Р Е Ш Е Н И Е

 

282/Варна, 18.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 644/2017 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от Йоран Фридман, действащ в качеството на вписан управител на «ТЕЛ АВИВ» ЕООД против решение № 744/16.11.2017 год., постановено по т.д.№ 1509/2017 год., с което е ПОТВЪРДЕН отказ рег. №20171020160626-4/26.10.2017г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР, за вписване на промени в обстоятелствата по заявление вх.№20171020160626 на ТЕЛ АВИВ ЕООД, ЕИК 175442631, чрез адв.П.К.П. от ВАК, действащ в качеството си на пълномощник на управителя на дружеството –заявител Йорам Фридман, на осн.чл.25 ЗТР.

Предявената жалба е редовна и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е с правно основание чл.25 от ЗТР.

Пред Агенция по вписванията, ТР е депозирано заявление обр.А4 с вх.№ 20171020160626 на заявител ТЕЛ АВИВ ЕООД, чрез управителя Йорам Фридман, чрез упълномощения адв.П.П. от ВАК, за вписване промени в обстоятелствата по партидата на търговеца, а именно промяна в собствеността на дружествените дялове и едноличния собственик на капитала.

Депозираното по електронен път заявление не обективира претенция за вписване на други обстоятелства по партидата на търговеца.

Към заявлението са представени – договор за прехвърляне на дружествени дялове в изискуемата квалифицирана форма; решение на едноличния собственик за продажбата от 01.09.2017г., решение на новия едноличен собственик от 19.10.2017г. за приемане на актуален учредителен акт; актуален устав на дружеството, декларация по чл.13, ал.4 ЗТР на управителя на дружеството, пълномощно за адв.П. и документи за платени такси за вписването.

Видно от партидата на дружеството, по заявлението са постановени указания за отстраняване на нередовности № 20171020160626/20.10.2017 год., № 20171020160626-2/24.10.2017г. и № 20171020160626-3/24.10.2017г. както следва:

-         Представеният актуален учредителен акт  е с грешно посочена номинална стойност на дяловете;

-         Представеният актуален учредителен акт  съдържа непълен адрес на управление;

-         Не е посочено името и качеството на лицето, приело и подписало учредителния акт;

-         Договорът за прехвърляне на дружествени дялове съдържа грешно посочване на фирменото наименование – „Джерусалем“ ЕООД вместо „Тел Авив“ ЕООД;

-         Заявителят следва да представи решение на едноличия собственик П.К.П. за прехвърляне на дружествени дялове и приемане на нов съдружник в изискуемата съобразно чл. 137, ал.4 ТЗ форма

Със заявления обр.Ж1 с №№ 20171024113011, № 20171024114707 и 20171024145229, са представени от заявителя допълнителни доказателства по първоначалното заявление вх.№ 20171020160626 на ТЕЛ АВИВ ЕООД, които обективират точно и надлежно  изпълнение на дадените от длъжностното лице по регистрация указания. Представен е нов устав, отразяващ съставителя, с поправено и допълнено съдържание. Представен е договор за прехвърляне на дружествени дялове, а тълкуването на съдържанието му в съответствие с правилото на чл. 20 ЗЗД безусловно сочи, че същият има за предмет разпоредителна сделка с дялове от капитала на „ТЕЛ АВИВ“ ООД /изписването на различно наименование в заключителната част на договора съставлява явна фактическа грешка, която не се отразява на смисъла и съдържанието на документа/. Сключеният договор обективира едновременно и решение на едноличния собственик за разпореждане с дружествени дялове на лице – нов съдружник. При това положение, съставянето на нарочен документ по чл. 137 ТЗ не е необходимо.

На 24.10.2017 год. длъжностното лице по регистрация е отказало да приеме  представените доказателства с мотива:  Съгласно чл.13, ал.6 от ЗТР и аналогично - чл.7, ал.6 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, заявителят прилага документите в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от него препис. Следователно при отправяне на заявление по електронен път, заявителят следва да отбележи, че документите се представят в оригинал или да представи електронен образ от същите, съдържащи изискуемата заверка. При извършената проверка по реда на чл. 21 от ЗТР се установи, че при заявяването по електронен път не е отбелязано, че се представят в сканиран вид оригинали на документите. Същевременно не се установява заверка на документите.  Предвид това, налице е неизпълнение на чл. 13, ал. 6 от ЗТР и чл. 7 , ал. 6 от Наредба № 1/14.02.07г. , водещо до нередовност при заявяването и рефлектиращо върху удостоверителната сила на документите относно съществуването на заявените за вписване обстоятелства. Постановен е формален отказ 20171024145229/24.10.2017г.  Отказът има за предмет единствено прилагането на новопостъпилите документи и не подлежи на самостоятелно обжалване.  Контролът по правилността му следва да се осъществи от съда при и по повод отказа за вписване на заявените обстоятелства.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Процесният отказ, тълкуван в контекста на предходно постановения отказ  във връзка с отстраняване на нередовностите по заявлението, е постановен поради неизпълнение на задължението за представяне на документи към електронното заявление с отбелязване, че същите съставляват сканирано копие на оригинала или алтернативно – с надлежна заверка. Длъжностното лице по регистрация не е коментирало новопредставените доказателства по същество, тъй като е формулирало нарочна констатация, че същите не са представени в изискуемата форма – сканирано копие на оригинала или сканирано копие на препис с надлежна заверка от заявителя.

 Документите към подадени по електронен път заявления Ж1 съставляват електронен, сканиран образ от оригинал, а сочената констатация може да бъде изведена от длъжностното лице по регистрация и при липса на нарочно отбелязване от заявителя в съответния прозорец от образеца на електронното заявление. Отказът на длъжностното лице във връзка с приемането на допълнително представените документи има крайно формален характер и не е основан на действителното съдържание на сканирания образ. При това положение, допълнително представените доказателства от заявителя следва да бъдат съобразени в регистърното производство. Същите обективират точно и надлежно изпълнение на дадените указания. В идентична насока са и констатациите в обжалвания съдебен акт.

По наведените от ОС – Варна допълнителни доводи за отказ от вписване:

На първо място, ВОС е приел, че към документите не са приложени декларация на управителя по чл.141, ал.8 ТЗ както и декларация –спесимен от подписа на новия управител. Разглеждащият състав не е съобразил, че регистърното производство е образувано по заявление, което не съдържа искане за вписване на промени в представителството.

ВОС е приел още, че новият учредителен акт на дружеството е заверен без участието на преводач и при наличие на данни, че страната  не владее български език и не разбира значението на подписания от нея акт. Съдът е приел, че същото важи и по отношение на подписаната от представляващия едноличен собственик декларация по чл.13, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.  Сочените пороци надхвърлят дължимата от регистърния орган, респ. от съда, проверка, пределите на която са очертани в разпоредбат на чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ.

Съдът е констатирал още, че към документите не е приложена и декларация на заявителя по чл.15, ал.2, т.2 съгласно чл.13, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ. Декларацията по чл. 13, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ е изискуема единствено в случаите когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТРРЮЛНЦ. В настоящия случай, заявителят е лице по чл. 15, ал.2, т.1 вр. ал.1, т.4 /адвокат с изрично пълномощно/, поради което изискването на чл. 13, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ не намира приложение.

Вън от гореизложеното, всички допълнително посочени пороци от ВОС имат отстраним характер. В регистърното производство, вкл. и в съдебната му фаза, може да бъде постановен отказ, основан на отстраними пороци, но само след отправяне на нарочни указания. Нормата на чл. 22, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ е въведена от законодателя изцяло в интерес на търговците с цел „да се избегне постановяването на откази” /така мотиви към законопроекта за изменение на ЗТР/.   Отправянето на надлежни указания е императивно задължение на вписващия орган. Доколкото в производството по чл. 25, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ съдът не разполага с правомощието да връща заявлението на АВ за ново произнасяне, настоящият състав намира, че процесуалните нарушения следва да бъдат отстранени в съдебната фаза на разглеждане на отказа. Допустимостта на отстраняването на пороците в съдебната фаза чрез представяне на нови доказателства от заявителя е потвърдена и с редакцията на чл. 25, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ, според която при отмяна на отказа съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с претендираното вписване.  По отношение на страната не може да бъде потвърждаван отказ, основан на допълнителни отстраними пороци, за коригирането на които не е получила указания.

В заключение, обжалваното решение следва да бъде отменено, а претендираните вписвания – допуснати.

 Разноски не се присъждат, на основание чл. 541 ГПК.

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 744/16.11.2017 год., постановено по т.д.№ 1509/2017 год., с което е ПОТВЪРДЕН отказ рег. №20171020160626-4/26.10.2017г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР, за вписване на промени в обстоятелствата по заявление вх.№20171020160626 на ТЕЛ АВИВ ЕООД, ЕИК 175442631, чрез адв.П.К.П. от ВАК, действащ в качеството си на пълномощник на управителя на дружеството –заявител Йорам Фридман, на осн.чл.25 ЗТР и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ рег. №20171020160626-4/26.10.2017г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР, за вписване на промени в обстоятелствата по заявление вх.№20171020160626 на ТЕЛ АВИВ ЕООД, ЕИК 175442631, чрез адв.П.К.П. от ВАК, действащ в качеството си на пълномощник на управителя на дружеството –заявител Йорам Фридман, на осн.чл.25 ЗТР.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване на промяна в промяна в едноличния собственик на капитала и свързаното с това прехвърляне на дружествени дялове, вкл. и обявяване на нов учредителен акт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС от съдебното решение да се изпрати на АВ, ТР.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: