О   П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

739/24.10.                                       2019 година                           Град Варна

 

 

Апелативен съд - Варна                                       търговско отделение

на горепосочената дата                                                       Година 2019

в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :В. Аракелян

      ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                                    М.Недева

 

като разгледа докладваното в.т.д. № 646 по описа на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от СТАН-25 ЕООД гр. Варна, чрез адв. З.., срещу решение № 804/20.09.2019г., постановено по т.д. № 1469/2019год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е потвърдил отказ на ДЛР от 30.08.2019г., постановен по заявление за вписване на промени в обстоятелства вх.№ 20190827155129  на „СТАН 25“ЕООД, ЕИК205711485, представлявано от управител Д. Р. С., чрез адв. З.-А. (ВАК), действаща като заявител.

Въззивната жалба е депозирана в законоустановения срок и е редовна.

Като съобрази депозираната на 18.10.2019г. молба от адв. З.-А. в качеството ѝ на пълномощник на дружеството жалбоподател СТАН-25 ЕООД гр. Варна, съдът намира, че са налице основанията за прекратяване на производството по делото на осн. чл. 264, ал. 1 ГПК.

С горепосочената молба жалбоподателят е направил волеизявление за оттегляне на подадената въззивна жалба и е поискал образуваното въззивно производство да бъде прекратено. Видно от приложеното на л. 6 от първоинстанционното дело адвокатско-пълномощно до адв. З.-А., същата е надлежно упълномощена да представлява СТАН-25 ЕООД гр. Варна в съдебното производство, в т.ч. разполага с правото да се разпорежда с предмета на делото. Ето защо, съдът приема, че е налице надлежно упражнено право за оттегляне на въззивната жалба.

            С оглед на така направеното волеизявление са налице предпоставките на чл. 264, ал. 1 ГПК и производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното и на осн. чл. 264, ал. 1 ГПК и чл. 296, т. 2 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 646/2019 год. по описа на Апелативен съд-гр. Варна поради оттегляне на подадената от СТАН-25 ЕООД гр. Варна, чрез адв. З.. въззивна жалба срещу решение № 804/20.09.2019г., постановено по т.д. № 1469/2019год. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: