О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

679

 

             гр.Варна, 16.10.2015г.

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на шестнадесети октомври  през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 643  по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на частна жалба от НАП-София, против определение № 151/23.06.2015г. по т.д. № 103/2011г. на ТОС, с което е оставено без уважение възражението на частния жалбоподател по чл.728 ТЗ и е одобрена сметка за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт”ЕООД – в несъстоятелност, обявена в ТР под № 20150504111230.

В частната жалба се излага, че с обжалваната сметка е извършено разпределение на сума в размер на 1 611 965,10лв. за удовлетворяване на вземанията на „Банка Пиреос България ”АД . Счита, че неправилно съдът по несъстоятелността е отхвърлил възражението на НАП по чл.728 ТЗ. В списъка на одобрените вземания по чл.693 ТЗ кредиторът „Банка Пиреос България”АД е включен по реда на чл.722, ал.,т.1 ТЗ с вземания по четири договора за банков кредит, обезпечени с особени залози, като сред обезпеченията не са посочени договорни ипотеки. След възражение на НАП ТОС с определение по чл.692 ТЗ е допуснал изменение в списъка на приетите обезпечени вземания с право на удовлетворяване по чл.722,ал.1,т.1 ТЗ по вземането на банката по пети договор за банков кредит № 395/29.12.2005г. в размер на 1 216 034,11 лв., като половината от него е квалифицирал по чл.722,ал.1,т.8 ТЗ, а другата половина – по чл.722,ал.1,т.11 ТЗ. Само това вземане на банката е било прието първоначално от синдика като обезпечено с договорна ипотека. В рамките на производството по несъстоятелност е продаден недвижим имот УПИ V-55 в кв.І на землището на с.Тополи, ведно с построеното в него предприятие за преработка на месо и производство на месни продукти. Същият имот е даден в обезпечение чрез договор за ипотека за вземането на банката по договор за банков кредит № 395/29.12.2005г. Следователно не съществува правно основание синдикът да разпредели получената при продажбата му сума в полза на банката по другите четири договора за банков кредит. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго, с което се внесе промяна в сметката за разпределение и сумата от 1 611 965,10лв. да бъде разпределена в полза на кредитори с приети вземания съобразно поредността им и по правилата на чл.722 ТЗ, в това число и публични вземания, приети с поредност на удовлетворяване по т.6 на чл.722,ал.1 ТЗ.

„Банка Пиреос България ”АД оспорва допустимостта и основателността на частната жалба.

ВнАС намира следното:

Предвид датата на обявяване на определението по чл.729,ал.2 ТЗ на ТОС в ТР частната жалба се явява подадена в срок / датата на пощенско клеймо на постъпване/ и допустима.   

    С молба вх. № 1553/24.04.2015г. синдикът на „Мюлер България Експорт”ЕООД /н/ е представил частична сметка за разпределение на осребрено чрез продажба имущество на длъжника: УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие.  Набраната при продажбата сума от 1 611 965,10лв. е разпределена за кредитора „Банка Пиреос Бълграия”АД с прието от синдика и одобрено от съда вземане в общ размер на 10 496 113,33лв., с основание за възникването му – 4 бр. договори за банков кредит : № 124/02.06.2010г.; № 1035/27.08.2008г.; № 389/29.12.2005г. и № 390/29.12.2005г.

    Видно от молбата по чл.685 ТЗ от Банката под № 1386/05.04.2012г. по т.д. № 103/11г. на ТОС същият кредитор е предявил за приемане от синдика пет свои вземания срещу несъстоятелния длъжник, произтичащи от договори за кредит. За всяко едно вземане кредиторът подробно в молбата е посочил основание за възникване, размер на дълга и наличие на обезпечение. За вземането в размер на 1 372 226,01 евро по договор за банков кредит № 124/02.06.2010г. е посочено обезпечение само по договори за особен залог. За вземането в размер на 403 577,14 евро по договор за банков кредит № 1035/27.08.2008г. изрично освен обезпечения чрез договори за особен залог кредиторът е посочил и обезпечение чрез договорна ипотека по НА № 120,т.ІІІ, рег. № 5395, дело 431 от 2008г. на нотариус Т.Велев, касаеща УПИ № XVI-56 /имот различен от продадения УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие/ . За вземане в размер на 392 789,07 евро по договор за банков кредит № 389/29.12.2005г. са посочени като обезпечения : договор за особен залог, договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог , договор за поръчителство и договорна ипотека по НА № 20, том І, рег. № 397, дело 18 от 2006г. на нотариус О.Шарабански, касаеща УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие. За вземане в размер на 1 921 667,33 лв. договор за банков кредит № 390/29.12.2005г. са посочени като обезпечения : договори за особен залог, договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог и договорни ипотеки по НА № 22, т.І, рег. № 399, д. № 20 от 2006г. на нотариус О.Шарабански; НА № 95/2006г. на нотариус О.Шарабански, НА №  117/ 2008г. на нотариус Т.Велев и НА № 14/2007г. на нотариус О.Шарабански, касаеща УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие.

    Последното вземане е за сумата от 629 191,85 евро и е по договор за банков кредит № 395/29.12.2005г. обезпечен с договорна ипотека за УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие по НА № 43/2009г. на нотариус Д.В*.

    В изготвения от синдика списък на приетите вземания по чл.689 ТЗ горепосочените пет вземания са включени за удовлетворяване по реда на чл.722,ал.1 , т.1 ТЗ в цитирания размер,основание, а по отношение на обезпеченията им за първите четири вземания са посочени обезпечения – особени залози и договори за залог, а за последното по договор № 395/2005г. – договорна ипотека.

    Синдикът не е съставил списък на неприетите предявени вземания по чл.686,ал.1,т.3 ТЗ. Не е изразил становище, че не приема вземанията по първите четири договора за банков кредит като обезпечени и с договорни ипотеки по представените от кредитора-банка нотариални актове. Напротив по повод на постъпили възражения по чл.690 ТЗ от други кредитори срещу списъка по чл.689 ТЗ в становището си по чл.690, ал.2 ТЗ / л.1222 по т.д. № 103/11г. на ТОС/ изрично посочва, че вземанията на банката по договори № 124/2010г., № 1035/2008г. , № 389/2005г. и № 390/2005г.  са обезпечени с договорни ипотеки по НА и изброява последните.

Възражението на НАП срещу включването в списъка по чл.689 ТЗ на вземането на банката по договор № 395/05г. като обезпечено с договорна ипотека по реда на чл.722,ал.1,т.1 ТЗ касае само това вземане , не и другите четири . Същото възражение е уважено от ТОС по реда на чл.692,ал.4 ТЗ с определение № 29/18.07.2012г. по т.д.№ 103/11г.  

С оглед на така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

С определението си по чл.729, ал.1 ТЗ съдът трябва да извърши преценка доколко съдържащите се в сметката за разпределение вземания на кредиторите, индивидуализирани по вид, основание и размер, съответстват на тези в одобрения от съда списък на приетите вземания, какъв е размерът на получените при осребряването на имущество от масата на несъстоятелността суми и как тези сума трябва да бъдат разпределени между отделните класове кредитори с приети вземания, като се отчетат извършените плащания преди тази сметка тогава, когато сметката за разпределение е частична. Целта е кредиторите на несъстоятелността да бъдат удовлетворени за вземанията си съобразно приетите вземания, както и да се упражни контрол върху събраните при осребряването на имуществото на несъстоятелния длъжник средства и тяхното изразходване.

В настоящия казус кредиторът – банка е предявил вземанията си за :1/сума от 392 789,07 евро по договор за банков кредит № 389/29.12.2005г. и е посочил обезпечение договорна ипотека по НА № 20, том І, рег. № 397, дело 18 от 2006г. на нотариус О.Шарабански, касаеща УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие и 2/сума от 1 921 667,33 лв. договор за банков кредит № 390/29.12.2005г. и е посочил обезпечение договорни ипотеки по НА № 22, т.І, рег. № 399, д. № 20 от 2006г. на нотариус О.Шарабански; НА № 95/2006г. на нотариус О.Ш*, НА №  117/ 2008г. на нотариус Т.Велев и НА № 14/2007г. на нотариус О.Шарабански, касаещи УПИ – V-55 и построеното върху него предприятие, и същите вземания са приети от синдика в съставения от него списък на приетите предявени вземания с идентичен размер, основание и като обезпечени. Както бе посочено тези вземания не са включени от синдика в списък на неприети предявени като обезпечени с договорна ипотека вземания по см. на чл.686,ал.1,т.3 ТЗ. Ако синдикът отказва да приеме едно вземане – вид , размер, основание или характеристиката му на обезпечено по някое или всички предявени негови обезпечения, следва да обективира този свой отказ изрично, за да може да осигури право на засегнатия от неприемането да се защити , съобразно дадената на последния възможност по чл.690, ал.1 , пр.2 ТЗ. Напротив в обсъдените по-горе доказателства е налице изрично становище по чл.690,ал.2 ТЗ, в което синдикът приема обезпеченията - договорни ипотеки с предмет процесния недвижим имот по отношение на вземанията по договори за банков кредит № 389/05г. и № 390/05г.

По отношение вземането по договори за банков кредит № 124/10г. не е налице обезпечение чрез договорна ипотека, а вземането по договор № 1035/08г. е обезпечено чрез договорна ипотека , но касаеща друг недвижим имот / УПИ ХVІ-56, а не процесния УПИ ХV-55/.

Следователно съобразно правилото на чл.722, ал.1, т.1 ТЗ коментираните вземания на Банката по договор № 389/05г. за 392 789,07 евро и по договор № 390/05г. за 1 921 667,33 евро, обезпечени с ипотека върху продадения от синдика недвижим имот следва да се изплатят на Банката привилегировано от получената при реализацията на обезпечението сума. Набраната при продажбата сума е в по-малък размер от общия размер на двете горепосочени вземания. Следователно в сметката за разпределение тя трябва да бъде изцяло отнесена за удовлетворяването им.

Вземанията по договор за банков кредит № 124/10г. и вземането по договор № 1035/08г. като необезпечени с договорна ипотека за продадения недвижим имот следва да се изключат от сметката за разпределение. В който смисъл частната жалба , респ. възражението по чл.728 ТЗ се явяват частично основателни и която корекция настоящата инстанция следва да извърши.

Доколкото дейността по точното изчисляване на общия размер на одобреното вземане / графа 5 по частична сметка за разпределение на налични суми/ и оттук степента на удовлетвореност / графа 9 от сметката/ е техническа следва с оглед изхода от настоящия спор да се укаже на синдика да прецизира тези стойности.

Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 151/23.06.2015г. по т.д. № 103/2011г. на ТОС в частта, с която е одобрена частична сметка №1 за разпределение на събрани суми в размер на 1 611 965,10 лв. в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт”ЕООД – в несъстоятелност, обявена в ТР под № 20150504111230 за вземане, вписано под № 1  в сметката, с кредитор „Банка Пиреос България ”АД по договор за банков кредит № 389/29.12.2005г. и по договор за банков кредит № 390/29.12.2005г. и поредност на вземането по чл.722,ал.1 ,т.1 ТЗ.

ОТМЕНЯ определение № 151/23.06.2015г. по т.д. № 103/2011г. на ТОС в частта, с която е одобрена частична сметка № 1 за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт”ЕООД – в несъстоятелност, обявена в ТР под № 20150504111230 за вземане, вписано под № 1 в сметката, с кредитор „Банка Пиреос България ”АД по договор за банков кредит № 124/10г. и по договор за банков кредит № 1035/08г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ частична сметка № 1 за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт”ЕООД – в несъстоятелност, обявена в ТР под № 20150504111230 за вземане, вписано под № 1 в сметката, с кредитор „Банка Пиреос България ”АД по договор за банков кредит № 124/10г. и по договор за банков кредит № 1035/08г.

УКАЗВА на синдика , че следва да прецизира стойностите по графа 5 и 9 от частична сметка № 1 за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт”ЕООД – в несъстоятелност, обявена в ТР под № 20150504111230, с оглед на произнасянето по настоящето определение.

 

 

Определението е окончателно.

Да се впише в книгата по чл.634в ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: