Р Е Ш Е Н И Е № 76

 

Гр.Варна, 24.03.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. № 646 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК, образувано по въззивна жалба вх.No-25209/17.08.2015 година от „ВАНДОМ” ООД, ЕИК-131341100 срещу решение No-628/21.07.2015 година, постановено по т.д.2033  по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд, с което е прието за установено, че с вписване от 19.11.2012г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №ХХХХХХХХХХХХ51, по партидата на „ВАНДОМ” ООД, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4, на следните промени във вписаните за дружеството обстоятелства - вписване на прехвърляне на дружествени дялове от И.П.Д. на С.И.Н. и от И.П.Д. на Р.Д.Н.; вписване на нови съдружници и управители на дружеството, а именно С.И.Н. и Р.Д.Н., са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър; прието е за установено, че с вписване от 27.03.2013г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №ХХХХХХХХХХХХХХ, по партидата на „ВАНДОМ” ООД, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4, на следните промени във вписаните за дружеството обстоятелства - вписване на прехвърляне на дружествени дялове от С.И.Н. на П.Д.М.; вписване на прехвърляне на дружествени дялове от Р.Д.Н. на Д.Г.Д.; вписване на нови съдружници и управители на дружеството, а именно П.Д.М. и Д.Г.Д.; вписване ново седалище и адрес на управление на дружеството, а именно гр. Девня, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4; вписване на нов дружествен договор, са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър; прието е за установено, че с вписване от 11.03.2014г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №ХХХХХХХХХХХХ, по партидата на „ВАНДОМ” ООД, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4, на следното обстоятелство - налагане на запор върху 16 (шестнадесет) дружествени дяла от капитала на дружеството, е вписано несъществуващо обстоятелство, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър; прието е за установено, че с вписване от 22.05.2014г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №ХХХХХХХХХХХХ, по партидата на „ВАНДОМ” ООД, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4, на следните промени във вписаните за дружеството обстоятелства - вписване приемане на нов съдружник, а именно Н. Ф.Ф.; увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 на 20 000 лева, са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър и е осъдено „ВАНДОМ” ООД, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4, да заплати на Т.К.В., ЕГН **********,***, и Н.К.К., ЕГН **********,***, сумата 320 лева (триста и двадесет лева), представляваща сторени разноски за производството по делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

Твъдри се във въззивната жалба, че решението е незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно и необосновано, тъй като нито едно от процесните вписвания не материализира несъществуващо обстоятелство по смисъла на закона.

Излагат се съображения за недопустимост на исковете, тъй като е налице нередовност на исковата молба. Съдът е следвало да даде указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба, но не го е сторил.  На база на изложените в исковата молба обстоятелства процесните вписвания със сигурност не могат да бъдат причислени към първата хипотеза на несъществуващи обстоятелства, тъй като те не материализират лиспващи/невзети решения на общото събрание на съдружниците. Съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се преценява към датата на регистърното решение. Към момента на вземането на решенията, лицата формирали волята за вземане на решение са именно лицата, които в съответствие с вписаната по партидата на дружеството информация са разполагали с правото да ги вземат, поради което вписванията отразяват обстоятелства, които са съществували към датата на вписването. Възможно е да са налице вписани обстоятелства, чиято нищожност е установена по исков ред след самото вписване, но ако няма предявени искове за нищожност няма да са налице предпоставките за уважаване на иска по чл.29 ЗТР. Ищците са твърдяли нищожност на договорите за покупко-продажба на дялове, но прогласяването на нищожност на договорите за покупко-продажба на дружествени дялове следва да се извърши по искове, насочени срещу страните по сделката, но не и срещу дружеството. Предявените искове са неоснователни, тъй като съгласно чл.10, ал.1 ЗТР „трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването дори и ако вписаното обстоятелство не съществува, а според ал.2 невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица”.

Съдът е допуснал процесуално нарушение, като не е указал на страната да уточни претенциите си, тъй като единственото твърдение е, че правото на собственост не може да се придобие от несобственик, а това води до абсолютна нищожност на договорите за продажба на дружествени дялове. Това твърдение е невярно, тъй като липсата на вещно-прехвърлителен ефект при продажба от несобственик не води до нищожност на сделката.  

Въззиваемите Т.К.В. и Н.К. са представили писмен отговор в срок, в който молят да се потвърди решението на първоинстанционния съд.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Производството е образувано по предявени четири обективно и кумулативно съединени иска с петитум по чл. 29, ал. 1 от Закона за търговския регистър от Т.В. и Н.К. срещу „ВАНДОМ” ООД – гр. Девня за установяване на несъществуващи вписани в ТР към АВ обстоятелства по партидата на ответника.

В исковата си молба ищците Т.К.В. и Н.К. Вълканов излагат, че „Вандом” ООД е регистрирано с решение от 07.12.2004 година на СГС по ф.д.13319/2004 година със седалище гр.София и адрес на управление: ул.”Севастократор Калоян”, 63, бл.22, вх.В, ет.1 със съдружници Т.К.В. и Н.К. Вълканов.

Със заявление от 27.12.2007г., уточнено допълнително с молба от 17.01.2008г., подадено от трето за дружеството лице - Д.С.А., било поискано вписване по партидата на дружеството на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Молителят е представил протокол на общо събрание на съдружниците от 12.08.2007 година, обективиращ решение за прехвърляне на дружествени дялове, пълномощно от 10.12.2007 година с нотариална заверка на подписите рег.No-13822/2007 година на нотариус Д.Р., с което той като пълномощник на всеки от съдружниците продава изцяло дружествените им дялове на себе си за номиналната им стойност, както и свое решение от 20.12.2007 година като едноличен собственик за промени в устава на дружеството, като първите два документа са с подправени подписи на двамата съдружници.

Със споразумение по чл.381 и сл. НПК, одобрено на 01.10.2012г. по НОХД №17784/2012г. по описа на Софийски районен съд, Нак. отделение, 122 състав, и имащо правната същност на наказателна присъда по смисъла на чл.300 от ГПК, Д.С.А. е признат за виновен за това, че съзнателно се е ползвал пред съдебния служител от неистински частни документи: протокол от 12.08.2007г. за проведено общо събрание на съдружниците на „ВАНДОМ” ООД, на който в частта за подписите на „съдружници” е придаден вид, че съставлява конкретни писмени изявления на други лица - Т.К. Н.а и Н.К.Н., който неистински протокол е съставен с цел да се докаже, че Общото събрание на „ВАНДОМ” ООД е упражнило изключителното си правомощие, произтичащо от чл.21 ал.1 т.3 от дружествения договор да даде съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, от което за съдружниците възниква правото да продадат дяловете си, и пълномощно от 10.12.2007г., на което е придаден вид, че съставлява конкретни писмени изявления на други лица - Т.К. Н.а и Н.К. Н., по силата на което последните упълномощават Д.С.А. да продаде техните дружествени дялове (което неистинско пълномощно е съставено с цел да докаже, че за Д.С.А. съществува правото да извърши правните действия, посочени в упълномощителната сделка), като от Д.А. не може да се търси наказателна отговорност за самото им съставяне - престъпление по чл.316 вр. чл.309 ал.1 от НК. Твърди се, че в резултат на извършеното от Д.С.А. престъпление с решението от 23.01.2008г. в регистъра на търговските дружества на СГС били вписани изцяло неверни и несъществуващи обстоятелства, произтичащи от подправените документи и сключения въз основа на тях договор за продажба на дружествени дялове от 18.12.2007г. и решението на новия едноличен собственик на капитала от 20.12.2007г. Тяхното установяване като такива, съответно заличаването им от търговския регистър е било постановено с влязло в сила решение по в.т.д. №3458/2012г. на Софийски апелативен съд (САС).

Междувременно, в хода на процеса лицата, вписани по партидата на „ВАНДОМ” ООД като управители, извършили и последващи регистърни промени, които, поради отказа на съда да постанови като обезпечителна мярка спиране на вписванията по партидата на дружеството до приключването на процеса, са били вписани в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията (АВп). Така на 13.11.2012г. лицето И.П.Д., въпреки заличаването му като управител и съдружник с влязлото в сила решение по в.т.д. №3458/2012г. на САС, е заявило за вписване промяна във вписаните обстоятелства за „ВАНДОМ” ООД, а именно прехвърляне на дружествени дялове от И.П.Д. на С.И.Н. и на Р.Д.Н., съответно промяна в членския състав – вписване на С.И.Н. и Р.Д.Н. като нови съдружници. По това заявление е било постановено вписване рег. №ХХХХХХХХХХХХ51.

Впоследствие, на 21.03.2013г. били заявени за вписване нови промени, настъпили в резултат на нови продажби на дружествени дялове, а именно прехвърляне на дружествени дялове от С.И.Н. на П.Д.М. и от Р.Д.Н. на Д.Г.Д.; заличаване на С.И.Н. и Р.Д.Н. като съдружници, съответно вписване на П.Д.М. и Д.Г.Д. като нови съдружници в дружеството; вписване на П.Д.М. и Д.Г.Д. като нови управители; промяна в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Девня, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4; вписване на нов дружествен договор, отразяващ настъпилите промени. По това заявление е било постановено вписване рег. №ХХХХХХХХХХХХ51.

С вписване рег. №ХХХХХХХХХХХХ по партидата на дружеството е било вписано налагането на запор върху 16 дружествени дяла, вписани в търговския регистър като притежавани от Д.Г.Д., а на 16.05.2014г., само 3 дни след влизане в сила на решението по в.т.д. №3458/2012 на САС, по партидата на „ВАНДОМ” ЕООД, ЕИК 131341100, били заявени, съответно вписани с вписване рег. №ХХХХХХХХХХХХ, нови промени - приемане на нов съдружник Н. Ф.Ф.; увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 на 20 000 лева.

Ищците твърдят, че с оглед влязлото в сила споразумение по чл.381 и сл. НПК, одобрено на 01.10.2012г. по НОХД №17784/2012г. по описа на СГС, така и с оглед влязлото в сила решение по в.т.д. №3458/2012г. на САС, всички разпоредителни действия с дяловете на ответното дружество „ВАНДОМ” ЕООД, ЕИК 131341100, след 27.12.2007г. са нищожни поради липса на надлежното изразяване на волята на истинските титуляри на правото на собственост върху дружествените дялове. Правото на собственост не може да се придобие от несобственик, което води до абсолютна нищожност на договорите за продажба на дружествени дялове.

По отношение на последното вписване –за приемане на нов съдружник и увеличаване на капитала на дружеството, лицата участвували в събранието, взело решение за приемане на нов съдружник и увеличаване на капитала на дружеството нямат качеството на съдружници и не могат да вземат решения поради липса на надлежното изразяване на волята на истинските титуляри на правото на собственост.

Ответникът „ВАНДОМ” ЕООД, гр. Девня оспорва предявените претенции, като противопоставя, на първо място, твърдение, че установяването с решението по т. д. №3458/2012г. на САС на предходно вписване по партидата на дружеството на несъществуващи обстоятелства не влече автоматично след себе си несъществуването на впоследствие вписани обстоятелства. Твърди в тази връзка, че процесните вписвания рег. №ХХХХХХХХХХХХ51, №ХХХХХХХХХХХХХХ, №ХХХХХХХХХХХХ и №ХХХХХХХХХХХХ, са били извършени преди по партидата на дружеството да е бил обявен акт на съда за оповестяване, от който да стане ясно, че е заведено дело относно  вписвания, касаещи дружеството - вписване рег. №ХХХХХХХХХХХХХХ., като към датата на което и да е от атакуваните с иска вписвания за третите лица не са били налице никакви видими индикации за това, че предишни вписвания по партидата на „ВАНДОМ” ЕООД, ЕИК 131341100, са предмет на съдебен спор като извършени вследствие на престъпно деяние. Напротив, решенията, обусловили вписванията са взети на базата на информацията, публикувана в Търговския регистър по надлежния ред, която за третите лица е меродавна от деня на публикуването и. Самият факт, че с влязло в сила съдебно решение е установено вписването на несъществуващи обстоятелства по предходни вписвания по партидата на дружеството не влече след себе си несъществуване на всички последващи вписани обстоятелства, като твърди в тази връзка, че всяко  обстоятелство  следва да  се  преценява  към момента на вписването му.

Въз основа на твърденията и възраженията на страните, събраните писмени доказателства и по вътрешно убеждение, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Между страните няма спор, а и се установява от представените по делото писмени доказателства, че със споразумение /л.27/ по НОХД 17784/2012 година, с протокол от 01.10.2012 година Д.С.А. е признат за виновен за това, че съзнателно се е ползвал от неистински частни документи – протокол от проведено ОС на съдружниците на „Вандом” ООД, на който в частта за подписите на „съдружници” е придаден вид, че съставлява конкретни писмени изявления на други лица, че, който неистински протокол е съставен с цел да докаже, че ОС на „Вандом” ООД е упражнило изключителното си правомощие, произтичащо от чл.21, ал.1, т.3 от дружествения договор да даде съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, от което за съдружниците възниква правото да продадат дяловете си на трето лице и пълномощно от 10.12.2007 година, на което е придаден вид, че съставлява конкретни писмени изявления на други лица, по силата, на което упълномощават Д.С.А. да продаде техните дружествени дялове.

Не се спори, а и се установява от представеното решение по т.д.3458/2012 година на Софийски апелативен съд, недопуснато до касационно обжалване с определение от 13.05.2014 година, че по отношение на „Вандом” ООД са признати за несъществуващи следните вписани обстоятелства: вписаните с решение No-2/23.01.2008 година на СГС, ФО прехвърляне на 25 дружествени дяла от Т.К. Н.а на Д.С.А., прехвърляне на 25 дружествени дялове от Н.К. Н. на Д.С.А., заличаване на управителя Т.К.В., вписване на Д.С.А. като управляващ и представляващ дружеството; вписване на нов учредителен акт, вписване преместване на седалището и адреса на управление от гр.София в гр.Габрово; съгласно вписване No-ХХХХХХХХХХХХ9 пререгистрация на „Вандом” ЕООД в ТР на АВ; съгласно вписване No-ХХХХХХХХХХХХХХ на ТР на АВ прехвърляне на 50 дружествени дялове от Д.С.А. на Д.А.С.; заличаване на съдружника Д.С.А.; заличаване на управителя Д.С.А., вписване на нов едноличен собственик и управител на дружеството Д.А.С.; вписване на нов учредителен акт, вписване на преместване на седалището и адреса на управление от гр.Габрово в гр.Благоевград; съгласно вписване No-ХХХХХХХХХХХХХХ прехвърляне на 50 дружествени дялове от Д.А.С. на И.П.Д.; заличаване на съдружника Д.А.С., вписване на нов едноличен собственик и управител на дружеството-И.П.Д., вписване на но учредителен акт; съгласно вписване No-20081209113045 прехвърляне на 16 дружествени дялове на С.И.Н.; прехвърляне на 16 дружествени дялове от И.П.Д. на Р.Д.Н.; вписване на нови управители С.И.Н. и Р.Д.Н. и И.П.Д. като управители и представляващи, вписване на нов дружествен договор.

Влязлото в сила решение е публикувано в ТР към АВп на 15.09.2014 година.

Видно от представеното решение по в.т.д.689/2014 година по описа на Варненски апелативен съд е отменен отказа на Агенция по вписванията за заличаване на И.П.Д. като управител и съдружник, като това решение е оповестено в Агенцията по вписванията с вписване рег.No-ХХХХХХХХХХХХХХ.

Не се спори, а и се установява, че по партидата на ответното дружество „Вандом” ООД са извършени следните вписвания:   1/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХ51 на прехвърляне на дружествени дялове от И.П.Д. на С.И.Н. и от И.П.Д. на Р.Д.Н., вписване на нови съдружници и управители на дружеството – С.И.Н. и Р.Д.Н.; 2/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХХХ на прехвърляне на дружествени дялове от С.И.Н. на П.Д.М. и от Р.Д.Н. на Д.Г.Д., вписване на нови съдружници и управители на дружеството – П.Д.М. и Д.Г.Д.; 3/ под рег. № ХХХХХХХХХХХХ налагане на запор върху 16 дружествени дяла от капитала на дружеството и 4/ под рег. № ХХХХХХХХХХХХ на увеличение на капитала на дружеството от 5 хил. лв. на 20 хил. лв., приемане на нов съдружник, а именно Н. Филипов.

По допустимостта на производството:

Съгласно разпоредбата на чл.269 ГПК въззивният съд следи служебно за валидността и допустимостта на постановеното решение.

Съдът приема, че са предявени искове с правно основание чл.29 ЗТР за установяване вписването на несъществуващо обстоятелство.

С предявяването на исковете с правно основание чл.29 ЗТР ищците целят да установят запазването на правата си върху капитала на дружеството поради пороци на действията на приобретателите на дружествените дялове и последващите разпореждания с тях, поради което същите са активно легитимирани да предявят исковете по чл.29 ЗТР.

Този иск е предоставен на всяко трето лице, при наличието на правен интерес, което твърди, че е вписано обстоятелство, което не е възникнало валидно, като понятието „несъществуващо обстоятелство” е въведено само по отношение на подлежащите на вписване такива.

Съгласно ТР 1/2002 година на ОСГК „вписване на несъществуващо обстоятелство е налице, когато е вписано обстоятелство, което не е възникнало валидно, като в зависимост от момента на възникване на обстоятелството следва да се прави разграничение между две хипотези.

В първата хипотеза сме изправени пред неистинско удостоверяване, тъй като удостовереното обстоятелство не е валидно възникнало към датата на регистърното решение. Втората хипотеза касае вписването на обстоятелство, което е валидно възникнало, но по-късно по исков ред е прогласена нищожността му.

С оглед твърденията на ищците, че са запазили правата си на собственици на дружествените дялове и възможността да се заличи извършеното вписване по последващите разпореждания с тези права целените правни последици биха били постигнати чрез предявяване на иск за установяване вписването на несъществуващи обстоятелства, който следва да включва установяване съществуването/несъществуването на решение на съдружниците, което материализира съгласие за сключването на договор по чл.129 ТЗ. 

С уточняваща молба от 02.12.2015 година ищците са уточнили, че се атакува вписването на сделките с дружествени дялове по причина неосъществен фактически състав по чл.129, ал.1, изр.второ, предл.второ ТЗ; увеличение на капитала по причина липса на упражнени правомощия по чл.137, ал.1, т.4 ТЗ; нов дружествен договор по причина липса на упражнени правомощия по чл.137, ал.1, т.1 ТЗ; нов управител по причина липса на упражнени правомощия по чл.137, ал.1, т.5 ТЗ.

Твърдят, че съгласно чл.300 ГПК влязлата в сила присъда е задължителна за гражданския съд. Липсата на формиране и изразена воля, упражняваща правомощия на ОСС, каквото фактическо положение съставлява съставения протокол, документиращ изявление на трети лица, които не притежават легитимация на съдружници, квалифицира удостоверителното вписване в ТР досежно това изявление като вписване на несъществуващо решение. В отношенията между съдружниците и дружеството това вписване е лишено от каквото и да е действие.

Постановеното решение е допустимо, тъй като с уточняващата молба ищците са отстранили нередовностите на исковата молба, като са уточнили и допълнили изложените в първоначалната искова молба обстоятелства, a първоинстанционният съд е разгледал предявените искове и е изложил доводи за нищожността на договорите и за липсващите /невзети/ решения на съдружниците.

При предявяване на иск с правно основание чл.29 ЗТР, в тежест на ищеца е да установи, че вписаното обстоятелство не е валидно възникнало към датата на регистърното решение.

Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.2 ТЗ прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

Вписванията са извършени с регистърни решения, рег. №ХХХХХХХХХХХХ51, №ХХХХХХХХХХХХХХ, №ХХХХХХХХХХХХ и №ХХХХХХХХХХХХ на длъжностното лице по регистрацията. В тежест на ищците е да установят за всяко едно вписване към тази дата, че прехвърлянето на дружествените дялове не е породило своето правно действие.

Основните спорни въпроси, които следва да се разрешат са нищожни ли са договорите за прехвърляне на дружествени дялове, при твърдения за разпореждане с дружествените дялове от лица, които не са собственици, при действието на вписването по чл.599, ал.1 ГПК и с оглед факта, че заличаването на вписаното обстоятелство по чл.8 ЗТР има действие занапред, както и втория спорен въпрос налице ли е нищожно /невзето/ решение на ОС на съдружниците при така изложените твърдения.

При прехвърляне на дялове предмет на прехвърлителната сделка са дружествените дялове/чл.129, ал.ч ТЗ/. Вещно-прехвърлителният ефект настъпва към датата на постигане на съгласието, т.е. към датата на подписване на договора.

Установено е по делото, че първото прехвърляне, което се атакува е това по вписване от дата 19.11.2012 година, по което страни по договорите са И.П.Д., като прехвърлител и С.И.Н. и Р.Д.Н., като приобретатели, като прехвърлянето е обусловило съответно промяна в членския състав – вписване на С.И.Н. и Р.Д.Н. като нови съдружници.  

Към тази дата като съдружник и собственик на дружествените дялове, предмет на разпоредителните сделки, в търговския регистър е вписан И.П.Д.. Към тази дата не е и налице влязло в сила решение, с което да са отречени правата на праводателя му, както и да е прогласена нищожността на договора, с който е придобил дружествени дялове.

Съгласно разпоредбата на чл.599, ал.2 ГПК всяко добросъвестно лице може да се позове на вписването дори и ако вписаното обстоятелство не съществува. Режимът на собственост върху дружествени дялове и упражняването на правата върху тях се регламентира от специалните разпоредби, касаещи вписването в търговския регистър, поради което при определяне нищожността на извършените сделки следва да се държи сметка и за действието на вписването, с цел охраняване интересите на участниците в търговския оборот. Колизията между правата е разрешена от законодателя, чрез създаването на презумпцията, че за добросъвестните лица вписаното обстоятелство съществува.

Заличаването на И.П.Д., като съдружник е извършено по силата на решение , което е влязло в сила на 13.05.2014 година, а оповестяването е извършено на 15.09.2014 година. Последващите сделки с дружествените дялове са извършени от лица, които са вписани в търговския регистър като собственици на дружествените дялове, преди вписване на това обстоятелство, поради което и за тях важи правилото на чл.10 ЗТР. Тъй като се касае за договори, който по силата на чл.129, ал.2 ТЗ подлежат на вписване в търговския регистър и това вписване е извършено преди заличаването придобитите по атакуваните сделки права от трето за дружеството лице се бранят от вписването в ТР.

Твърдението, че доколкото се касае за влязла в сила присъда по чл.300 ГПК следва да се приеме за неосъществен фактическия състав, установен в чл.129, ал.1, изр.второ, предл. второ е несъстоятелно, тъй като то касае прехвърлянето на дружествените дялове от лицето, по отношение, на което е постановена присъдата. Няма спор, че осъщественото прехвърляне на дружествени дялове от Д.А. на последващ приобретател е нищожно, тъй като е извършено при липса на съгласие, но влязлата в сила присъда не е факт, който следва да се счита известен на всички лица, тъй като няма представени доказателства, установяващи недобросъвестността на третите лица приобретатели на дружествени дялове.

Актът на съда за оповестяване във връзка с т.д.3458/2012 година на САС, ТО е с вписване под номер ХХХХХХХХХХХХХХ, поради което към датата на процесните вписвания не се установява фактът на воденото съдебно производство да е станал известен на третите лица, за да се опровераге презумпцията за добросъвестност.

Липсващото /невзето/ решение на съдружниците за приемане на нов съдружник, при доказаност ще обуслови нищожност на договора за продажба на дружествени дялове,   поради липса на съгласие.

Твърди се липса на решение на съдружниците, тъй като към датата на вземане на решението собственици на дружествените дялове са ищците, които не са вземали решение за приемане на нови съдружници.

Вписаното обстоятелство в търговския регистър се счита за валидно възникнало до опровергаването му, включително и за съда. Към датата на вземане на решенията в търговския регистър като съдружници и собственици на дружествените дялове са вписани лицата, които са посочени в протоколите за решение на ОС, поради което не е налице хипотезата на липсващо/невзето/ решение на съдружниците.

С оглед гореизложеното предявените искове се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго по съществото на спора, с което предявените искове бъдат отхвърлени.

Не е направено искане за присъждане на разноски, поради което такива не се присъждат.

Водим от гореизложеното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение No-628/21.07.2015 година, постановено по т.д.2033  по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.В. и Н.К. искове срещу „ВАНДОМ” ООД /в открито производство по несъстоятелност/, ЕИК-131341100, със седалище и адрес на управление гр. Девня, обл. Варна, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4,  за установяване на несъществуващи вписани в ТР към АВ обстоятелства по партидата на ответника, както следва: 1/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХ51 на прехвърляне на дружествени дялове от И.П.Д. на С.И.Н. и от И.П.Д. на Р.Д.Н., вписване на нови съдружници и управители на дружеството – С.И.Н. и Р.Д.Н.; 2/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХХХ на прехвърляне на дружествени дялове от С.И.Н. на П.Д.М. и от Р.Д.Н. на Д.Г.Д., вписване на нови съдружници и управители на дружеството – П.Д.М. и Д.Г.Д.; вписване ново седалище и адрес на управление на дружеството, а именно гр. Девня, ул. „Дружба” 1, вх. Б, ет.2, ап.4; 3/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХ - налагане на запор върху 16 дружествени дяла от капитала на дружеството и 4/ вписване под рег. № ХХХХХХХХХХХХ на увеличение на капитала на дружеството от 5 хил. лв. на 20 хил. лв., приемане на нов съдружник, а именно Н. Ф., на осн. чл.29 ЗТР.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: