О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №796

 

гр. Варна,     14.11. 2019 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                           ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 650 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от „ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД-гр. София срещу определение № 3296/13.09.2019г., постановено по т.д. № 1158/2019г. по описа на ОС – Варна, в частта, с което е оставена без разглеждане молбата на дружеството с правно основание чл. 248 ГПК. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и незаконосъобразно и върне делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

След преценка на доказателствата по делото, съдът намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата се явява  неоснователна по следните съображения :

Производството по в.т.д. № 1158/2019г. по описа на ОС – Варна е било прекратено като недопустимо с определение № 2977/15.08.2019г.

           С молба вх. № 26629/10.09.2019г. по вх.рег. на ВОС депозирана от „ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, чрез адв. Д., е поискано изменение на постановеното по делото определение в частта за разноските, а именно - да се осъди „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да заплати на застрахователното дружество сторените по делото съдебно-деловодни разноски.       С обжалваното определение молбата е оставена без разглеждане като процесуално недопустима, депозирана след изтичане на законоустановения за това едноседмичен срок.

Съобщението, ведно с препис от определението за прекратяване на производството, е редовно връчено на дружеството на 22.08.2019г. по реда на чл. 51, ал. 1, изр. 2-ро от ГПК.

Съгласно т. 14 от ТР № 6/06.11.13г. по т.д. № 6/12г. на ОСГТК на ВКС, началният момент, от който започва да тече срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК за подаване на молба за допълване или изменение на решението в частта да разноските и по отношение на страната, която няма интерес да го обжалва, тече от уведомяването й за решението, ако същото е обжалваемо. В настоящия случай е било постановено обжалваемо с частна жалба прекратително определение. Срокът за обжалване на това прекратително определение е едноседмичен и е започнал да тече от момента, в който страната е получила съобщението за това – 22.08.2019г. Съгласно чл. 248, ал. 1 от ГПК молбата за допълване на обжалваем съдебен акт в частта му за разноските следва да се подаде в срока за обжалване /в случая - до 29.08.2019г. вкл./, поради което депозираната едва на 10.09.2019г. молба се явява преклудирана.

Ето защо настоящият състав споделя извода на окръжния съд, че молбата по чл.248 ГПК е просрочена. Като такава същата правилно е била оставена без разглеждане.

По изложените съображения обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3296/13.09.2019г., постановено по т.д. № 1158/2019г. по описа на ОС – Варна, в частта, в която съдът е оставил без разглеждане като процесуално недопустима молба вх. № 26629/10.09.2019г. по вх. рег. на ВОС депозирана от „ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД-гр. София на осн. чл. 248, ал. 1 ГПК с искане за допълване на постановеното по делото определение № 2977/15.08.2019г. в частта за разноските.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: