ОПРЕДЕЛЕНИЕ

673

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 15.10.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 650 по описа за 215 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от адв.Д.П.Д. за себе си и за Ф.В.Ч.,***, срещу определението от 21.08.2015 г. на Окръжен съд - Разград по т.д.№41/2015 г., с което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Прекратителното определение по делото е обжалвано само от първите двама ищци, а по отношение на останалите необжалвали ищци определението е влязло в сила. Прекратяване на производството по исковете на жалбоподателите поради неотстранени от тях нередовности на исковата молба е неправилно. Съобщението за оставяне на делото без движение е изпратено само до първия ищец, като очевидно същият е приет от съда за пълномощник и на останалите ищци в качеството му на адвокат. Сега с частната жалба е представено и отделно пълномощно, с което ищцата Ф.В. е упълномощила  адв.Д.П. да я представлява по делото. Не е следвало да бъдат задължавани ищците да посочат чрез кого се представлява длъжника, като това обстоятелство следва да се установи служебно от съда и е достатъчно призоваването му да стане на адреса на управление на дружеството. Размерите на претендираните възнаграждения, както и тези на публичните задължения са уточнени в представените доклад на л.5 и протокол на л.11/13/. Доколко последните могат да се предявяват от посочените кредитори е въпрос по съществото на спора  след обсъждане на съображенията на кредиторите за това в уточнителната им молба. С нея е формулиран и петитум на исковете, който обаче е действително много общ, предвид което ищците е следвало да бъдат приканени допълнително да конкретизират сумите и реда на вземанията си, относно съществуването на които претендират с иска по чл.694 – ТЗ, но съдът не е сторил това.

Предвид изложеното обжалваното определение следва да се отмени в обжалваната му част и делото да се върне на ОС Разград за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на исковете на ищците Д.П.Д. и Ф.В.Ч..

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №643/21.08.2015 г. на Окръжен съд Разград по т.д.№41/2015  г., в частта с която е прекратено производството по същото дело по исковете на Д.П.Д. и Ф.В.Ч.,***.

 В останалата му необжалвана част определението е влязло в сила.

  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на исковете на Д.П.Д. и Ф.В.Ч.,***.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.