ОПРЕДЕЛЕНИЕ

693/15.11.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 15.11.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№646 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Балкански“ ООД-гр.Белослав, обл.Варна срещу определение №247/22.06.2018 г. на Окръжен съд Силистра-ТО по в.т.д. №44/2017 г., с което е допълнено определение №524/21.12.2017 г. за връщане на касационната му жалба срещу решението по делото с осъждане на същия за разноски в полза на „Стройпроект“ ООД-гр.Силистра в размер на 2500 лв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, тъй като производството е по чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 - ГПК.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Връщането на касационната жалба има ефекта на прекратяване на производството по нея, ето защо ответникът по касация има право на разноски за подадения отговор на същата на основание чл.78, ал.4 – ГПК.

Доколкото ответникът е поискал с отговора присъждане на разноски в размер на заплатеното адвокатско възнаграждение и е представил с него договор за правна защита и съдействие от 07.04.2017 г. между клиента и адвоката с отразяване в същия договаряне и изплащане в брой на адвокатско възнаграждение в размер на 2500 лв, тази сума следва да се присъди в полза на ответника по касация. Липсата на списък по чл.80-ГПК не води до преклудиране на това му право. Правото на разноски възниква за ответника от датата на съобщението до него за връщане на касационната жалба, така че с оглед липсата на такова съобщаване от съда срокът по чл.248, ал.1 – ГПК не е текъл към датата на молбата му от 18.05.2018 г. и правото не е погасено.

Погрешното указание на съда, че решението подлежи на касационен контрол, не е пречка ответникът по касация да търси разноски за отговора по жалбата, като разпоредбата на чл.78, ал.2-ГПК е приложима в исковото, а не в касационното производство, в което жалбоподателят не е ответник, а касатор.

С отговора на молбата на ответника по касация касаторът - настоящ частен жалбоподател не е направил възражение за прекомерност на адвокатския хонорар по чл.78, ал.5-ГПК, така че този въпрос не може да се повдига за първи път с частната жалба и не подлежи на обсъждане от съда.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №247/22.06.2018 г. на Окръжен съд Силистра-ТО по в.т.д. №44/2017 г., с което е допълнено определение №524/21.12.2017 г. за връщане на касационната жалба на „Балкански“ ООД-гр.Белослав, обл.Варна срещу решението по делото с осъждане на същия за разноски в полза на „Стройпроект“ ООД-гр.Силистра в размер на 2500 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.