Р Е Ш Е Н И Е

387

                              

                гр. Варна, 29.12.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на девети декември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                           

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 643 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на въззивна жалба от ОБЩИНА ВАРНА против решение № 826/ 22.08.2014 г. по т. д. № 258/2014 г. на ВОС в частта, с която е отхвърлен предявеният от Община Варна срещу Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна-ВарнаАД иск за отмяна по реда на чл. 74 ТЗ на решения, отразени в протокол на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.02.2014 г. по т. 1 от дневния ред, с което е избран нов състав на СД и по т. 2 от дневния ред, с което е определен тригодишен мандат на новоизбрания СД, основан на твърдения за нарушение на императивни законови норми за ред и начин на свикване на събранието, както и необоснованост на решенията.

Във въззивната жалба се навеждат оплаквания за необоснованост и нарушение на материалния закон при постановяване на първоинстанционното решение. Въззивникът счита, че релевантни за процеса факти – за връчване на общината на автобиогарфиите на новите членове на СД , не са доказани от възизваемата страна, чиято е била доказателствената тежест за установяване на същите. Моли се за отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на друго решение, с което предявеният иск бъде уважен.

В писмения си отговор въззиваемата страна „МБАЛ СВ. АННА-ВАРНА” АД,  излага, че ВОС правилно е установил фактическата обстановка и релевантните по делото факти и обстоятелства, съответно съдът е достигнал и до законосъобразни правни изводи. Моли се за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

ВнАС прецени следното:

В исковата молба се твърди , че на Община Варна като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна-ВарнаАД не са предоставени изготвени материали - данни за имената , постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата , предложени за членове на СД на АД, за проведеното на 07.02.2014г. ОС на акционерите. Освен това проекто решенията по т.1 и т.3 от предложения дневен ред са посочени много общо в поканата, което нарушава императивното изискване по чл.223, ал.4 , т.5 ТЗ. Не са налице предпоставки по чл.64 , ал.2 ЗЛЗ за предсрочно прекратяване на мандата на СД. Моли се за отмяна на атакуваните решения.

В отговора на исковата молба ответникът оспорва основателността на иска. Счита , че са спазени нормативните изисквания относно конкретизация в достатъчна степен на проекто-решенията , предоставяне на необходими материали на ищеца преди събранието и на специалните изисквания по ЗЛЗ относно прекратяване мандата на изпълнителния директор и останалите членове от СД.

ВнАС като съобрази становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Съобразно очертаните във въззивната жалба / а не допълнително въведени в съдебно заседание едва при даване ход на устните състезания/ оплаквания настоящата инстанция следва да прецени дали атакуваните решения на ОС на АД са взети в нарушение на чл.224,ал.1 и 2 ТЗ.

Не се спори , че Община Варна като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна-ВарнаАД е получила покана за провеждане на ОС на акционерите на 07.02.2014г., а и на 06.01.2014г. такава е обявена и в ТР по партида на АД.

Видно от справка по пратида на дружеството към поканата са приложени две автобиографии на новите членове на СД – д-р Д.Т. и д-р А.А.. Доколкото в чл.17, ал.4 от устава на АД е предвиден като алтернативен способ за съобщаване на поканата за свисване на ОС на акционерите – чрез обявяване в ТР по партида на дружеството, то съдът намира , че изискването по чл.224 , ал.1  ТЗ е спазено.

Отделно от това съвкупната преценка на писмените доказателства – писмена покана с рег. индекс на Община Варна РД14000417Вн/08.01.2014г., заверен препис от стенографски протокол от заседание на Общински съвет-Варна от 13.01.2014г. с проведена дискусия относно начина на гласуване на представителя на Община Варна на ОС на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна-ВарнаАД на 07.02.2014г. и кореспондиращите с тях гласни доказателства – показанията на св.Бояджиев и св.Вичев, безпротиворечиво установяват, че в срока по чл.223,ал.5 ТЗ Община Варна е получила покана за свикване на процесното ОС, съдържаща дневен ред, съотвестващ на взетите при провеждането му решения,като към тази покана са били приложени необходимите материали, обезпечаващи в достатъчна степен правото на акционера да бъде информиран, за да се обезпечи мотивираното упражняване на неговото право на глас.

Едва след запознаване на общинските съветници с поканата и материалите към нея и след направеното обсъждане на заседанието на Общински съвет Варна, респ. след вземане на решение за начина на гласуване от страна на упълномощения представител в ОС на акционерите , Община Варна е отправила на 04.02.2014г. писмо до АД с искане да й бъдат предоставени писмени материали към поканата. Следователно това действие не е от естество да повлияе за формиране волята на акционера.Респективно полученият отказ от член на СД на АД за предоставаяне на тези материали е ирелавантен.

По отношение на предложението по т.2 от поканата за свикване на ОС на акционерите – определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – 3 годишен, конкретни оплаквания не са наведени нито в исковата молба , нито във въззивната жалба. Преценено с оглед приложението на чл.224 ТЗ съдът намира , че за гласуване на това предложение не е било необходим предварителен анализ на информация , която да се съдържа в писмени материали към поканата.

Ето защо атакуваните решения, отразени в протокол на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.02.2014 г. по т. 1 от дневния ред, с което е избран нов състав на СД и по т. 2 от дневния ред, с което е определен тригодишен мандат на новоизбрания СД, не следва да бъдат отменени по иска с правно осн. чл.74 ТЗ.

Обжалваното решение на ВОС следва да се потвърди.

Водим от горното , съдът

 

             Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 826/ 22.08.2014 г. по т. д. № 258/2014 г. на ВОС в частта, с която е отхвърлен предявеният от Община Варна срещу Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна-ВарнаАД иск за отмяна по реда на чл. 74 ТЗ на решения, отразени в протокол на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.02.2014 г. по т. 1 от дневния ред, с което е избран нов състав на СД и по т. 2 от дневния ред, с което е определен тригодишен мандат на новоизбрания СД, основан на твърдения за нарушение на императивни законови норми за ред и начин на свикване на събранието, както и необоснованост на решенията.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: