Р Е Ш Е Н И Е

 

143./03.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 10.05.2016 год.   в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 645/2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от синдика на „ЕКОПРОЕКТ – С” ЕООД – в несъстоятелност против решение № 51/23.07.2015 год., постановено по т.д.№ 132/2013 год., с което са отхвърлени предявените обективно кумулативно съединени претенции както следва:

- предявения от  Ганка Янева Кольовска - синдик на „ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379 против „ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379 и К.С.И., иск за обявяване за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на сключената на 23.11.2011 година сделка, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ХХХ, том Х, рег. № ХХХХ, дело № ХХХ/ХХХХ г. на нотариус Обретен Обретенов, рег. № 109, по силата на която К.С.И. прехвърля на „ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД недвижими имоти, представляващи поземлен имот - урбанизирана територия с площ от 5 504 кв.м., находяща се в местността „Орта Чаллък“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, имот с идентификатор № NNNNNN.NN.NN, и 174 кв.м., представляващи идеална част от поземлен имот - за местен път целият с площ от 1 042 кв.м., находящ се в местността „Орта Чаллък“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор №NNNNNN.NN.NN, а „ЕКОПРОЕКТ-С ЕООД, вместо изпълнение на своето задължение да изплати главницата, лихвите и всички други задължения по договора за кредит между „Банка ДСК” ЕАД и К.С.И., което задължение възлиза на 439 935,79 лв. към него момент, прехвърля на К.С.И. следните собствени недвижими имоти, а именно: АПАРТАМЕНТ със застроена площ по скица от 77.36 кв.м., разположен на втори етаж в жилищна сграда „Е" №Х, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № NNNNNNNNNNNNNNNN,  ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 81.10 кв.м, от които веранда с площ от 15.58 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" NХХ, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 76.78 кв.м., разположен на втори етаж в жилищна сграда E" Х ХХ, находяща се в с. Рогачево, общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 65.47 кв.м, от които веранда с площ от 16 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №ХХ, находяща се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен;  АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 79.93 кв.м.,  разположен на втори етаж в жилищна сграда E'' №18, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 62788.10.133.18.2, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.33 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E" №ХХ, находящ се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.10 кв.м., от които веранда с площ от 10.48 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №ХХ, находящ се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 57.78 кв.м,. от които веранда 8,06 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №Х, находящ се в с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 59.06 кв.м, разположен на втори етаж в жилищна сграда „E" №Х, находящ се в с. Рогачево, общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 59.06 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E” №Х, находящ се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 62788.10.133.2.6, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.11 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E” №ХХ, находящ се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен, подробно описани в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот NХХ, том Х, рег. №ХХХХ, дело №ХХХ/ХХХХ г. на нотариус Обретен Обретенов, рег. № ХХХ, на основание чл. 647, ал. 1, т.6 от Търговския закон.

      - предявения от  Ганка Янева Кольовска - синдик на „ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379, против  „ВИК 121“ АД, ЕИК 202017153, иск за установяване правото на собственост и осъждане на „ВИК 121“ АД, ЕИК 202017153, да предаде собствеността и владението върху следните недвижими имоти за попълване на масата на несъстоятелността, а именно: АПАРТАМЕНТ със застроена площ по скица от 77.36 кв.м., разположен на втори етаж в жилищна сграда „E" №Х, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № NNNNNNNNNNNNNNNN,  ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 81.10 кв.м, от които веранда с площ от 15.58 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" NХХ, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 76.78 кв.м., разположен на втори етаж в жилищна сграда E" Х ХХ, находяща се в с. Рогачево, общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 65.47 кв.м, от които веранда с площ от 16 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №ХХ, находяща се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен;  АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 79.93 кв.м.,  разположен на втори етаж в жилищна сграда E'' №ХХ, находяща се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.33 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E" №ХХ находящ се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.10 кв.м., от които веранда с площ от 10.48 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №ХХ, находящ се в с. Рогачево. общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 57.78 кв.м,. от които веранда 8,06 кв.м., разположен на първи етаж в жилищна сграда „E" №Х, находящ се в с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 59.06 кв.м, разположен на втори етаж в жилищна сграда „E" №Х, находящ се в с. Рогачево, общ, Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 59.06 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E” №Х, находящ се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен; АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 77.11 кв.м., разположен на трети етаж в жилищна сграда „E” №ХХ, находящ се в с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ХХХХХХХХ, ведно с прилежащите ид. части от общите части на сградата и съответните ид. части от правото на строеж върху прилежащия терен, подробно описани в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот NХХ4, том Х, рег. №ХХХХ, дело №ХХХ/ХХХХ г. на нотариус Обретен Обретенов, рег. № ХХХ, на основание чл. 108 от Закона за собствеността.

Основателността на въззивната жалба се оспорва в писмен отговор от насрещната страна „ВИК 121” АД.

Въззиваемата страна К.С.И. не е депозирал писмен отговор.

Въззивната жалба е предявена в срок, от надлежна  страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Въззивната жалба е допустима и надлежно администрирана.

За се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството е образувано по обективно кумулативно съединени претенции за попълване на масата на несъстоятелността на «Екопроект – С» ЕООД – гр.Търговище с правно основание чл 647, ал.1, т.6 ТЗ и чл. 108 ЗС. Предявените претенции са основани на твърдения, че в двугодишния срок преди подаването на молбата по чл. 625 ТЗ длъжникът е осъществил увреждаща разпоредителна сделка с имущество от масата, по която страна е свързано лице – К.С.И.. Недействителността на сделката е противопоставима и на третото лице – приобретател «ВИК 121» АД, в което вещните права – предмет на разпоредителни действия са апортирани.

Нормата на чл. 647, ал.1, т.6 ТЗ  има характера на самостоятелен фактически състав за относителна недействителност, приложим единствено в случаите,  когато разпоредителната сделка е осъществена между свързани лица. Понятието “свързани лица” е дефинирано в разпоредбата на пар.1 ДР на ТЗ, а установяването на законовите предпоставки за наличие на свързаност е в тежест на ищеца.

Ищецът твърди, че  към датата на осъществяване на процесната разпоредителна сделка – 23.11.2011 год.  заменителят К.С.И. е имал качеството на пълномощник на «Екопроект – С» ЕООД по силата на нотариално заверено пълномощно № 3417/19.12.2016 год. с обем на представителната власт, идентична с тази на управителя на ЕООД. Твърди се, че учреденият мандат обективира пряко или косвено участие на К.С.И. в управлението на дружеството с характеристиките по пар.1, ал.2 ДР на ТЗ.

Независимо от изричните указания на първостепенния съд, по делото не са представени доказателства за наличието на твърдяните мандатни отношения с К.С.И., срокът на тяхното учредяване и обема на предоставени представителни права. На посоченото основание, твърдяната свързаност по смисъла на пар.1, ал.2 ДР на ТЗ не е доказана.

С оглед на изложеното, предявената отменителна претенция с правно основание чл. 647, ал.1, т.6 ТЗ е неоснователна. Липсата на доказана в производството обвързаност на страните по процесната сделка е основание за отхвърляне на предявения иск без да се налага изследване на останалите предпоставки от фактическия състав на чл. 647, ал.1, т.6 ТЗ.

Неоснователността на предявения отменителен иск обуславя и неоснователност на ревандикационната претенция спрямо третото лице – приобретател «ВИК 121» АД.

Постановеното в идентичен смисъл решение на ТОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

В полза на въззиваемата страна К.С.И. следва да бъдат присъдени сторените в производството съдебни и  деловодни разноски в общ размер от 200 лева съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

В полза на въззиваемата страна «ВИК 121» АД следва да бъдат присъдени сторените в производството съдебни и  деловодни разноски в общ размер от 220 лева съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

На основание чл.649, ал.6 ТЗ дължимите в производството държавни такси по отхвърлените обективно съединени претенции следва да бъдат възложени за събиране от масата на несъстоятелния длъжник. В хода на въззивното производство е повдигнат въпрос за цената на предявените искове, която съобразно представените удостоверения за данъчна оценка възлиза на  23 760, 90 лева. Държавната такса за въззивното разглеждане на делото следва да се определи при приложение на чл. 71, ал.2 ГПК  и възлиза на общо 237, 60 лева за двата иска / чл.72, ал.1 ГПК/.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

       ПОТВЪРЖДАВА решение № 51/23.07.2015 год., постановено по т.д.№ 132/2013 год. по описа на ТОС.

      ОСЪЖДА ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379 ДА ЗАПЛАТИ на  К.С.И., ЕГН ********** *** чрез масата на несъстоятелността сумата от 200 лева – разноски за въззивното разглеждане на спора.

 ОСЪЖДА ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379 ДА ЗАПЛАТИ на  «ВИК 121» АД, ЕИК 202017153 със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ж.к. «Балик», ул. «Борис Янев» № 4 сумата от 220 лева – разноски за въззивното разглеждане на делото.

 ОСЪЖДА ЕКОПРОЕКТ-С” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 827202379 ДА ЗАПЛАТИ чрез масата на несъстоятелността сумата от 237, 60 лева – държавна такса за въззивното разглеждане на спора.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: