О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 709

 

                                             гр.Варна, 21.11.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:                  

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №647 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 от ГПК, образувано по частна жалба от ОБЩИНА КУБРАТ, със седалище гр.Кубрат против определение N 880/02.10.2018 г., постановено по т.д.№76/2018 год. по описа на ОС - Разград, с което е оставена без разглеждане молбата на Община Кубрат за спиране на производството по тд №76/2018 по опис на РОС, образувано по  предявения от „Еко 2017“ЕООД, ЕИК 204651918, гр.Варна против „Кубратска гора" ЕООД, ЕИК116555809, със седалище гр.Кубрат, иск с правно основание чл.517 от ГПК.  

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като макар и трето на спора лице, в качеството на едноличен собственик на капитала на ответното дружество, жалбоподателят има правен интерес да поиска спиране.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:                                Частната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения.

За да постанови обжалваното определение, Разградският окръжен съд е приел, че подадената от Община Кубрат молба за спиране на производството по т.д №76/2018 по опис на РОС, образувано по  предявения от „Еко 2017“ ЕООД, ЕИК 204651918, гр.Варна против „Кубратска гора" ЕООД, ЕИК116555809, със седалище гр.Кубрат, иск с правно основание чл.517 от ГПК е недопустима, тъй като молителят не е страна по спора.

Само надлежна страна в процеса е легитимирана да извършва визираните в ГПК процесуални действия. В кодекса ясно са посочени случаите, в които трети, неучастващи по делото лица могат да извършват определени процесуални действия и те са свързани с визираното в чл.192 ГПК задължение да представят намиращи се у тях документи. Всички останали процесуални действия са присъщи само на страните по спора, каквото качество жалбоподателя не притежава.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по иск с правно основание чл.517 от ГОК, предявен от „Еко 2017“ ЕООД, ЕИК 204651918, със седалище гр.Варна против „Кубратска гора" ЕООД, ЕИК116555809, със седалище гр.Кубрат, поради което само тези страни са легитимирани да правят искания, включително и такива по чл.229 от ГПК. 

Като е приел, че жалбоподателят не е легитимиран да прави искане за спиране на производството, по което той не е страна, Разградският окръжен съд е постановил правилен съдебен акт, поради частната жалба, следва да се остави без уважение.       

Наред с това, дори искането да беше направено от надлежна страна в процеса, то определението, с което се оставя без уважение молба, обективираща искане за спиране на производството, не подлежи на обжалване с частна жалба, тъй като няма характер на преграждащо, нито обжалването му е предвидено в закона изрично.

Разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК визира две групи определения, които подлежат на обжалване с частни жалби. Първата група съдебни актове са определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на делото /т.1/. Втората група съдебни актове са тези, чието обжалване е предвидено изрично в закона /т.2/. Определението с което се оставя без уважение искане за спиране, не попада в нито една от хипотезите на чл.274, ал.1 ГПК, за да е допустимо самостоятелното му обжалване с частна жалба пред въззивния съд. Възможността за обжалване на определението не е уредена изрично в процесуалния закон, което изключва хипотезата на чл.274, ал.1, т.2 ГПК. Правото на частна жалба не може да бъде изведено и от чл.274, ал.1, т.1 ГПК, тъй като преграждащи по смисъла на т.1  са само определенията, които препятстват по-нататъшното развитие на делото, а не и тези, които препятстват извършваните в хода на делото процесуални действия на страните.

                                   Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ОБЩИНА КУБРАТ, със седалище гр.Кубрат против определение N 880/02.10.2018 г., постановено по т.д.№76/2018 год. по описа на ОС - Разград, с което е оставена без разглеждане  молбата на Община Кубрат за спиране на производството по тд №76/2018 по опис на РОС, образувано по  предявения от „Еко 2017“ЕООД, ЕИК 204651918, гр.Варна против „Кубратска гора" ЕООД, ЕИК116555809, със седалище гр.Кубрат, иск с правно основание чл.517 от ГПК.  

           

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: