Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

№    256/  09.10.2015 година                           град Варна

 

В       ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

Апелативен съд – Варна                              търговско  отделение

на осми октомври                                                           година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 647 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК вр.чл.717з ал.3 ТЗ.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Полимери” АД /н./, с ЕИК 813143369 срещу Постановление за възлагане № 10/25.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1132/2012г., с което по реда на чл.717 з вр.чл.717ж от ТЗ съдът по несъстоятелността е възложил на купувача С.И.И. с ЕГН ********** ***  имущество на несъстоятелния длъжник, а именно : група движими вещи, включваща ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „АШ 80”, поз.18 и ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „ШТВ 200”/№ 22323, поз.23, общо две позиции за сумата от 88 лв. По съображения, подробно изложени в жалбата и обосноваващи твърдението му за незаконосъобразност на атакуваната продан, моли съда да отмени  обжалваното постановление за възлагане. Доводите му се свеждат основно до следното :  Проданта не е извършена съобразно решението на събранието на кредиторите по чл.677 ал.1 т.8 ТЗ; определената начална продажба цена не съответства на дадената оценка на продаденото имущество съобразно избрания метод и условия на оценка на имуществото със същото решение на СК; допуснати са съществени нарушения на процедурните правила по  обявяването и разгласяването на продажбата; липсват доказателства за изпълнение на процедурата по чл.717а ал.2 изр.посл. ТЗ; правото на собственост върху сградата, в която се намират възложените вещи, предмет на обжалване, е придобито от трето лице – „Партнърс комерс” ЕООД  още преди образуване на производството по несъстоятелност на „Полимери” АД и не съставлява част от масата на несъстоятелността , нито е част от имуществото на дружеството – длъжник, приобретателят на машините  е апортирал правото си на собственост в капитала на „Девня Полимери инвест” ЕАД, гр.София и следователно атакуваната продан има за предмет чужди вещи, поради което разпореждането със същите е незаконосъобразно  и ще има за последица увреждане интересите на трето лице – Девня Полемери инвест” ЕАД, гр.София; описаните вещи незаконосъобразно са продадени отделно от сградата, в която са монтирани и трайно прикрепени по смисъла на чл.110 ал.1 ЗС, като не е съобразено, че недвижимия имот и движимата вещ единствено в цялост биха съставлявали обособена част от имуществото, представляващо маса на несъстоятелността по смисъла на пар.1а от ДР на ТЗ вр.чл.716 ал.1 ТЗ.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна И.Т.Б. – синдик на „Полимери” АД /н./, в която излага доводи за нейната недопустимост, а в условията на евентуалност  - за нейната неоснователност и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт.

          След преценка на доказателствата по делото съдът намери следното :

          Жалбата е подадена в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК от надлежна страна в процеса - длъжника в производството по несъстоятелност, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява основателна, по следните съображения :

          Съгласно представения Протокол от 25.06.2013г., поправен с протоколно определение на съда от 23.07.2013г. по т.д. № 1132/2012г. Събранието на кредиторите на „Полимери” АД /н./ е взело решение по реда на чл.677 ал.1 т.8 от ТЗ  за определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника  по отношение на вещните и имуществените права, като е приело, че  същите следва да се продават като ЦЯЛО   и  НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ,  като избора на синдика между тези две възможности се определя от  достигането на по-висока продажна цена. В представения Доклад за извършена пазарна оценка на ДМА на „Полимери” АД /н./ , в изготвеното заключение относно крайната цена по т.6 са посочени ДМА/движими вещи/ машини, съоръжения и оборудване в база КИП, на обща стойност 8 500лв. Процесните движими вещи са позиции 20 и 38 от приложения по делото Доклад за извършена пазарна оценка на ДМА от машини и съоръжения в участък КИП на „Полимери” АД / н./  и не представляват „обособена част” на предприятието на длъжника по смисъла  пар.1а от ДР на ТЗ, съдържащ легална дефиниция на това понятие. Съобразно посоченото решение на събранието на кредиторите синдикът е овластен да извърши продажба на цялата съвкупност от всички вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, както и да продава  и обособени части, съставляващи организационна структура, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност /магазин, ателие, цех и др.под./ Синдикът обаче не е овластен да продава отделни активи или група активи от масата на несъстоятелността, необособени по функционален критерий, а намиращи се единствено в едно и също териотриално звено на предприятието. В този смисъл наведеното възражение, че продадените активи нямат характера на обособена част от масата по смисъла на пар.1а ДР на ТЗ се явява основателно и достатъчно само по себе си да обоснове извода за незаконосъобразност на атакуваната продан. След като процесната продан не попада в нито една от изрично предвидените и лимитативно изброени случаи на отклонение от общото правило за продан на активи от масата по решение на СК, съдът прави извода, че жалба се явява основателна единствено и само на това основание, поради което следва да бъде уважена, без разглеждане на останалите заявени основания за обжалване.

Водим от горното, съдът

 

                                                Р       Е       Ш      И       :

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане № 10/25.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1132/2012г., с което по реда на чл.717 з вр.чл.717ж от ТЗ съдът по несъстоятелността е възложил на купувача С.И.И. с ЕГН ********** ***  имущество на несъстоятелния длъжник, а именно : група движими вещи, включваща ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „АШ 80”, поз.18 и ШМИРГЕЛ /стационарно точило/ „ШТВ 200”/№ 22323, поз.23, общо две позиции за сумата от 88 лв.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                 ЧЛЕНОВЕ :