О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

271…… / гр.Варна, 24.04... 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

П* Х*                                                                                                                   

 

Като изслуша докладваното от съдия П.Х* ч.т.д.№ 651 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от А.А.Д. *** против определение № 489/19.08.2013 г. по т.д.№ 243/2012 г. по описа на ДОС, с което е върната като нередовна подадената от жалбоподателя искова молба и е прекратено производството по делото, на основание чл.129 вр. чл.128 т.2 ГПК – поради липса на доказателства за внасяне на изискуемата държавна такса след оставяне на производството по делото без движение, с искане за неговата отмяна като неправилно.

С определение № 676/23.10.2013 г. производството по настоящото дело е било спряно, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по ч.т.д.№ 527/2013 г. по описа на ВАпС, по което е потвърдено определение на ДОС за отмяна на предходно такова по чл.83 ал.2 ГПК относно освобождаване на жалбоподателя – ищец от предварително внасяне на държавна такса. Дадени са указания, че ако определението на ВАпС по ч.т.д.№ 527/2013 г. влезе в сила, Д. може да представи в нов 1-седмичен срок доказателства за отстраняване на нередовността на исковата си молба.

С определение № 230 от 01.04.2014 г. по ч.т.д.№ 570/2014 г. ВКС – ІІ Т.О. не е допуснал касационно обжалване на определението по ч.т.д.№ 527/2013 г. на АС - Варна. Пречката по движението на настоящото производство е отпаднала, поради което на основание чл.230 ал.1 ГПК същото следва да бъде възобновено, а частната жалба – да се разгледа по същество.

Въз основа на данните по делото, въззивният съд намира следното:

Жалбата е неоснователна. След като ищецът не е бил освободен от внасянето на държавна такса, то той дължи заплащането на такава, на основание чл.128 т.2 ГПК. Срокът по чл.129 ал.2 ГПК в случая тече от влизане в сила на определението по чл.83 ал.2 ГПК. Т.к. този срок е изтекъл и нередовността не е отстранена, включително пред настоящата инстанция, определението, с което са приложени последиците на чл.129 ал.3 ГПК, се преценява като правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по в.ч.т.д.№ 651/2013 г. по описа на ВАпС.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 489/19.08.2013 г. по т.д.№ 243/2012 г. по описа на ДОС.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба пред Върховния касационен съд, при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: