ОПРЕДЕЛЕНИЕ

697

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 15.11.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№650 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Агро ойл България“ ЕООД - гр.Варна срещу определение №302/07.06.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №270/2017 г., с което е оставено без разглеждане възражението му срещу списъка с неприети вземания на синдика на „Био милк България“ ЕООД - с.Пленимир, община Генерал Тошево, обл.Добрич, в открито производство по несъстоятелност.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, тъй като се обжалва преграждащо пътя на защита определение.

Разгледана по същество същата е основателна.

ОС Добрич-ТО неправилно е изчислил кога изтича 7-дневният срок по чл.690, ал.1-ТЗ за обжалване на обявения списък, като е приел, че това е датата 27.05.2018 г., считано от обявяването на списъка в търговския регистър на 20.05.2018 г. От една страна срокът е спрял да тече на датата 24.05. с.г., който е официален празник съгласно чл.61, ал.2 - ГПК /отменена, считано от 01.09.2018 г./, така че изтича на 28.05.2018 г. От друга страна, и без този официален празник в рамките на срока, доколкото последният ден от срока би бил неприсъствен ден – неделя, пак срокът би изтекъл на следващия присъствен ден – 28.05.2018 г. - понеделник, съгласно чл.60, ал.6 - ГПК, когато именно е подадено възражението от кредитора по пощата, видно от пощенското клеймо върху плика.

Ето защо следва да се приеме, че възражението срещу списъка е подадено в срок, като определението за обратното е неправилно и следва да се отмени, а делото – да се върне на ОС Добрич-ТО за разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение №302/07.06.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №270/2017 г., с което е оставено без разглеждане възражението на „Агро ойл България“ ЕООД - гр.Варна срещу списъка с неприети вземания на синдика на „Био милк България“ ЕООД - с.Пленимир, община Генерал Тошево, обл.Добрич, в открито производство по несъстоятелност.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Добрич - ТО за разглеждане на подаденото от „Агро ойл България“ ЕООД - гр.Варна възражение срещу списъка с неприети вземания на синдика на „Био милк България“ ЕООД - с.Пленимир, община Генерал Тошево, обл.Добрич, в открито производство по несъстоятелност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.