О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 723

 

гр. Варна,     08.12. 2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

      НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия  Г. Йовчев ч.в.т.д. № 647 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба вх. № 7067/05.12.2017г. подадена от БИО ООД с. Паскалево, представлявано от Станю И. Станев, чрез адв. П. и частна жалба на Р.Н.Т. ***, чрез адв. П., срещу определение № 261/18.09.2017г. постановено по т.д.№ 10/2017 г. по описа на ОС – Шумен. С обжалваното определение първоинстанционният съд е уважил молбата на МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. Шумен и е допуснал обезпечение на предявените от него искове за връщане на заплатен аванс за доставка на сурово краве мляко, присъждане на законната лихва и договорна неустойка чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти собственост на жалбоподателите.

При проверка допустимостта на подадените частни жалби, съдът констатира следното:

Съобразно разпоредбата на чл.396, ал.1 от ГПК, определението с което е допуснато обезпечение, може да се обжалва от ответника в едноседмичен срок от връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка. В случая, по делото не са представени доказателства за датата на уведомяване за наложените обезпечителни мерки от съответната служба по вписванията, поради което не може да се направи преценка дали жалбите са подадени в срок. За допустимостта на предявена частна жалба, администриращият съд следи служебно, вкл. и чрез изисквания на сведения от Агенцията по вписванията.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към настоящия момент първостепенният съд не е извършил всички процесуални действия по администриране на въззивните частни жалби. Ето защо, образуваното по нередовни частни жалби въззивно производство по ч.в.т.д. № 647/2017г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбите върнати на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането им, след което да се изпратят на ВАпС за произнасяне.

            Водим от горното, съдът

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 647/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Шумен за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на частните жалби на „БИО ООД с. Паскалево и частна жалба на Р.Н.Т. ***, и двете подадени чрез адв. П..

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частните жалби.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: