ОПРЕДЕЛЕНИЕ

726

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 13.12.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д. № 651 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Т.П.Г. *** определение №570/21.11.2017 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д.№ 286/2017 г., с  което е отхвърлено искането й за освобождаване от заплащане на държавна такса по делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Ищцата е подала по делото декларация по чл.83, ал.2 – ГПК, от която е видно, че е на 87 г., вдовица, лежащо болна, пенсионерка с пенсия от трудов стаж и смърт на съпруга в размер на 227 лв; притежава две ниви в района на с.Оброчище – осма и пета категория, от които не получава ренти, тъй като първата нива е необработваема, а втората – изоставена. С частната жалба страната представя и извършена от лицензиран оценител експертна оценка на двата имота, оценени съответно на 2000 лв и 1800 лв, с която се установява, че същите попадат в район без интерес на арендатори за обработка, като по данни на фирми за недвижими имоти, оценяваните имоти не представляват интерес и за покупка. Всичко това дава възможност да се приеме, че ищцата е със съвсем ниски доходи от малка пенсия, като възрастта й, имущественото и здравословното й състояние и семейното й положение не позволяват заплащането на държавни такси по делото. Налице са условията на чл.83, ал.2 – ГПК за освобождаването й от заплащане на такива. Обжалваното определение на ОС Добрич е неправилно и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго в посочения смисъл.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №570/21.11.2017 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д.№ 286/2017 г., с  което е отхвърлено искането на ищцата Т.П.Г. *** освобождаване на същата от заплащане на държавна такса по делото, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА ищцата Т.П.Г. *** заплащане на държавна такса по т.д.№ 286/2017 г. на ОС Добрич-ТО.

         Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.