Р Е Ш Е Н И Е

 

288/Варна, 19.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д.№ 643/2017 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от Е.А.А. срещу решение № 707/27.10.2017 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1324/2017 год. по описа на ОС – Варна, в частта, с която е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20170915145541/25.09.2017 г. за вписване промени по партидата на дружеството заявени със заявление вх.№ 20170915145541 за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на дружеството, подлежащи на регистрация - заличаване като съдружник в дружеството.

В предявената до съда жалба се излага, че решението е неправилно.  Настъпил е фактическия състав за прекратяване на членственото правоотношение с едностранно предизвестие на съдружника в хипотезата на чл. 125, ал.2 ТЗ. Прекратяването на членственото правоотношение не може да бъде поставяно в зависимост от допълнителни условия, каквито законодателят не е предвидил. 

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така  и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване. На основание чл.21, т.4 и т.5 ТЗ длъжностното лице следва да провери прилагането на всички релевантни документи, вкл. и тяхното съответствие със закона.

При заявление за вписване на промяна в състава на съдружниците, регистърният орган е длъжен служебно да следи за съдбата на освободените дялове /така решение 230/30.11.1995 год. по ф.д. 21/1995 год. , ВС, V г.о./. Горното задължение произтича от необходимостта за защита на дружествения капитал и запазване на неговото покритие. Дружеството разполага със следните алтернативни права – да намали капитала; оставащият съдружник да поеме освободените дялове или същите да бъдат изкупени от трето лице. ТЗ не познава хипотеза, в която търговското дружество разполага със свободни, непоети дялове. Именно поради императивната необходимост за уреждане на посочените последици, законодателят е поставил изискването прекратяването на членственото правоотношение с едностранно предизвестие да се заявява единствено от действащия управител на дружеството, но не и от заинтересования напуснал съдружник.  Соченото разбиране съставлява и постоянна практика на АС – Варна:   Решение № 100 от 2.07.2010 г. на ВнАС по в. ч. т. д. № 339/2010 г., Решение № 21 от 22.03.2010 г. на ВнАС по ч. в. т. д. № 147/2010 г. и др. Към заявлението не са представени доказателства за съдбата на освободените дялове, собственост на напусналия съдружник.

Заявителят не е спазил и изискването на чл. 119, ал.4 ТЗ за представяне на препис от дружествения договор, съдържащ направените изменения, заверен от органа, представляващ дружеството. Нормата на чл. 119, ал.4 ТЗ има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени.

С оглед на изложеното, обжалваното решение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 707/27.10.2017 год.,  постановено по ч.т.д.№ 1324/2017 год. по описа на ОС – Варна, в частта, с която е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №20170915145541/25.09.2017 г. за вписване промени по партидата на дружеството «Кенмар» ООД, заявени със заявление вх.№ 20170915145541-заличаване на Е.А. като съдружник в дружеството.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: