О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  781                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   двадесет и първи декември                                 година 2016

в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 643 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „РВ Инженеринг” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”О* П*” № 19, ет. 1, ап.2, ЕИК 200622659, представлявано от управителя М* С* В* срещу протоколно определение на Шуменския окръжен съд от 29.09.2016г., постановено в с.з. на 29.09.2016г. по т.д. № 261/2016г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.1 от ГПК по съгласие на страните. Счита, че спиране на делото по съгласие на страните може да бъде постановено само при постигнато такова между тях, последващо от отправено до съда процесуално искане. В процесния случай не само няма отправено подобно искане, но няма и постигнато такова съгласие. А спиране на делото на това основание не може да се прилага служебно от съда. Моли съда да отмени обжалваното определение и вместо него постанови друго, с което да спре производството по т.д. № 261/2016г. на ШОС на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 2000/2015г. на ШРС /в.т.д. № 400/2016г. на ШОС/, решението по което дело ще има значение за правилното решение на спора по т.д. № 261/2016г. на ШОС.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Производството по т.д. № 261/2016г. на ШОС е образувано по подадена насрещна искова молба от „РВ Инженеринг” ЕООД, гр.Шумен против „Билдинг Строй Експрес” ЕООД, гр.Шумен за осъждане на ответника да заплати  сумата от 26 586,91лв, представляваща неустойка по чл.35 от сключения между страните договор, на осн.чл.92 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на задължението.

          В молба вх.№ 4528/28.09.2016г. ответникът по насрещната искова молба „Билдинг Строй Експрес” ЕООД, гр.Шумен е направил искане за спиране на производството по настоящото дело на осн.чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключването с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 400/2016г. на Шуменския окръжен съд, тъй като счита, че решението по него има преюдициален характер по отношение на настоящия правен спор.

          В с.з. от 29.09.2016г.          процесуалният представител на ищеца „РН Инженеринг” ЕООД адв.Д. е направила искане за спиране на настоящото производство до  приключване на гр.д. № 2000/2015г. на ШРС с влязъл в сила съдебен акт поради наличие  на преюдициалност.

          С обжалваното определение Шуменският окръжен съд е спрял производството по делото на осн.чл.229 ал.1 т.1 ГПК без за това да е бил сезиран с надлежно искане от страните. В същото време не се е произнесъл с нарочен диспозитив по направеното от страните искане за спиране по чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

          При това положение съдът намира, че обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен, а делото – върнато на Шуменския окръжен съд за произнасяне по направеното искане за спиране на производството по делото на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОТМЕНЯ протоколно определение на Шуменския окръжен съд от 29.09.2016г., постановено в с.з. на 29.09.2016г. по т.д. № 261/2016г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.1 от ГПК по съгласие на страните.

          ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за произнасяне по направеното искане за спиране на производството по делото на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

          Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :