотариус Т. и г-н Ал-Т., докато адв. С. и г-н П. останали там, където е започнало събранието.

Предвид изложеното, съдът намира, че съдържанието на съставения протокол от проведеното на 15.03.2016г. ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, в който е посочено, че допълнително вписаните решения са взети на ОСС от посочената дата, не е опровергано от събраните по делото доказателства.

Липсата на успешно проведено оспорване на протокола по отношение на част от обективираните в същия решения за: „актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените“, установява съществуване на обстоятелствата вписани в него и заявени за вписване в търговския регистър, поради което предявеният иск за установяване нищожността им е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

В останалата си част протоколът от проведеното ОСС на „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т., има съдържание идентично на действията, изявленията и решенията осъществени пред нотариус Ж.Т., поради което същият отразява действително настъпилите обстоятелства по провеждане на ОСС и взетите решения /определение по ч.т.д.№326/2009г. на ВКС, І т.о/. Искът за прогласяването му за нищожен е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Предвид неоснователността на предявения иск с правно основание чл.124 от ГПК, съдът следва да разгледа и да се произнесе по евентуално съединения с него иск с правно основание чл.74 от ГПК, предявен с исковата молба по т.д.№663/2016г. на ВОС, с вх.№12852/03.05.2016г.

Настоящият състав на съда намира, че така предявеният иск е недопустим, тъй като е втори заведен, след предявения иск по т.д.№380/2016г. на ВОС, а по отношение на искането за отмяна на решенията, касаещи въпросите за: „актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените“, поради липса на качеството съдружник на ищеца „Тексима трейдинг“ ЕООД към момента на вземането им, предвид действието на решението за изключване на съдружника във вътрешните им отношения, посочено по-горе.

С оглед на изложеното съдът намира, че производството по делото в тази му част следва да бъде прекратено.

По предявените искове с правно основание чл.74 от ТЗ, поставените за разглеждане пред настоящата инстанция въпроси са: за наличие на процедурни нарушения при изключване на съдружника, поради разминаване в съдържанието на поканата – предупреждение от 06.01.2016г. и основанието за изключване по решението на ОСС от 15.03.2016г. - изключеният съдружник не е бил предупреждаван персонално за нарушение, изразяващо се в това, че се е „обогатил незаконно“ със средства на ответника, както са формулирани нарушенията по протокола за изключването му, нито е предупреждаван за нарушение, изразяващо се в липса отчетност, разграничимост между имуществото на ищеца и това по договора за сътрудничество и съвместна дейност от 07.11.2013г. Липса на неизпълнение на поетитите с договора за съвместна дейност задължения, за което са издадени първични счетоводни документи, както и преждевременност на искането за връщане на дадените суми, тъй като договорът е със срок до 07.11.2016г.

С оглед диспозитивното начало в процеса, проверката дали атакуваните решения на общото събрание, противоречат на повелителните норми на закона, следва да се сведе до наведените от ищеца основания за не законосъобразност. Всяко едно нарушение съставлява отделно основание на иска и следва да бъде посочено конкретно в исковата молба с оглед преклузивния срок по чл.74 ТЗ.

За да бъдат уважени исковете, предвид разпоредбата на чл.154, ал.1 ГПК, ищецът следва да докаже наличието на твърдените от него факти, а именно: качеството му на съдружник към датата на решението, чиято отмяна претендира и предявяване на иска в срока по чл.74, ал.2 ТЗ.

В тежест на ответника е да докаже юридическите факти, от осъществяването на които следва процесуалната и материалната законосъобразност на взетите от общото събраните на дружеството решения – наличие на изпратена и получена в предвидения срок покана за предстоящото ОСС, както и наличие на посочените в поканата нарушения и действия във вреда на дружеството.

За установяване спазване процедурата по предупреждаване на съдружника, по делото е представено заверено копие на нотариална покана – предупреждение рег. № 21, т.1, акт 2 от 06.01.2016 г. на нотариус М. Т. (л. 30-31, том.1).

Със същата, управителят на „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД М. Ж. Ал-Т., чрез адв.А., е свикал общо събрание на съдружниците на „България-Катар селскостопанска компания“ ООД на 20.01.2016 г. при дневен ред: (1) Вземане на решение за изключване на „Тексима трейдинг ЕООД като съдружник в „България - Катар селскостопанска компания" ООД и (2) Вземане на решение за предявяване на искове срещу управителя на дружеството Я. К. П. в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД.

В поканата са направени изявления за извършени от съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД и управителя Я. П. нарушения на дружествения договор и на сключения договор за сътрудничество и съвместна дейност, изразяваща се в разходване на предоставените по договора за съвместна дейност средства не по предназначение; превеждане на част от сумата по сметка на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД без основание и решение на ОС; липса на отчетност на извършените по договора дейности.

Във връзка с посочените нарушения са поискани обяснения от г-н Я.П., в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД, по какви причини и на какво основание сумата от 1 200 000 евро е преведена по сметката на „Тексима трейдинг ЕООД, както и за какво са изразходвани средствата, изтеглени в брой. Направено е искане за възстановяване на сумата в тридневен срок от получаване на поканата. При неизпълнение на задълженията за връщането й, както и за даване на обяснения, е отправено предупреждение на основание чл. 126, ал. 3, т. 1 и 3 от ТЗ. Посочено е, че ако парите не бъдат върнати, ще се счита, че съдружникът „Тексима трейдинг“ ЕООД действа против интересите на дружеството, тъй като същото не може да изпълни задълженията си към своя кредитор „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД, не разполага със средства за осъществяване на търговска дейност и не може да погасява задълженията си. Предупреждението е съчетано с покана за провеждане на общо събрание на съдружниците на 20.01.2016 г. при посочения дневен ред.

Фактът на получаване на поканата от съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД не се оспорва в производството.

Между страните не е налице спор и по отношение на следните факти: 1/ взето решение на ОСС на „България - Катар селскостопанска компания" ООД от 07.11.2013г. за сключване на договор за сътрудничество и съвместна дейност между съдружниците за осъществяване дейността и целите на дружеството, обективирано в Протокол №3, заверено копие от който е приложено на л.29 от т.д.№380/2016г. на ВОС.

2/ наличие на сключен договор за сътрудничество и съвместна дейност от 07.11.2013 г. (л. 44-50) между „Тексима трейдинг“ ЕООД и „България - Катар селскостопанска компания" ООД, с който страните са уговорили да осъществяват сътрудничество и съвместна дейност в областта на „изкупуване, угояване и продажба на живи животни – агнета и телета, предназначени за всички пазари и производство на концентрирани фуражи за собствени нужди и продажба на трети страни“, съвпадаща с предмета на дейност на „България - Катар селскостопанска компания" ООД .

В договора е предвидено съдружникът „Тексима трейдинг“ ЕООД да извършва дейност по изкупуване, отглеждане и угояване на животните до момента на продажбата; осигуряване на депо за отглеждане на животните;  производство на фуражи; закупуване на влекач/автомобил за превоз на животни/ на стойност 130000 евро; предоставяне на ДМА, необходими за отглеждане на животните, описани в приложение; осигуряване на работна ръка проучване, на вътрешен пазар, транспорт; гарантиране качеството на съответните партиди; отговаря за целия процес до износ и осигуряване на прозрачност на документацията – приходни и разходни фактури в процеса на извършваната търговска дейност (чл. 4, ал. 1). От своя страна, „България - Катар селскостопанска компания" ООД се е задължило да осигури оборотни средства в размер на 1 000 000 евро и средства с инвестиционен характер в размер на 200 000 евро, последните за дооборудване на фуражен цех, закупуване на електронен кантар и закупуване на транспортно средство за живи животни. Договорено е средствата да се предоставят на два етапа – 200 000 евро инвестиционни средства и 300 000 евро оборотни средства до десет дни от подписване на договора и втори етап – 700 000 евро оборотни средства, съответно 500 000 евро през м. март и 200 000 евро през май 2014 г.

В чл.5 е предвидено, че всяка от страните по делото ще изготвя и издава предвидените от данъчното законодателство документи за уреждане и отчитане на дейността, както и задължение за своевременно информиране на насрещната страна за етапа на изпълнение на конкретната дейност, както и да предоставя при поискване необходимите данни и документи свързани с осъществяване на съвместната дейност.

2/ на 20.01.2016г. е проведено ОСС на „България - Катар селскостопанска компания" ООД, за което е съставен констативен протокол рег. № 424/2016 г. т. 1, № 14 от 20.01.2016 г. на нотариус Ж. Т. (л.263-266 и л.3301-3311). В същия е удостоверено присъствие на представители на двамата съдружници и проведени разисквания за правното основание за извършеното от управителя П. разпореждане със сумата 1 200 000 евро. Представителите на съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД са поддържали становище, че сумата е получена от съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД в заем, както и без знание на другия съдружник, без отчетни документи и без отчетна операция какво се случва със средствата. Управителят Я. П. е поддържал, че сумата е преведена по силата на договор за гражданско дружество от 2013 г. Събранието е приключило с решение вземането на решение по дневния ред да се отложи за следващо събрание, което е насрочено за 15.03.2016 г. от 12:00 ч.

3/ с протокол рег. № 419/2016 г. т. 1, № 13 от 20.01.2016 г. на нотариус Ж. Т. (л. 33 – 37), на същата дата, преди общото събрание на съдружниците в „България - Катар селскостопанска компания" ООД е проведено събрание на съдружниците по Договор за гражданско дружество от м. 11/2013 г. – „Тексима трейдинг“ ЕООД и „България - Катар селскостопанска компания" ООД. На посоченото събрание управителят на „България - Катар селскостопанска компания" ООД и неговият пълномощник са поддържали становище, че липсва отчетност по отношение на дейността на гражданското дружество и в частност относно начина на изразходване на сумата 1 200 000 евро. Управителят на „Тексима трейдинг“ ЕООД е поддържал, че е предоставил цялата счетоводна информация и че не е налице основание за връщане на даденото преди датата 07.11.2016 г., посочена в договора от м. 11/2013 г. Представил е отчети и баланс по договора за съвместна дейност за периода от 17.11.2013 г. до 20.01.2016 г. (л.41). Заявил е също, че ще предостави цялата информация „на един по-късен етап“. Събранието е приключило с решение за отлагането му за 15.03.2016г. в 11,00 часа, при същия дневен ред, като до 22.02.2016г. и до датата на ОС ще се осигури достъп, на посочените от Ал.Т. лица, за проверка на счетоводството и счетоводната документация на „Тексима трейдинг“ ЕООД.

4/ В изпълнение на поетите задължения, с констативни протоколи №1286/2016, акт 50, т. 1 от 22.02.2016 г. и №1349/2016, акт 51, т. 1 от 23.02.2016г. на нотариус В. Георгиева (л. 203-207) „Тексима трейдинг“ ЕООД е предало на „България - Катар селскостопанска компания" ООД три папки, съдържащи счетоводни документи на „Тексима трейдинг“ ЕООД – описи на фактури, баланс и ОПР, задно със заверени копия от договорите и всяка от фактурите, съгласно описите, както и една папка със счетоводни документи на „България - Катар селскостопанска компания" ООД.

5/ На 15.03.2016г. от 12,00 часа е проведено общо събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД, за което е бил съставен протокол №2110/2016г. на нотариус Ж. Т., заверено копие от който е приложено на л.11-15 от делото на ВОС, на което е взето решение за изключване на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД, поради извършени нарушения, изразяващи се в действия против интересите на дружеството, чрез превеждане на сумите по договора за съвместна дейност по негова сметка, вследствие на което дружеството е било лишено от дейността си; липса на пълен и точен отчет за дейността и полагане на средства за нейното осъществяване.

Предупреждението за изключване е отправено от другия съдружник и е допустимо. Разглеждането на поставените в предупреждението въпроси е започнало на проведеното на 20.01.2016г. ОСС и е продължило на 15.03.2016г., като на ищеца е предоставена допълнителна възможност за връщане на предоставената сума и представяне на отчетни документи.

Въведените възражения за липса на идентичност между нарушенията посочени в нотариалната покана – предупреждение и мотивите на решението на ОСС за изключване на „Тексима трейдинг“ ЕООД е неоснователно. Съобразно направеното по-горе изписване на същите е видно, че те са идентични по съдържание. Посочването на израза „обогатил незаконно“ не представлява различно основание от вписаното в поканата разходване на средства не по предназначение.

Предвид изложеното съдът намира, че при свикване и провеждане на ОСС не са допуснати процедурни нарушения, които да са основание за отмяна на взетите на същото решения.

За установяване изпълнението на договора по делото е допусната съдебно – счетоводна експертиза. От заключението по същата се установява, че сумата на преведените средства в полза на „Тексима трейдинг“ ЕООД е в размер на 1 179 000 евро, като преведените суми от „България - Катар селскостопанска компания" ООД се водят като вземания – предоставени заеми с аналитична партида. Осчетоводяването им е по сметка 499 – задължения към т.нар.“Други кредитори“. Аналогично е и отразяването им в публикуваните счетоводни баланси в Търговския регистър, изготвени към 31.12.2013, 31.12.2014г. и към 31.12.2015г.

В публикуваните в ТР счетоводни баланси на „България - Катар селскостопанска компания" ООД към 31.12.2013г., 31.12.2014г. и 31.12.2015г. предоставените средства също са посочени като заеми в статията „Други заеми“.

Установява се още, че в баланса приложен по делото, наречен „Баланс Договор за съвместна дейност между „Тексим трейдинг“ ЕООД и „България - Катар селскостопанска компания" ООД от 17.11.2013г. до 20.01.2016г.“, към датата на първото ОСС получените средства от 2 306 хил. лв. са посочени в статията „Получени аванси – в т.ч. до 1г.“ на раздел В. „Задължения“ на пасива на баланса. В хода на изготвяне на експертизата на вещото лице е предоставен друг баланс, различен от първоначалния, в който получените суми се водят като „Други задължения“ – над 1 година.

Установено е и теглене на суми в брой от разплащателните сметки на дружеството в „Райфайзенбанк България“ ЕАД в евро и лева в размер на 4000 евро, която сума е заведена по счетоводна сметка 501-1 /каса евро/. Първичните документи във връзка с изготвените разходни касови ордери в „България - Катар селскостопанска компания" ООД сочат, че освен платените фактури, заплати и прехвърлени суми по банкова сметка ***асата, която отчита долари в размер на 300 щ.д. и 400 щ.д.

Проверката на първичните счетоводни документи в „България - Катар селскостопанска компания" ООД е установила само два документа за разходи, свързани с договора за съвместна дейност – фактура №1000001056/07.05.2015г. на стойност 2 880лв. за рекламни материали и фактура №1000001105/19.06.2015г. на стойност 1898,40лв. – изготвяне на интернет страница за катар, снимки и етикети за месо.

От счетоводството на „Тексима трейдинг“ ЕООД е установено единствено осчетоводяване по сметка 499 „съгласно дог.за сътр.и съв.дейност“. Останалите сметки са водени по начин, който не отговаря в пълна степен на чл.9 от Закона за счетоводството за периода 2013-2015г. Няма извършено аналитично отчитане на дейността по договора за съвместна дейност и не може да се направи извод кои от дейностите са в изпълнение на същия и кои не.

Налице са разминавания в счетоводните баланси публикувани в ТР, балансът приложен по делото като „БАЛАНС Договор за съвместна дейност между Тексима Трейдинг и България Катар селскостопанска компания от 17.11.2013г. до 20.01.2016г.“ и този предоставен на вещото лице в хода на производството, които са обяснени като „технически грешки“

По отношение задълженията на „Тексима трейдинг“ ЕООД за предоставяне на ДМА и други активи, вещото лице посочва, че: информацията за машините и съоръженията, описани в договора, е посочена по отчетна стойност в размер на 460 220лв. Към съответната дата отчетната стойност на активите, които са собственост на „Тексима трейдинг“ ЕООД, към м.11, 2013г., е 387 538лв. и съответна балансова стойност 204 184лв. Всички останали машини и съоръжения не са собственост на дружеството. Останалите са предоставени като ползвани по договор за безвъзмездно ползване на ДМА от „Тексима 57 Я. П. и един актив – по договор за съвместна дейност от Кооперация Доверие ЗК – Макак от 14.09.2013г. По договор с „Турботракс България“ ООД е закупен влекач марка DAF модел FT XF 105460SC с полуремарке, заприходени в инвентарната книга от 30.04.2015г. с отчетна стойност 309 617,67лв. Задължението за предоставяне на инвентар за поене и хранене на животни е реализирано като активите са представени като ползвани по договор за безвъзмездно отдаване и ползване на ДМА от Тексима 57 Я. П.. Поради естеството на счетоводството не би могло да се установи наличието на засети площи с люцерна и зърно. Наличния фураж по счетоводни данни към 07.11.2013г. е на стойност  41 089,15лв., при поето задължение за осигуряване на количество на стойност 186 600лв. по отношение на поетото задължение за предоставяне на налични животни, описани в приложението не е налице разминаване в счетоводните записвания и договора в броя им, а само в стойностно изражение – по договор на стойност 201 200лв., налични 261 944,27лв.

Липсата на аналитично водено счетоводство при „Тексима трейдинг“ ЕООД, води до невъзможност точно да се определят приходите, разходите и постигнатия финансов резултат от дейността.

Заключението на вещото лице е оспорено и по делото е допусната повторна съдебно-счетоводна експертиза в троен състав. От заключението по същата се установява, че за процесния период 17.11.2013г. до 20.01.2016г. счетоводството в „Тексима трейдинг“ ЕООД е водено в т.нар. основна счетоводна база, чрез счетоводна програма Santa v.98W. Допълнително, с цел създаване на текущо счетоводство, само за отчитане на съвместната дейност, е извършено копиране на основната счетоводна база, която е коригирана чрез изтриване на счетоводни записвания, отнасящи се  единствено до дейността на дружеството. При корекциите са допуснати счетоводни грешки. Счетоводството е водено в нарушение на изискванията на НСС. Липсва аналитична отчетност в счетоводството на „Тексима трейдинг“ ЕООД за отчитане на договора за съвместна дейност.

Паричните средства, на обща стойност 1 179 000 евро /2 305 923,57лв./, преведени от „България - Катар селскостопанска компания" ООД на „Тексима трейдинг“ ЕООД  са отчетени, в посочената левова стойност, както следва: при ищеца като задължение, при ответника като вземане.

При извършената проверка на счетоводството на ищеца вещите лица не могат да се произнесат какъв е размера на разходваните средства и с какво основание, какво имущество е придобито за гражданското дружество. Липсва самостоятелно счетоводство за съвместната дейност. Последната е основна част от дейността, респ. счетоводството на ищеца. Липсва отделно счетовдство на съвместната дейност.

Вещите лица не могат да дадат отговор и на въпроса кои ДМА са заведи като съоръжения и др.ДМА на стойност 289 хил.лв., кои са заведени като машини, производствено оборудване и апаратура на стойност 24 000лв., тъй като приложеният по делото „Баланс договор за съвместна дейност между Тексима Трейдинг и България Катар селскостопанска компания от 17.11.2013г. до 20.01.2016г.“ е грешен и непълен. Не може да се даде отговор и на въпроса за приходите от дейността, разходите за същата и как е формирана загубата от 1 135 000лв.

Заключението отново е оспорено от ищеца по делото с твърдения, че задачата не е изпълнена съобразно дадените от съда указания, необоснован е извода за невъзможност за разграничаване на разходите, приходите и печалбата от дейността на дружеството и осъществяваната съвместна дейност, налице е документална обоснованост на всички извършени разходи с първични документи.

Настоящият състав на съда, след съвкупен анализ на двете изслушани по делото заключения и обясненията на вещите лица, намира, че същите са обективни, компетентно дадени и са отговорили на поставените им задачи, съобразно представените от ищеца писмени доказателства. По същество не са налице разминавания в изводите на вещите лица по двете експертизи, които категорично установяват липса на отделно осчетоводяване на съвместната дейност, липса на отделно заприходяване на ДМА, които ищецът е поел да придобие, невъзможност да се направи разграничение между собственото на ищеца имущество и това, което следва да бъде придобито за осъществяване на дейността, предвид изрично постигнатите уговорки в този смисъл.

Предвид изложеното, и с оглед на обстоятелството, че договорът за съвместна дейност е сключен именно с цел осъществяване дейността на дружеството, съдът намира, че по делото е безспорно установено извършеното от „Тексима трейдинг“ ЕООД нарушение – действие против интересите на дружеството, изразяващо се в разходване на предоставените по договора за съвместна дейност средства не по предназначение, превеждане на част от сумата по сметка на съдружника „Тексима трейдинг“ ЕООД без основание и липса на отчетност на извършените по договора дейности.

Действително, от по делото е безспорно, че отчети и документи са предадени на другия съдружник, но от заключенията по допуснатите счетоводни експертизи е установено, че същите не могат да отчетат надлежно дейността, не са ясни, редовно водени и прозрачни.

Неоснователно е и въведеното във въззивната жалба твърдение за преждевременност на искането за връщане на дадените по договора суми. Право на всяка от страните по договора е да иска връщане на получените от другата страна суми, особено когато за получаването им не е налице основание.

Липсва изпълнение на задължението за връщане на полученото, нито се установи основание за задържането му.

Предвид изложеното съдът намира, че предявените искове с правно основание чл.74 от ТЗ са неоснователни и като такива същите следва да бъдат отхвърлени.

По постъпилата въззивна жалба срещу решение №600/25.09.2017г.:

Производството по оспорване истиността на документ по реда на чл.193 от ГПК е особено производство в рамките на процеса, приключващо с нарочно определение, респ. с произнасяне в мотивите на решението за истинността на оспорения документ. Произнасянето в диспозитива на решението е недопустимо, тъй като излиза извън съдържанието му, определено в чл.236 от ГПК. /в този смисъл решение по г.д.№7175/2013г. на ВКС, ІV г.о/.

Предвид изложеното, съдът намира, че искането за допълване на решение №516/21.07.2017г. е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

С оглед частичното несъвпадане изводите на двете инстанции решение №516/21.07.2017г. следва да бъде отменено в частта, с която са уважени предявените искове с правно основание чл.124 от ГПК и вместо него постановено друго, с което същите да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Решението следва да бъде отменено и в частта, с която „България - Катар селскостопанска компания" ООД е осъдено да заплати на „Тксима трейдинг“ ЕООД сумата от 580лв., представляваща направените в производството разноски по исковете с правно основание чл.124 от ГПК.

Решението в останалата му част, както и решение №600/25.09.2017г. следва да бъдат потвърдени.

Производството по т.д.№380/2016г. и настоящото производство следва да бъдат прекратени като недопустими по отношение на предявените в условие на евентуалност искове с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016г., обективирани в Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД.

Предвид липсата на доказателства за извършени разноски пред настоящата инстанция от въззиваемата страна, такива не следва да бъдат присъждани.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение №516/21.07.2017г по т.д.№380/2016Г. на ВОС в частта, с която са прогласени за нищожни по предявени от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД за: актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените, всички обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, както и в частта, с която „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, да заплати на „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, сумата 580,00 лева, представляващи сторени в производството по исковете с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК съдебно-деловодни разноски на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК,  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, за прогласяване нищожността на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД за: актуално разпределение на капитала в размер на 5000,00 лева, който става изцяло собственост на „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД; промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; освобождаване на досегашния управител Я. К. П. и продължаване на управлението само от управителя М. Ж. Ал-Т.; приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените, всички обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД.

ПОТВЪРЖДАВА решение №516/21.07.2017г по т.д.№380/2016Г. на ВОС в частите, с които са отхвърлени предявените искове от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, за прогласяване на нищожността на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД за: изключване на „Тексима трейдинг" ЕООД като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД; поемане на дружествените дялове на „Тексима трейдинг“ ЕООД от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; предявяване на искове срещу управителя Я. К. П., обективирани в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016 г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД, както и предявените искове от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016г., с които (1) „Тексима трейдинг" ЕООД ЕИК 830161857 е изключено като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания" ООД; (2) е решено дяловете на „Тексима трейдинг“ ЕООД да се поемат от съдружника „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; (3) е решено да се предявят искове срещу Я. К. П., в качеството му на управител на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД, обективирани в констативен протокол рег. № 2110/2016, том 1, № 70 от 15.03.2016 г. на нотариус рег. № 214 на НК и в „Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД.

ПОТВЪРЖДАВА решение №600/25.09.2017г. по т.д.№380/2016г. на ВОС с което е оставена без уважение молбата на въззивника за допълване на постановеното по делото решение №516/21.07.2017г.

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по т.д.№380/2016г. на ВОС и по в.т.д.№642/2017г. на ВнАС по отношение на предявените в условие на евентуалност искове от „Тексима трейдинг" ЕООД, ЕИК 830161857, срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016г., обективирани в Протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД“ от 15.03.2016г., подписан само от М. Ж. А.А. Ал-Т. като представляващ съдружника „Катар мениджмънт ейджънси" ЕООД.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването на страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: