О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 759

 

                                             гр.Варна, 11.12.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.т.д. №643 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 240, ал. 1 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадена от „Дием - Транс” ЕООД, ЕИК *, със седалище гр.Аксаково, молба за отмяна на неприсъствено Решение №386/21.05.2018 година, постановено по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна, на основание чл.240, ал.1, точка 1 от ГПК.

В молбата се излага, че срещу дружеството е постановено осъдително неприсъствено решение, препис от което не е връчен надлежно. Излага, че не е напускал адреса вписан в търговския регистър, на който са изпращани и съобщенията по делото, но независимо от това, длъжностното лице е посочило, че на този адрес няма дружество или негов представител, който да получи съобщението. Направено е искане съдът да постанови решение, с което да отмени неприсъственото решение, на основание чл. 240, ал. 1, точка 1 от ГПК – ненадлежно връчване на препис от исковата молба и призовките за съдебно заседание.

Постъпил е отговор от „ВАЛ – ДИМ – 2006“ ЕООД, със седалище с.Българево, в който се посочва, че молбата за отмяна е подадена след едномесечния срок, визиран в чл.240 от ГПК, поради което е недопустима.

Съставът на ВнАС, като взе предвид доводите на страните, данните по делото и тези по изисканото копие от и.д.N 20187160401360, съобразно правомощията си, приема за установено следното:

Производството по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна е образувано по искова молба на „ВАЛ-ДИМ-2006” ЕООД, със седалище с.Българево, с която предявен осъдителен иск против „ДИЕМ -ТРАНС” ЕООД, със седалище гр.Аксаково за заплащане на сумата от 36 707.83 лева, претендирана като незаплатена цена за извършени СМР по протокол от 30.12.2010 г. и фактура към същия, ведно със законната лихва от завеждане на иска до окончателното изплащане на задължението.

С Решение №386/21.05.2018 година по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна, постановено при условията на чл. 239, ал. 1 от ГПК, молителят е осъден да заплати на „ВАЛ-ДИМ-2006” ЕООД, сумата от 36 707.83 лева, дължима за извършени СМР по протокол за извършени СМР от 30.12.2010 г., фактура към същия с № 0000000401 от 30.12.2010 г. и кредитно известие № 0000000436 от 28.02.2011 г.  ведно със законната лихва от завеждане на иска – 19.12.2017 г. до окончателното изплащане на задължението както и сумата от 3 468.83 лева разноски в производството.

Съгласно чл. 240, ал. 1 от ГПК в едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради: 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебно заседание; 2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства; 3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Съобщение, ведно с препис от решение №386/21.05.2018 година, постановено по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна е изпратено на адреса на управление на „Дием - Транс” ЕООД в гр.Аксаково, ул.“Странджата“ 4 и е връчено по реда на чл.50, ал.2 от ГПК. Първоинстанционният съд е удостоверил, че са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.50, ал.2 от ГПК, с разпореждане от 27.06.2018 г., от който момент е започнал да тече срока по чл.240 от ГПК и е изтекъл на 27.07.2018 г.

Срокът, в който може да се направи искане за отмяна на неприсъствено решение при наличие на предпоставките по чл.240, ал.1 от ГПК, е едномесечен и започва да тече от датата на връчване на съдебния акт на съответната страна. Същият е преклузивен и с пропускането му се преклудира правото да се иска отмяна на неприсъственото решение. Връчването на препис от решението е процесуална гаранция, обезпечаваща правото на страната да поиска неговата отмяна, т.е. релевантен е моментът, в който е налице доказано узнаване.

Молбата за отмяна на решението на ВОС е депозирана в канцеларията на Окръжен съд – Варна на 22.10.2018 година, т.е. след изтичане на един месец от удостовереното от съда връчване по реда на чл.50, ал.2 от ГПК.

Дори да се приеме, че не са били налице предпоставки за прилагане на чл.50, ал.2 от ГПК, от материалите по делото и тези по изисканото копие от и.д.N 20187160401360 се установява, че на 06.07.2018 г., процесуалният представител на молителя – адв.К.Г. е извършил справка по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна и е получил копия от документи по него, а на 09.07.2018 г. по изпълнителното дело е сключено споразумение между длъжника „Дием - Транс” ЕООД и взискателя „ВАЛ-ДИМ-2006” ЕООД, в което страните са уговорили начина на погасяване на сумата по осъдителното неприсъствено решение, а именно чрез разсрочено плащане на пет вноски по 8000 лева всяка. По изпълнителното дело, с участието на длъжника са извършени и редица други процесуални действия, включително разпределение на постъпили от длъжника суми.

Следователно молителят, най-късно на 09.07.2018 г., когато е сключил споразумението за разсрочено плащане на сумата по изпълнителния лист, издаден въз основа на атакуваното неприсъствено решение е бил уведомен за вида на постановения съдебен акт, с оглед на което е имал процесуалната възможност да предприеме действия за защитата си срещу него, но не го е сторил в срок.

По изложените съображения, съдът намира, че молбата на  „Дием - Транс” ЕООД, ЕИК*, със седалище гр.Аксаково, за отмяна на неприсъствено Решение №386/21.05.2018 година, постановено по т.д.№1738/2017 година по описа на Окръжен съд – Варна е депозирана след изтичане на срока, визиран в чл.240, ал.1 от ГПК, поради което е недопустима и производството по в.т.д.№643/2018 година по описа на Апелативен съд – Варна, следва да се прекрати.

 

Въз основа на изложеното, съставът на Апелативен съд – Варна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№643/2018 година по описа на Апелативен съд – Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен касационен съд на Република България с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: