О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

676…… / гр.Варна, …….. 2013 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

П* Х*                                                                                                                   

 

Като изслуша докладваното от съдия П.Х* ч.т.д.№ 651 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от А.А.Д. *** против определение № 489/19.08.2013 г. по т.д.№ 243/2012 г. по описа на ДОС, с което е върната като нередовна подадената от жалбоподателя искова молба и е прекратено производството по делото, на основание чл.129 ал.3 ГПК, с искане за неговата отмяна като неправилно.

Частната жалба е допустима, като нередовностите й са отстранени пред въззивната инстанция, поради което жалбата подлежи на разглеждане по същество.

За да се произнесе по нея, съдът съобрази следното:

С определение № 45/16.01.2013 г. ДОС, след като е установил непълно деклариране на обстоятелствата по чл.83 ал.2 ГПК и е взел предвид данните за наличие на достатъчно свободно имущество в правната сфера на ищеца, е отменил предходното си определение за освобождаването му от внасяне на държавна такса по предявения от него иск. Със същото определение е оставил производството по делото без движение за отстраняване на констатираната нередовност на исковата молба в едноседмичен срок от съобщението, а именно – внасяне на дължимата такса от 1 200 лв., съобщението за което е било получено на 06.02.2013 г. Определението е било обжалвано в първата си част и е потвърдено с определение на Варненския апелативен съд № 501/26.07.2013 г. по ч.т.д. № 527/13 г. След връщане на делото в ДОС и изтичане на предоставения срок за отстраняване на нередовностите, съдът е постановил обжалваното определение, на основание чл.129 ал.3 ГПК.

Настоящият състав на Варненския апелативен съд констатира, че определение на ВАпС № 501/26.07.2013 г. по ч.т.д. № 527/13 г. не е влязло в законна сила, поради неправилното указание за необжалваемостта му пред ВКС. Определението подлежи на обжалване, т.к. по тълкувателен път е прието за преграждащо /препятства упражняването на правото на иск/, съобразно т.5 от ТР № 1/17.07.2001 г., в този смисъл е и съдебната практика на касационната инстанция, постановена по реда на действащия ГПК.

Преди да приключи процеса по чл.83 ал.2 ГПК, съдът няма правомощия да връща исковата молба поради невнасяне на дължимата държавна такса по реда на чл.129 ГПК.

С оглед горното съдът намира, че на жалбоподателя следва да бъде изрично указана възможността да обжалва определението, постановено по ч.т.д.№ 527/2013 г. по описа на ВАпС. На жалбоподателя следва да се укаже възможността да внесе дължимата държавна такса в 1-седмичен срок от влизане в сила на горното определение по сметката на ДОС.

Производството по настоящото дело следва да се спре на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК, поради преюдициалния характер на производството по чл.83 ал.2 ГПК.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на А.А.Д., че в 1-седмичен срок от съобщението може да обжалва определение № 501/26.07.2013 г. по ч.т.д. № 527/2013 г. по описа на ВАпС пред Върховния касационен съд с частна жалба при условията на чл.280 ГПК /с излагане на основания за допускане на касационно обжалване/.

На жалбоподателя да се изпрати препис от определението по ч.т.д. № 527/2013 г. по описа на ВАпС.

СПИРА производството по ч.т.д.№ 651/2013 г. по описа на ВАпС до приключване на производството по ч.т.д.№ 527/2013 г. по описа на ВАпС с влязъл в сила съдебен акт.

УКАЗВА на А.А.Д., че в 1-седмичен срок от влизане в сила на определението по ч.т.д. № 527/2013 г. по описа на ВАпС има възможност да внесе дължимата държавна такса от 1 200 лв. по сметка на ДОС.

Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страната пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: