Р Е Ш Е Н И Е

 

29

 

Гр.Варна, 28.01.2014 г.

 

В    И М Е ТО    Н А    Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО отделение, в съдебно заседание на 13.11.2013 год. при закрити врата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., разгледа докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА в.т.д. № 649 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК, вр. чл.613а ал.1 ТЗ. Постъпила е въззивна жалба от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ за приходите против решение № 629/28.06.2013 г. по т.д.№ 36/2013 г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена молбата на жалбоподателя за откриване на производство по несъстоятелност на Фондация КАМЧИЙСКИ БРЯГ – гр.Варна, рег. по ф.д.№ 2659/2004 г. по описа на ВОС. Жалбата е депозирана в срок, от легитимирана страна, редовна е и е допустима, поради което подлежи на разглеждане по същество.

В нея се сочат оплаквания за неправилно приложение на закона, необоснованост и допуснати от ВОС процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение, поради което се претендира отмяната му и постановяване на друго решение по същество, с което съдът да обяви неплатежоспособността на Фондация КАМЧИЙСКИ БРЯГ, да определи началната й дата, а именно 01.11.2010 г., да открие производство по несъстоятелност, едновременно с това да обяви длъжника в несъстоятелност и да постанови прекратяване на дейността му, да постанови налагането на обща възбрана и запор върху имуществото на Фондацията.

Против въззивната жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна със становище за нейната неоснователност.

В проведеното съдебно заседание жалбата се поддържа от представителя на НАП и се оспорва от представителя на длъжника.

Съдът, за да се произнесе по предмета на спора във въззивното производство, съобрази становищата на страните и събраните по делото доказателства, с оглед на които приема за установено следното:

 

В молбата за откриване на производство по несъстоятелност се твърди, че спрямо длъжника има изискуемо частно държавно вземане в размер на 186 101.57 лв., от което 159 289.14 лв. главница и 26 812.43 лв. наказателна лихва за периода 02.11.2010 г. до 19.06.2012 г. Твърди се, че основание за това вземане е издаден акт № 50 за установяване на частно държавно вземане от 27.06.2012 г., връчен на длъжника на 03.07.2012 г., във връзка с което се излагат следните обстоятелства: На 06.02.2008 г. между Министерството на ДААР и Фондация „Камчийски бряг” е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№ 07-23-44-С/06.02.2008 г. за финансиране на проект: „Да учиш и да знаеш е прекрасно” с обща стойност 199 111.43 лв. /от които 85 % европейско финансиране и 15 % - национално/, предоставено по бюджетна линия „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”. В изпълнение на чл.4.6.1. от договора, на 13.03.2008 г. на фондацията е изплатена сумата от 39 822.29 лв., представляваща авансово плащане, а с оглед подадени искания за междинни плащания в периода 06.10.2008 г. - 05.03.2009 г. на 10.12.2008 г. е изплатена сумата от 66 836.23 лв., на 10.03.2009 г. – 16 680.38 лв. и на 11.05.2009 г. - 35 950.24 лв.; т.е. на бенефициента са верифицирани и възстановени общо извършени по проекта разходи в размер на 159 289.14 лв. С ПМС № 194/06.08.2009 г., в сила от 11.08.2009 г., функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ се разпределят към МФ. Със заключителен доклад № 2010/I/009407 от 27.07.2010 г. от разследване OF/2009/0132 на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/, проведено по проекта, са установени допуснати нарушения в ключови елементи при управлението на проектите и изразходването на средствата на Европейския социален фонд. Установено е наличие на ситуация на възможен конфликт на интереси с местни граждански и политически власти, изразяващо се в това, че представители на местната власт са и управляващи на неправителствената организация, получавала средствата от Европейския социален фонд. Съгласно чл.4, т.4.1. от Общите условия към договора бенефициентът е бил длъжен да предприеме мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми управляващия орган за това обстоятелство. Установено е също сключване на множество договори за предоставяне на услуги с цел избягване на приложимите разпоредби относно възлагането на обществени поръчки /ПМС № 55 от 12.03.07 г.; сключване на множество граждански договори с физически лица, в които е налице явно несъответствие между изплатените суми и извършената от тях работа; както и извършване на неоправдани разходи. Съгласно чл.1, т.1.2. от Общите условия на договора, бенефициентът е длъжен да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и качество, както и да спазва изискванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. С оглед това, ОПАК е регистрирала Нередност № ОПАК/10/СФ/019 от 08.10.2010 г. Поради допуснатото неизпълнение на договор № 07-23-44-С/06.02.2008 г., на длъжника е изпратена покана за доброволно възстановяване на преведените по проекта суми, получена на 18.10.2010 г. Постъпило е възражение от длъжника, но с решение № РМФ-71/14.12.2010 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПАК е потвърдено разпореждането да бъде искано възстановяването на всички получени средства. Срокът за доброволно изпълнение изтекъл на 01.11.2010 г. Към 18.12.2012 г. дългът е нараснал със сумата 8 180,74 лв., представляваща начислена лихва за периода от 19.06.12 г. до 18.12.12 г. С оглед горното се сочи, че фондацията не е в състояние да изпълни изискуемо задължение по частното държавно вземане, а в условие на евентуалност е и свръхзадължена, т.к. задълженията надвишават значително имуществото й. Отправено е до съда искане да се обяви неплатежоспособността, в евентуалност свръхзадължеността на Фондация „Камчийски бряг” гр.Варна и да се определи началната й дата – 01.11.2010 г., да се открие производство по несъстоятелност, да се постанови обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника и той да се обяви в несъстоятелност, ведно с прекратяване на дейността му.

Насрещната страна оспорва молбата за откриване на производство по несъстоятелност и моли за нейното отхвърляне. Възразява, че ЮЛНЦ няма качеството на търговец и не са налице предпоставките на чл.608 ал.1 ТЗ, респ. на чл.742 ТЗ за установяване на неплатежоспособност или свръхзадълженост. Сочи, че липсата на каквато и да било търговска и стопанска дейност от страна на фондацията изключва възможността спрямо нея да бъде открито производство по несъстоятелност. Освен това, по отношение на ЮЛНЦ приложимо би било единствено състоянието на неплатежоспособност, но не и това на свръхзадълженост.

На следващо място сочи, че вземането на държавата е спорно, поради което не са налице предпоставките на чл.625 ТЗ относно активната легитимация на кредитора НАП, доколкото актът за установяване на частно държавно вземане не се ползва със сила на присъдено нещо. Кредиторът е следвало да предприеме действия по събиране на вземането по реда на заповедното производство по ГПК, в което да бъде съответно установено основанието и размера му.

Твърди, че фондацията не дължи вземането, установено в акта за частно държавно вземане. Излага, че в изпълнение на проекта не е допусната нередност, която би могла да доведе до сериозно противоречие между публични и частни интереси и до евентуално използване на проекта за политически цели. Твърди, че са спазени изискванията на чл.4, т.4.1. от общите условия към договора, като били предприети всички необходими мерки за предотвратяване конфликт на интереси, след влизане в сила на ЗПУКИ. Счита, че не е налице сключване на множество договори за услуги с цел избягване на разпоредби по ПМС 55/2007 г. /отм./, като сключените договори са на стойност, по-малка от 15 000 лв. общо за всички дейности, с изключение на един, за който процедурата за избор на изпълнител е съответно спазена. Излага, че в договора и релевантната документация липсват изисквания изпълнители да не бъдат физически лица. Твърди, че разходите са били действително извършени, оправдани и необходими за реализиране на целите на проекта.   

Становището на НАП във връзка с отговора е следното:

Основанието за издаване на АУЧДВ № 50/27.06.2012 г. против длъжника е неизпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ и по-специално на разпоредбите на чл.1.2., чл.1.4 и чл.4.1. от Общите му условия, съобразно констатациите в Заключителен доклад от разследване рег.№ 2010/І/009407 от 27.07.2010 г. на Службата за борба с измамите /ОЛАФ/. С оглед горното се твърди, че е извършена финансова корекция, която представлява недопустим разход по смисъла на ПМС № 231/20.09.2007 г. Т. к. на НАП не са предоставени права за оценяване на изпълнението, в акта са залегнали основанията за недопустимост на разходите, определени от Управляващия орган – МФ, изброени в писмо № 07-23-44/15.10.2010 г., базирани на заключителния доклад на ОЛАФ. Въз основа на горния доклад от Европейската комисия е изпратена дебитна нота до РБ с искане за възстановяване на частта от безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Европейския социален фонд, а именно сумата 69 226.76 евро. Тази сума понастоящем е заплатена със средства от Републиканския бюджет.

Съдът, като взе предвид становищата на страните по предмета на спора и данните по делото, приема за установено следното:

Чл.608 ал.1 т.3 ТЗ изрично предвижда, че невъзможността да се изпълни изискуемо задължение по частно държавно вземане, наличието на каквото се твърди, е един от белезите на неплатежоспособността. В разпоредбите на чл.3, ал.1, т.9 и т.10 във вр. с ал.8 и ал.10 от ЗНАП е предвидено правомощието на НАП да установява и събира определените със закон частни държавни вземания, вкл. по чл.3 т.6 от ЗНАП, каквото е процесното, както и да инициира производство по несъстоятелност за същите. Съгласно чл.13, ал.1, т.3 б.В ЗЮЛНЦ е допустимо откриване на производство по несъстоятелност на юридическо лице с нестопанска цел, като в този случай се прилагат субсидиарно и доколкото са съвместими със спецификата на длъжника нормите на ТЗ относно несъстоятелността. Следователно, предявената за разглеждане молба е допустима.

Актът за установяване на частно държавно вземане не притежава качеството безспорност, поради което в тежест на молителя е да докаже съществуването на изискуемо задължение по него. Наличието на частно държавно вземане е относимо към материално-правната легитимация на молителя като кредитор, респ. за основателността на молбата.

Актът за установяване на частно държавно вземане е със съдържание, инкорпорирано изцяло в обстоятелствената част на молбата на НАП. Основанието за съществуване на вземането са нередностите и препоръките, посочени в заключителния доклад на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ по повод постъпила информация за наличие на конфликт на интереси при проект по ОПАК, финансиран от ЕСФ в България /член на местна администрация е едновременно и член на НПО - Фондация „Камчийски бряг”, която ползва финансиране от ЕСФ/. От съдържанието на доклада се установява следното:

Проектът по ОПАК, изпълняван от фондация „Камчийски бряг”, е част от подприоритет 2.3. - „Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество”. Основната цел на проекта е да се повиши компетентността и уменията на персонала на НПО и на персонала на някои обществени центрове /читалища/ в община Аврен, както и да се повиши админстративният им капацитет.

Разследващите са констатирали, че в проекта има припокриване между гражданско общество и местна администрация и се пораждат сериозни съмнения за конфликт на интереси, поради факта, че много от ключовите участници в него заемат длъжности едновременно и в двете страни /напр. членовете на УС на Фондация „Камчийски бряг” са: председател до 28.04.2009 г. – К.Т. – кмет на община Аврен, а след този момент – служебният шофьор на кмета А.В., членове – Д.С., Т.К. – директори на дирекции в същата община, П.Д. – юрисконсулт на общината и Ю.И. – началник на отдел в общината/. Освен това, към момента на проверката адресът на НПО е съвпадал с този на Община Аврен, а в интернет страницата на Информационния портал на НПО в България в полето за контакт с фондацията са посочени имейлът и служебният телефон на кмета на общината. Въпреки промяната в представителството на фондацията на 28.04.2009 г., налице са данни за осъществено нарушение на чл.5 и чл.9 от ЗПУКИ в периода от 01.01.2009 г. до 28.04.2009 г. Освен обоснованите съмнения за конфликт на интереси, горното поражда съмнения и относно действителните цели на проекта, които в много от случаите нарушават и правилата за възлагане на обществени поръчки. Отпечатани са брошури, съдържащи информация само за услугите, които Общината предлага на гражданите. Те не съответстват на обявената цел на проекта – повишаване на компетентността и уменията на персонала на НПО. Налице е разделяне на идентични дейности /напр. изработване и издаване на канцеларски материали по 7 договора/ в нарушение на ПМС № 55/12.03.2007 г. /отм./. Съществуват съмнения дали наетият от фондацията лек автомобил по време на изпълнението на проекта не е използван и от представители на местната власт, доколкото липсва пътен дневник на автомобила, неясна е и причината на наемането му. При изпълнението на проекта са подписани 13 граждански договора между бенефициента и физически лица, някои от които по същото време са били служители на общината на трудов договор. За част от договорите липсват времеви графици, записи за продължителността и датите на дейностите, както и обяснения за извършената работа. Всички възнаграждения по граждански договори надвишават преобладаващите цени на българския трудов пазар за подобни дейности. По договора, касаещ обучение по език за глухонеми, на стойност 1440 лв., е обучавано само едно лице, а именно – Т. К., която е член на борда на директорите на НПО и директор на дирекция в общината, същевременно е участвала и в комисията за избор на изпълнител. Наето е физическо лице за изготвяне на брошури за сумата 1 400 лв., като информацията е касаела таксите и услугите на Община Аврен. В нито един от договорите за доставка, услуги и в гражданските договори не е поставено логото на ЕС или ЕСФ, което е нарушение на правилата на ЕС за публичност. Във връзка с проведените семинари и кръгла маса е констатирано, че няма отделен списък на участниците в тях, а имената им са упоменати само в договорите за превоз. Видно е, че едни и същи лица са участвали и в трите обучения, включително фигурират и държавни служители /кметове на съседни общини/, а някои от почерците и подписите в списъците са еднакви. В проектното предложение броят на участниците е бил определен на 30, а в списъците към договорите за превоз фигурират само 15 участника. Не са представени и липсват копия от презентациите, извършени на тези семинари и кръгла маса. Темите са неясни и общи и липсва връзката им с целта на проекта /провеждане на специализирано обучение – език за глухонеми, провеждане на обучение по английски език, провеждане на обучение по компютърна грамотност/.

С оглед гореизложеното са направени следните изводи: Много от описаните ситуации нарушават българското законодателство, както и разпоредбите на Финансовия регламент за добро финансово управление. Националното законодателство не може да има превес над правото на ЕС. Избягването на конфликт на интереси е водещият принцип за държавите членки в областта на съвместното управление на европейски средства.

Нередност по смисъла на чл.1/2/ от Регламента на Съвета /ЕО, Евратом/ № 2988/95 означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действия или бездействия от икономически оператор /вкл. бенефициент/, което е имало или би имало за резултат нарушаване на общия бюджет на Общностите. Съгласно чл.3 от същия регламент, определящ конкретен вид нередност, такива са действията, предприети с цел придобиване на облага, насочени против целите на приложимото право на Общността, в случая посредством изкуственото създаване на условията, които се изискват за получаването на такава облага.

Посочено е, че в проверявания проект има сериозни проблеми, свързани както с конфликт на интереси при вземането на решения, така и при управлението и финансирането на НПО:

В проекта има припокриване между гражданско общество и местна администрация и се пораждат сериозни съмнения за конфликт на интереси, поради факта, че много от ключовите участници в проекта заемат длъжности едновременно и в двете страни /НПО и общината/.

Допускани са нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки при определяне избора на изпълнител за конкретни дейности.

Като цяло в проекта темите на всеки семинар и кръгла маса са много общи и неясни, което поставя сериозни въпроси относно действителното въздействие на тези мероприятия и постигане на целите на ОПАК, както и въпроса как българските органи са допуснали подобен проект за финансиране от ЕСФ.

Заключението е да бъде поискано от разпоредителя с бюджетни кредити /Генерална дирекция „Трудова заетост”/ да възстанови изцяло платеното финансиране – 69 226.76 евро за НПО „Камчийски бряг”. Дадени са и препоръки за повишено внимание от риск за конфликт на интереси, присъщ на тази приоритетна ос /Управление на човешки ресурси/, включващ тясно сътрудничество между НПО и местната общинска власт, както и за прекомерното използване на някои видове договори. Указано е да бъде обърнато внимание на високия риск от злоупотреба с бюджетната линия, покриваща косвените разходи във всеки един от проектите.

Докладът е изготвен включително след проверка на място, обективирана в нарочен протокол, подписан от предишния и настоящия представляващ на фондацията, счетоводителя на проекта и др., същевременно са разгледани административните записи на проекта и са проверени счетоводните документи и отчети, предоставени от НПО във връзка с оправдаване плащането на разходите по проведените дейности.

На основание чл.8 § 3 от Регламент № 2185/96 съставеният доклад представлява доказателствено средство със същата доказателствена стойност, както административния доклад, изготвен от /финансови/ инспектори на националната администрация. Докладът е официален удостоверителен документ по смисъла на чл.179 ал.1 ГПК. Той съдържа констатации въз основа на документи, представени от засегнатото лице, при личното участие на негови представители в проверката. Следователно, както е било указано в процеса, в тежест на Фондация „Камчийски бряг” е опровергаването на констатациите и произтичащите от тях заключения в доклада.

Съобразно общите условия към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК /Оперативна програма „Административен капацитет”/, чл.11.2., управляващият орган има право да прекрати договора без предизвестие, ако са допуснати и/или извършени нередности по смисъла на чл.1/2/ от Регламент /ЕО, Евратом/ 2988/95 на Съвета от 18.12.1995 г., описани в чл.15.1 от ОУ, като в този случай има право да изиска вкл. пълното възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ. Налице е посочената хипотеза на чл.11.2., доколкото поканата за връщане на полученото /под формата на възстановяване на разходи/ по договора въз основа констатираните нередности обективира волята на управляващия орган за прекратяване на договора.

При преценката на изложените в доклада констатации с данните по делото, договора и нормативните актове, съдът установи следното:

Налице е нарушение на общностното право, инкорпорирано и в съответни разпоредби на Общите условия на договора, относно констатираните в доклада съмнения за конфликт на интереси, какъвто следва да бъде избягван на всяка цена, с оглед текста на чл.4.1. и чл.4.2. от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ. Нормативните изисквания на общността следва да се тълкуват в смисъл, че самото излагане на риск на безпристрастното и обективно осъществяване на функции по изпълнението на проекта от страна на бенефициента изпълва хипотезата на конфликт на интереси, като от значение е обективното наличие на отношения, връзки и зависимости, а не дали те реално са дали резултат във вреда на проекта, респ. дали е проявено намерението за увреждане. Ирелевантно е изпълнението на изискванията на ЗПУКИ в хода на проекта от страна на председателя на фондацията /действащ кмет на Община Аврен/, доколкото задължението за избягване и предотвратяване на конфликта на интереси следва от самия договор и не е нововъведено в хода на изпълнението му, а целите на проекта, както и неговото изпълнение са тясно свързани с общинската администрация. Не са опровергани и констатациите в доклада на ОЛАФ относно свързаността на участниците в работния екип на проекта с местната власт.

Налице е и нарушение на вътрешното законодателство /относно правилата за възлагане на обществени поръчки и спазване на ПМС № 55/2007 г., за което бенефициентът е задължен по силата на чл.1.4 от ОУ на договора/, по следните съображения: С Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. се уреждат изрично условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, каквато е помощта по програмата ОПАК. Цитираните в доклада договори, напр.тези, сключени с различни изпълнители за сходни услуги /доставки/, се намират в противоречие с изискванията на чл.12 ал.2 и ал.3 от ПМС 55/2007 г. в редакцията му към момента на сключването им през 2008 г., т.к. към този момент релевантна за начина на избор на изпълнител е била не стойността на отделните включени в проекта дейности, а стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, която в случая възлиза на 199 111.43 лв. Изискването да се съобразява само предвидената стойност на конкретни дейности по проекта, като ако тя е под 15 000 лв. за доставки и услуги, да не се налага провеждането на съответна процедура, е въведено значително по-късно, чрез изменение на нормативната уредба, извършено с ПМС № 269 от 17.11.2010 г., обн. в ДВ, бр. 93/2010 г.

Не са опровергани и другите неблагоприятни констатации и изводи в доклада на ОЛАФ за допуснати нередности, поради което и съобразно тежестта на доказване следва да се приеме, че е налице твърдяното неизпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ от страна на фондация „Камчийски бряг”, включително относно задължението бенефициентът да изпълнява проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и качество и в съответствие с най-добрите практики в съответната област. Отделно от това действително стои въпросът, как проектът е бил одобрен за финансиране, както и как са били верифицирани и приети сторените по него разходи, възстановени на бенефициента, и дали не е налице съпричиняване на вредоносния резултат за бюджета на ЕО, констатиран от ОЛАФ.

С оглед гореизложеното, въззивният съд намира, че е налице задължение по частно държавно вземане от страна на фондация „Камчийски бряг” съобразно АУЧДВ № 50/27.06.2012 г. на заместник изпълнителния директор на НАП, което обуславя материално-правната легитимация на кредитора да предяви молбата по чл.625 ТЗ. Конкретният размер на вземането подлежи на оспорване и установяване по съответните правила в ТЗ относно несъстоятелността.

За да се произнесе относно финансово-икономическото състояние на длъжника, за което по делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза, съдът съобрази следното:

Фондацията не притежава дълготрайни материални активи, материални запаси и вземания. Краткотрайните й активи се състоят единствено от касова наличност в размер на 27 000 лв. Има задължения единствено към НАП по частното държавно вземане в посочените по-горе размери, чиято изискуемост вещото лице по ССЕ е преценявало в два варианта – към момента на изтичане на срока за доброволно възстановяване на получените средства /01.11.2010 г./ и към момента на връчването на АУЧДВ /03.07.2012 г./. Естествено е, че доколкото фондацията не е осъществявала стопанска дейност, и в двата случая всички коефициенти за ликвидност - обща, бърза, незабавна и абсолютна са много под препоръчителния минимум /клонят към 0 и същевременно имат един и същ размер/. Налага се изводът, че длъжникът не може да изпълни изискуемите си задължения към държавата по ЧДВ и се намира обективно в състояние на неплатежоспособност, съобразно дефиницията на чл.608 ал.1 т.3 ТЗ, считано от 01.11.2010 г.

С оглед гореизложеното, молбата с правно основание чл.625 ТЗ се явява основателна и следва да бъде уважена, като се постанови решение по чл.630 ТЗ. Следва да бъде уважено направеното в молбата искане за прекратяване дейността на длъжника и обявяването му в несъстоятелност, предвид данните, че ЮЛНЦ не упражнява стопанска дейност, не притежава ресурси за такава, липсва функциониращо предприятие и възможност за оздравяването му. Следва да се постановят и другите елементи от съдържанието на решението по чл.630 ал.1 и 2 ТЗ, като по отношение на конкретните оперативни мерки по движение на производството по несъстоятелност, които не са спорни и решителни, а именно назначаване на временен синдик, определяне на възнаграждение, насрочване на първо събрание на кредиторите, е целесъобразно да се произнесе съдът по несъстоятелността.

Крайните изводи на двете инстанции по съществото на спора не съвпадат, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, в указания по-горе смисъл.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение № 629/28.06.2013 г. по т.д.№ 36/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на длъжника ФОНДАЦИЯ ”КАМЧИЙСКИ БРЯГ” гр.Варна, рег. по ф.д.№ 2659/2004 г. по описа на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Марин Дринов № 58, ет.2 ап.4, представлявана от К.Х.Т., с начална дата 01.11.2010 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на длъжника ФОНДАЦИЯ ”КАМЧИЙСКИ БРЯГ” гр.Варна.

ОБЯВЯВА длъжника ФОНДАЦИЯ ”КАМЧИЙСКИ БРЯГ” - гр. Варна в несъстоятелност.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на длъжника и го лишава от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото на фондацията.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на фондацията, както и започване на осребряване на имуществото й.

ЗАДЪЛЖАВА ВОС като съд по несъстоятелността незабавно да назначи временен синдик и да насрочи първо събрание на кредиторите в срока по чл.630 ал.1 т.5 ТЗ.

Препис от решението да се изпрати на ВОС за вписване в книгата по чл.634в ТЗ, както и за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден във ВОС, и предприемане на указаните по-горе действия, които подлежат на обнародване в Държавен вестник.

Препис от диспозитива на решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник, съобразно чл.14 ал.4 ЗЮЛНЦ.

Решението подлежи на касационно обжалване в 7 дневен срок от обнародването му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: